Dějiny protikomunistické rezistence

Webové stránky vznikly v rámci badatelské činnosti Skupiny zkoumání protikomunistického odboje a odporu, která byla ustavena na podzim 2008. Cílem bylo posílit výzkum historiky doposud opomíjené kapitoly československých dějin. Téma protikomunistického odboje a odporu vyvolává řadu otázek: Nakolik byl komunistický režim podporován samotnými obyvateli Československa? Z jakých ideových zdrojů vycházely motivace účastníků protikomunistické rezistence a jaké byly její podoby a formy? Do jaké míry byla zmíněná rezistence reakcí na masové represe, které zasáhly značnou část společnosti? Kdo byl odbojář, a kdo „pouze“ oběť režimu? Kdy se jednalo o skutečný odboj, a kdy byl jen domnělý, vykonstruovaný vyšetřovateli Státní bezpečnosti? Na základě konkrétních odpovědí na tyto a další otázky je možné uvažovat o problému samotné legitimity tehdejšího režimu a legitimity odporu proti němu. Součástí našich snah je zasazení protikomunistického odboje v Československu do širšího mezinárodního kontextu a jeho srovnání s formami a významem odboje protinacistického. Je třeba postupovat případ od případu a odvážné muže a ženy, kteří se rozhodli něco dělat, vrátit do našich dějin; neboť lidé, kteří se postavili komunistické diktatuře si zaslouží uznání, respekt a úctu.

Činnost skupiny je zde představena v několika tématických okruzích:

Encyklopedie třetího odboje vzniká jako jeden z výstupů badatelského projektu Ústavu pro studium totalitních režimů. Jejím hlavním cílem je prostřednictvím konkrétních životních osudů přiblížit široké veřejnosti téma protikomunistického odboje v Československu.

Hlavním záměrem autorů nebylo pouze připomenout oběti totalitního režimu, ale zejména představit aktivní protikomunistickou činnost. Zastoupeni jsou zde proto především členové odbojových skupin, u nichž je sledováno jejich rodinné zázemí, okolnosti jejich zapojení do protirežimní rezistence a konkrétní aktivity, na kterých se podíleli. V případě, že byli postiženi represí, je popsáno jejich vyšetřování, zatčení, soudní proces, věznění a rehabilitace. Současně jsou ovšem do encyklopedie zařazeni i někteří odpůrci režimu, kteří byli perzekvováni výhradně na základě svého náboženského přesvědčení, politické příslušnosti či sociálního původu. Zastoupeny jsou osobnosti působící nejen v Československu, ale také v exilovém prostředí. Z chronologického pohledu je většina hesel soustředěna na zakladatelské období komunistického režimu.

Jednotlivá hesla, která jsou řazena alfabeticky, jsou dvojího typu – biografická a věcná. Jejich struktura byla stanovena podle jednotného vzoru. Obsahují vždy záhlaví, životopisnou a bibliografickou část. Vedle odkazů na archivní prameny (především z provenience Archivu bezpečnostních složek, Národního archivu a Vojenského ústředního archivu) a odbornou i vzpomínkovou literaturu jsou u řady hesel zmíněny rovněž filmové, televizní a rozhlasové dokumenty. Křížové odkazy v samotném textu současně naznačují výskyt pojmů a osob rovněž v jiných heslech. Encyklopedie je doplněna seznamem užitých zkratek.

Na závěr je nutné zdůraznit, že Encyklopedie třetího odboje je koncipována jako otevřený projekt. Postupně budou na webových stránkách doplňována další hesla. Autorský tým navíc předpokládá, že se objeví nová svědectví pamětníků a podaří se prostudovat rozsáhlé archivní prameny, na jejichž základě bude možné doplnit stávající hesla a v budoucnosti napsat syntetizující odborné studie. Mezi jejich hlavní témata by měly patřit motivace a důsledky, sociální struktura či regionální podoba protikomunistické rezistence.

