Putovní výstavy

Nabízíme k zapůjčení následující výstavy:

 Dlouhá cesta k samostatnosti. Dějiny Ukrajiny ve 20. století

(česky)

Výstava Dlouhá cesta k samostatnosti. Dějiny Ukrajiny ve 20. století představí geopolitické a mocenské okolnosti vzniku ukrajinské státnosti ve 20. století a provede zájemce důležitými milníky ukrajinských dějin až do současnosti.

Technické specifikace: outdoor verze – 5 výstavních kostek (150x150cm x 200cm výška)

Nebe bylo plné hvězd

(česky)

Výstava Nebe bylo plné hvězd, která připomíná 70. výročí nechvalně proslulých akcí „K“ a „Ř“ – komunistického pokusu zastavit život řeholních společenství na našem území. Návštěvníci prostřednictvím fotografií nahlédnou do míst, kde byli řádoví bratři a sestry internováni. Jednotlivé panely přibližují charakteristické události řeholního života v 50. letech, od zaměstnávání bratří či sester při „budování socialismu“ až po vynalézavé způsoby, kterými se v nesvobodném prostředí udržoval duchovní život.

Technické specifikace: indoor verze – 20 panelů formátu B0, zarámované, připravené k zavěšení, možnost zapůjčení výstavních mříží.

Vernisáž výstavy Nebe bylo plné hvězd v Klášteře Želiv

Cesta je volná!

(česky, německy)

Výstava přibližuje vztah komunistického Československa a NDR, které v poslední fázi své existence veřejně proklamovaly úzké spojenectví. Ve skutečnosti ale Praha stupňovala tlak na Berlín s cílem odstranit viditelný problém uprchlíků z ulic hlavního města. Za cestu ke svobodě němečtí uprchlíci platili nemalou cenu – nejen trabanty, které při útěku zanechali v ulicích Prahy, ale hlavně všemi riziky spojenými s existenčním krokem do neznáma.

Technické specifikace: outdoor verze – 4 výstavní kostky (150x150cm x 200cm výška), indoor verze – 16 panelů B1, zarámované, připravené k zavěšení.

Výstava "Cesta je volná" na Malostranském náměstí v Praze

Otazníky nad naší svobodou

(česky)

Výstava vznikla u příležitosti 30. výročí prvních svobodných voleb po listopadu 1989 (8. a 9. června 1990). Třináct známých osobností v ní promlouvá na téma svoboda – mnohdy nečekaně, kriticky nebo provokativně. Mezi jinými prezident Václav Havel, publicista Ivan Medek nebo písničkář Karel Kryl, ale také tehdejší ministr financí Václav Klaus.

Technické specifikace: outdoor verze – 4 výstavní kostky (150x150cm x 200cm výška).

Za vaši a naši svobodu

(anglicky, česky, ukrajinsky)

Výstava byla vytvořena z dokumentů, fotografií a na základě autentických svědectví pamětníků, které pořídili v letech 2008 až 2018 Adam Hradilek, Petr Blažek, Štěpán Černoušek, Michaela Stoilova a další badatelé Ústavu pro studium totalitních režimů. Výstava má sloužit jako záznam osudů protestujících a také jako pocta jejich vzpomínkám.

Technické specifikace: 20 výstavních panelů, rozměr na výšku 90×150 cm, měkký materiál, nahoře a dole lišta a háčky k zavěšení, nutný pevný podklad.

Počátky teroru

(česky)

Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa v roce 1938 a 1939 představovalo prolog k operacím v období druhé světové války. K obsazení odstoupeného území byl primárně určen wehrmacht, spolu s ním zde ale působily i jednotky SS nebo pořádkové a bezpečnostní policie (Gestapo), které prováděly represe vůči „nepřátelům Říše“ také z řad sudetoněmeckého obyvatelstva. Příslušníci SS a policie, kteří získali první zahraniční zkušenosti právě v operacích proti Československu, se během války podíleli na nejbrutálnějších zločinech v Polsku, na Balkáně a na okupovaných územích tehdejšího Sovětského svazu.

Technické specifikace: 3 výstavní kostky (150x150cm x 200cm výška).

Studentská revoluce 1989

(česky)

Výstava Studentská revoluce 1989 se zaměřuje na pád komunistické diktatury především pohledem studentů. V první části se soustředí na to, proč se studenti stali jednou z klíčových skupin, které přispěly k pádu režimu, a jaké problémy tato první fáze revoluce obnášela. V druhé části se věnuje postupné institucionalizaci výsledků revoluce v podobě přerodu parlamentu, prvních svobodných voleb a vyjednávání o vládách. Na závěr výstava klade otázku, jak se proměňovalo připomínání revoluce v české společnosti a s jakými hodnotami si tuto historickou událost spojujeme dnes.

Technické specifikace: 11 výstavních panelů, rozměr na výšku 90×150 cm, měkký materiál, nahoře a dole lišta a háčky k zavěšení, nutný pevný podklad.

Výstava Studentská revoluce 1989 v ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Židé v gulagu. Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v období II. světové války

 (česko-anglicky)

Výstava představuje osudy statisíců uprchlíků z nacisty okupovaných zemí Evropy, kteří na začátku druhé světové války hledaly útočiště v mnoha státech světa a setkávaly se s rozličnou mírou pochopení a otevřenosti ze strany místních vlád. Se specifickým přístupem se uprchlíci setkali v Sovětském svazu. Stovky tisíc běženců, kteří překročili hranice do Sovětského svazu, případně přebývali na území, jež bylo okupováno v průběhu války Sovětským svazem, se často staly oběťmi tamějšího represivního režimu.

Po nacistické okupaci zbytku Československa v březnu 1939 uprchly na sovětské území tisíce československých Židů. Útěkem do SSSR se někteří vyhnuli nacistické perzekuci, mnozí z nich však byli zatčeni sovětskou tajnou policií NKVD a odsouzeni za nelegální přechod hranice či „špionáž“ k mnohaletým trestům vězení a stali se otroky nápravně pracovních táborů Gulagu, kde řada z nich zahynula.

Technické specifikace: 13 výstavních panelů, rozměr na výšku 90×150 cm, měkký materiál, nahoře a dole lišta a háčky k zavěšení, nutný pevný podklad.

 

Ve