Hesla

Vyhledávání:

 • Acta (čtvrtletník vydávaný v SRN Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury)
 • Akce K (násilná akce namířená proti mužským řeholím)
 • Akce Malíř (č. 1) (politické procesy se členy ilegální organizace působící na Pardubicku, Přeloučsku a Vysokomýtecku)
 • Akce P (akce namířená proti řeckokatolické církvi v ČSR)
 • Akce Ř (násilná akce proti ženským řeholím)
 • Americké listy (týdeník vydávaný v USA exulantem Františkem (Frankem) Švehlou)
 • Americký fond pro československé uprchlíky (AFCR)
 • Anděl Lubomír a spol. (politický proces se skupinou plánující atentát na Klementa Gottwalda)
 • BACHTÍK, Vladimír (úředník, člen odbojové organizace Stanislava Maděry)
 • BALZER, Josef (úředník, člen odbojové organizace Františka Zajíčka)
 • BÁRTA, Jan Baptista Josef (Římskokatolický kněz, teolog, organizátor neoficiálního teologického vzdělávání, člen řádu františkánů a vůdčí postava jednoho z největších proticírkevních politických procesů „Josef Bárta a spol.“)
 • BÁRTA, Stanislav (stolař, člen jihlavské odbojové organizace)
 • BEČKA, Mojmír (automechanik, člen ilegální skupiny Jaroslava Vetejšky)
 • BLAŽEJOVSKÝ, Karel (slévač, člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • BOHÁČ, Viktor (národněsocialistický politik a autor ilegálního programu ČSNS)
 • BRAITO, Josef Silvestr Maria (římskokatolický kněz, člen dominikánského řádu, teolog, básník, esejista a literární kritik)
 • Bukal Oldřich a spol. (politický proces s věřícími Církve československé)
 • BUKOVINA, Alexander (lesní manipulant, člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • Čechoslovák v zahraničí (Čechoslovák, týdeník vydávaný ve Velké Británii exulantem Josefem Jostenem)
 • Černý František a spol. (jeden z procesů navazujících na kauzu „dr. Horáková Milada a spol.“ )
 • ČERNÝ, Josef (ředitel pojišťovny, zakládající člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • České listy (měsíčník (čtvrtletník) vydávaný v SRN exulantem Milošem Svobodou)
 • České slovo (měsíčník vydávaný exulanty v Německu)
 • Český boj za svobodu a demokracii (občasník  ⁄měsíčník⁄  vydávaný ve Velké Británii Českým národním výborem)
 • ČIHÁK, Josef (římskokatolický kněz, teolog a metropolitní kanovník u sv. Víta v Praze)
 • ČÍLA, Otakar (akademický malíř, odsouzen v jednom z navazujících procesů na kauzu „dr. Milada Horáková a spol.“ )
 • ČÍLA, Vratislav (elektrotechnik, člen odbojové organizace Stanislava Maděry)
 • ČUPERA, Josef (právník, národněsocialistický politik a člen národněsocialistické „politické šestky“)
 • Demokracie a socialismus (občasník vydávaný ve Velké Británii exilovými sociálními demokraty)
 • Demokracie v exilu (dvouměsíčník vydávaný v SRN křesťanskými demokraty v exilu)
 • DLABOLA, Jaroslav (úředník a člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“)
 • Dr. Eduard Beneš (odbojová skupina působící v roce 1949 v severních Čechách)
 • Dr. Horáková Milada a spol. (politický monstrproces se členy nekomunistických stran)
 • Exilová periodika 1948–1989
 • FIEGER, Karel (úředník, člen odbojové organizace Dr. Eduard Beneš)
 • HINTERHOLZINGER, Josef (tajemník Čs. strany národně socialistické a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • Hlas Československa (měsíčník vydávaný v USA exilovou Radou svobodného Československa)
 • Hlas domova (čtrnáctideník vydávaný v Austrálii exulantem Františkem Váňou)
 • Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (čtrnáctideník vydávaný v Austrálii exulantem Petrem Radou)
 • HORÁKOVÁ, Milada (právnička, 1945–1948 předsedkyně poslaneckého klubu ČSNS)
 • HUBAČKA, Pavel (automechanik a vedoucí představitel odbojové skupiny Jaroslava Vetejšky)
 • CHADIMA, Jiří (absolvent hospodářské školy a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • INGR, Jan Sergej (armádní generál, ministr obrany čs. exilové vlády v Londýně, vedoucí exilové československé zpravodajské ústředny po únoru 1948)
 • Jan Roháč z Dubé ( odbojová organizace působící v roce 1949 v Jablonci nad Nisou)
 • JANEČEK, Mirko (zemědělský inženýr, vydavatel Kanadských listů (Hlasu nových))
 • Jánošík (odbojová skupina působící v roce 1949 v okolí Hradce Králové)
 • JAROLÍMEK, Bohuslav (římskokatolický kněz, teolog, generální vikář řádu premonstrátů a opat strahovského kláštera)
 • JUDYTKA, Bedřich (člen finanční stráže, velitel odbojové organizace Dr. Eduard Beneš)
 • JUDr. Čupera a spol. (politický proces s členy národněsocialistické „politické šestky“)
 • KAJPR, Adolf (římskokatolický kněz, člen jezuitského řádu souzený v procesu „Machalka a spol.“)
 • KALA, Jiří (chemik, vedoucí ilegální skupiny souzené jako „Kala Jiří a spol.“)
 • Kala Jiří a spol. (politický proces se členy ilegální organizace působící na Neratovicku)
 • Kanadské listy (časopis Klubu nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě)
 • KLEINEROVÁ, Antonie, rozená Štainicová (národněsocialistická politička a sociální pracovnice)
 • KLOUPAROVÁ, Melánie, rozená Bečková (úřednice, členka ilegální skupiny Jaroslava Vetejšky)
 • KNOTEK, František (krajský tajemník ČSL, člen odbojové organizace Kotva)
 • KOBYLKA, Otakar (hoteliér, člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • KOPECKÝ, Jaroslav (redaktor, vedoucí pivovaru a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • KOZDERKA, Rudolf (úředník, člen odbojové skupiny „Anděl Lubomír a spol.“)
 • KOŽENÝ, Jan (vedoucí ilegální skupiny „Kožený Jan a spol.“)
 • Kožený Jan a spol. (politický proces se členy ilegální skupiny z Meziříčka)
 • KUČERA, Jaroslav (hajný, člen severočeské odbojové organizace Josefa Kulhánka)
 • Lampa Václav a spol. (politický proces se členy odbojové skupiny napojené na kurýra Josefa Zemana)
 • LAUBE, Jiří (úředník, člen odbojové organizace Kotva)
 • LUKAVSKÝ, Václav (poručík SNB, člen odbojové skupiny Františka Zajíčka)
 • MÁDR, Oto (římskokatolický kněz, teolog, publicista, organizátor kroužků Katolické akce a katolického disentu souzený v procesu „Mádr a spol.“)
 • Machalka a spol. (velký politický proces proti představitelům řádů)
 • MAJER, František (zámečník, člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • MALÝ, František (úředník, člen odbojové organizace Jánošík )
 • MANDL, Antonín (římskokatolický kněz, teolog a přední postava Katolické akce)
 • MASTILIAK, Ján Ivan (řeckokatolický kněz, první slovenský řeckokatolický redemptorista, rektor řádového učiliště v Obořišti u Dobříše)
 • MIKULÁŠEK, František (římskokatolický kněz, člen jezuitského řádu a publicista)
 • MORAVEC, František (brigádní generál, přednosta zvláštní skupiny MNO (zpravodajské ústředny) v Londýně, přednosta II. odboru MNO, podnáčelník Štábu pro vybudování čs. branné moci, podnáčelník štábu Hlavního velitelství čs. branné moci a jeden z vůdců zahraničního třetího odboje)
 • Národněsocialistická „politická šestka“ (neformální orgán ilegální Československé strany národně socialistické po únoru 1948)
 • NESTÁVAL, Josef (právník, národněsocialistický politik a člen národněsocialistické „politické šestky“)
 • NOVÁK, Jan (pracovník ONV v Pardubicích a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • NOVÁK, Jan (úředník, člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“)
 • NOVOTNÝ, Stanislav (člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • ONDOK, Josef Petr (římskokatolický kněz, filozof, spisovatel, přírodovědec a člen Kongregace bratří Nejsvětější svátosti souzený v jednom z největších proticírkevních politických procesů)
 • OPASEK, Anastáz (římskokatolický kněz, opat pražského břevnovského kláštera benediktinů, náboženský spisovatel, básník a literární historik souzený v jednom z největších proticírkevních politických procesů)
 • PECL, Oldřich (právník, souzen v procesu „dr. Horáková Milada a spol.“ )
 • PLECHÁČ, Josef (majitel tkalcovny, úředník a člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“)
 • POSPÍŠIL, Josef (Vedoucí představitel ilegální skupiny Jaroslava Vetejšky)
 • PREJZA, Václav (zaměstnanec ČSD, člen odbojové skupiny Františka Zajíčka)
 • PTÁČEK, Bohumír (obchodní příručí, úředník a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • RAČANSKÝ, František (právník, národněsocialistický politik a člen národněsocialistické „politické šestky“)
 • ROD, František (truhlář, člen jihlavské odbojové organizace)
 • RŮŽIČKA, Bohuslav (chemik souzený v procesu se skupinou „Švihlík Jan a spol.“)
 • SCHEJBAL, Stanislav (důstojník a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • SCHNEIBERG, Jiří (zámečník a člen ilegální skupiny souzené jako „Kala Jiří a spol.“)
 • SCHWARZ, Vavřinec (truhlář, člen jihlavské odbojové organizace )
 • SKALICKÝ, Milan (technický úředník, člen odbojové organizace Kotva)
 • SKLENÁŘ, Vavřín (úředník, student ČVUT, člen odbojové skupiny „Anděl Lubomír a spol.“)
 • SÝKORA, Václav (právník, osobní tajemník prezidenta E. Beneše)
 • ŠÁDEK, Josef (zemědělský a lesní inženýr, člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“)
 • ŠILHAN, František ( římskokatolický kněz a provinciál jezuitského řádu souzený v politickém procesu „Machalka a spol.“)
 • ŠÍR, Bohuslav (úředník, národní správce a člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“)
 • ŠLEZINGER, Jaroslav (akademický sochař, člen jihlavské odbojové skupiny )
 • ŠOBR, Karel (strojní inženýr, národněsocialistický politik a člen národněsocialistické „politické šestky“)
 • ŠULC, František (student, člen odbojové organizace Stanislava Maděry)
 • ŠVIHLÍK, Jan (respicient finanční stráže, zakládající člen ilegální skupiny „Švihlík Jan a spol.“)
 • Švihlík Jan a spol. ( politický proces se členy ilegální organizace působící na Pardubicku a Chrudimsku)
 • TAJOVSKÝ, Bohumil Vít ( římskokatolický kněz, opat premonstrátského kláštera v Želivě souzený v politickém procesu „Machalka a spol.“)
 • TRÉGL, Jaroslav ( štábní strážmistr SNB souzený v rámci politického procesu „Zítko František a spol.“)
 • TUČEK, Jan (obchodník, člen jihlavské odbojové organizace)
 • TUHÁČEK, František (příslušník SNB souzený v rámci politického procesu „Zítko František a spol.“)
 • URBAN, Jan Evangelista Josef (římskokatolický kněz, člen františkánského řádu, katolický intelektuál a redaktor souzený v politickém procesu „Machalka a spol.“)
 • VACKOVÁ, Růžena (profesorka klasické archeologie, historička umění, organizátorka kroužků Katolické akce a katolického disentu souzená v rámci politického procesu „Mádr a spol.“)
 • VAGENKNECHT, Vladimír (student farmacie, člen ilegální skupiny „Švihlík Jan a spol.“)
 • VAŠKO, Václav (diplomat, stavební dělník, katolický intelektuál a autor knih o poválečné historii římskokatolické církve souzený v rámci politického procesu „Hošek Josef a spol.“)
 • VÁVRA, Josef (strojní zámečník, řidič a člen ilegální skupiny souzené jako „Kožený Jan a spol.“)
 • VEITHOVÁ, Rudolfa, rozená Jarošová (vedoucí prodejny, členka ilegální skupiny Jaroslava Vetejšky)
 • VESELÝ, Karel (brašnář, vedoucí jihlavské odbojové organizace)
 • Veselý, Rod a Tuček (jeden z největších politických procesů na Moravě)
 • Vetejška Jaroslav a spol. ( politický proces se členy odbojové skupiny působící v oblasti Dolních Bojanovic)
 • VLASÁK, Karel (úředník, člen ilegální skupiny „Švihlík Jan a spol.“)
 • VODSEĎÁLEK, Oldřich ( akademický malíř, člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“)
 • ZAHRÁDKA, František (elektrikář, skaut, kurýr a zakladatel Muzea 3. odboje)
 • ZAJÍČEK, František (zaměstnanec ČSD, vůdce odbojové organizace v Ústí nad Labem)
 • Zajíček František a spol. (jeden z nejvýznamnějších politických procesů v severních Čechách)
 • ZELA, Stanislav (římskokatolický kněz a církevní hodnostář)
 • Zela a spol. (velký politický proticírkevní proces nazývaný také jako proces s pomocníky biskupů)
 • ZEMAN, František (právník, předseda MNV Němčice a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1)
 • ZEMAN, Jan ( rolník, člen ilegální skupiny souzené jako „Kožený Jan a spol.“)
 • Zítko František a spol. (dva politické procesy se členy ilegální skupiny působící na Choceňsku, Vysokomýtsku a Chrudimsku)
 • ZVĚŘINA, Josef ( římskokatolický kněz, teolog, filozof, publicista, organizátor kroužků katolické inteligence a katolického disentu souzený v politickém procesu „Bárta Josef a spol.“)

Autoři:

 • Mgr. Martin Jindra (-jin-)
 • Mgr. Kateřina Joklová (-kj-)
 • Mgr. Jan Cholínský (-jach-)
 • Mgr. Martin Hemelík (-hm-)

Redakce:

 • Anna Macourková

Odborná spolupráce:

 • doc. PhDr. Václav Veber, Csc.
 • PhDr. Lubor Václavů
 • PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Seznam zkratek

ABS Archiv bezpečnostních složek
AFCR American Fund for Czechoslovak Refugees (Americký fond pro československé uprchlíky)
AKPR Archiv kanceláře prezidenta republiky
APS PČR (AFS) Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Archiv Federálního shromáždění)
AV ČR Akademie věd České republiky
BBC British Broadcasting Corporation (Britská rozhlasová společnost)
CČS Církev československá
CČS(H) Církev československá (husitská)
CIC Counter Intelligence Corps
ČNV Český národní výbor
ČSA Československá armáda
ČSAV Československá akademie věd
ČSD České státní dráhy (Československé státní dráhy)
ČSSD Československá sociální demokracie
ČSDSD Československá sociálně demokratická strana dělnická
ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika
ČSL Československá strana lidová
ČSM Československý svaz mládeže
ČSNS Československá strana národně socialistická
ČSR Československá republika
ČSS Československá strana socialistická
ČTK Česká tisková kancelář
ČVUT České vysoké učení technické
FCI Free Czechoslovak Press
HŠ MNO Hlavní štáb Ministerstva národní obrany
IRO International Refugee Organization
JAC Jeunesse academique chrétienne (Křesťanská vysokoškolská mládež)
JEC Jeunesse étudiante chrétienne (Studentská křesťanská mládež)
JOC Jeunesse ouvriere chrétienne (Křesťanská dělnická mládež)
JZD Jednotné zemědělské družstvo
K 231 Sdružení bývalých politických vězňů K 231
KPV Konfederace politických vězňů
KSČ Komunistická strana Československa
KSS Komunistická strana Slovenska
KSSS Komunistická strana Sovětského svazu
KV krajský výbor
MNB Ministerstvo národní bezpečnosti
MNO Ministerstvo národní obrany
MNV místní národní výbor
MU Masarykova univerzita
MV Ministerstvo vnitra
MZV Ministerstvo zahraničních věcí
NA Národní archiv
NF Národní fronta
NOÚZ Národní odborová ústředna zaměstnanecká
NPT nápravně pracovní tábor
NS Národní shromáždění
OBZ Vojenské obranné zpravodajství
ON Obrana národa
ONV okresní národní výbor
OSN Organizace spojených národů
PF UK Právnická fakulta Univerzity Karlovy
PNS Prozatímní Národní shromáždění
PTP Pomocné technické prapory
PVVZ Petiční výbor Věrni zůstaneme
RAF Royal Air Force (Královské letectvo)
RFE Radio Free Europe (Radio Svobodná Evropa)
ROH Revoluční odborové hnutí
RSČ Rada svobodného Československa
SNB Sbor národní bezpečnosti
SRN Spolková republika Německo
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
StB Státní bezpečnost
SÚC Státní úřad pro věci církevní
SVS Sbor vězeňské stráže
TNP tábor nucených prací
UK Univerzita Karlova
USA Spojené státy americké
ÚAV NF Ústřední akční výbor Národní fronty
ÚDV Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
ÚDV SKPV PČR Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
ÚPN Ústav paměti národa (Slovensko)
ÚRO Ústřední rada odborů
ÚSD AV ČR Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
ÚSTR Ústav pro studium totalitních režimů
ÚV ústřední výbor
ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa
ÚVOD Ústřední výbor odboje domácího
VHÚ Vojenský historický ústav Praha
YMCA Young Men´s Christian Association (Křesťanské sdružení mládeže)
YWCA Young Women’s Christian Association (Křesťanské sdružení mladých žen)
ZNV Zemský národní výbor
ZOB Zemský odbor bezpečnosti
ZVV Zemské vojenské velitelství

Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje usiluje o zachycení odborných i popularizačních prací včetně beletristických či beletrizujících děl týkajících se odboje a odporu proti komunistickému režimu v Československu v prvních dvaceti letech jeho existence (s nutným přihlédnutím k událostem z let 1945–1948, které převzetí mocenského monopolu komunistickou stranou a následnému rozpoutání teroru vůči jejím odpůrcům bezprostředně předcházely). Závěrečnou kapitolu tvoří soupis publikací věnovaných protikomunistickým aktivitám v ostatních zemích tzv. východního bloku.

Do bibliografie jsou zahrnuty monografie a články vydané převážně po roce 1990, jež se vztahují jednak k samotné odbojové činnosti – ozbrojeným akcím, sabotážím, výrobě a rozšiřování letáků atd., jednak k perzekuci osob, které se staly režimu nepohodlnými čistě na základě svého „třídního původu“, náboženského přesvědčení, politické příslušnosti apod. (tj. lidí, u nichž režim skrytý odpor předpokládal a jejichž postihem či přímo fyzickou likvidací se snažil jeho otevřenému projevu předejít). V oddílu „Různé“ lze nalézt především odkazy na texty dokreslující celkovou atmosféru sledovaného období.

Předkládaná práce je bibliografií primární, obsahuje tedy údaje získané přímo ze zpracovávaných dokumentů. Informace opatřené z jiného zdroje než z daného dokumentu jsou uvedeny v hranatých závorkách. K vlastním bibliografickým záznamům jsou přiřazeny komentáře přibližující obsah, příp. formální náležitosti dané knihy či článku, a to formou anotace (bibliografie si neklade za cíl podávat hodnotící charakteristiku jednotlivých děl). Hlavním kritériem pro zařazení článku do bibliografie je téma III. odboje, kromě sborníků a časopisů jsou tudíž excerpovány i deníky a týdeníky vycházející v posledních dvaceti letech (články z nich získané jsou zpravidla řazeny do sekce „Svědectví“).

Konečným záměrem celého projektu je prostřednictvím elektronické databáze přístupné na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů poskytnout odborné i laické veřejnosti vyčerpávající seznam publikací zabývajících se III. odbojem v Československu i dalších komunistických zemích.

Členění

Seznam zkratek

Knihy

Prezentace publikací

Katalogy výstav

Periodika

Paměť a dějiny

Securitas Imperii

Obálka Securitas Imperii Obálka Securitas Imperii Obálka Securitas Imperii Obálka Securitas Imperii Obálka Securitas Imperii Obálka Securitas Imperii Obálka Securitas Imperii

Na činnosti skupiny se podílejí nejen zaměstnanci ÚSTR a ABS, ale také externisté (pracovníci archivů, badatelských institucí a vysokých škol, publicisté, atd.). Naší snahou je dosáhnout mezioborové diskuse a inspirovat se různými metodologickými přístupy. Všichni členové skupiny se pravidelně setkávají na interních seminářích. Pro veřejnost jsou pak určeny tématicky zaměřené semináře a konference.

 • Vedoucí skupiny: Libor Svoboda
 • Členové skupiny:
 • Externí členové: Olga Bezděková, Marie Bočková, Markéta Doležalová, Jan Cholínský, Anna Macourková, Petr Mallota, Světlana Ptáčníková, Alena Šimánková, Jiří Urban, Lubor Václavů, Kristýna Vlachová

Na této stránce jsou dostupné odkazy na webové stránky institucí, spolků a projektů, které se věnují různým způsobem výzkumu protikomunistického odboje a odporu v Československu a dalších státech bývalého sovětského bloku. Zařazeny jsou zde také významné domácí a zahraniční archivní instituce.

Domácí instituce

Další zajímavé odkazy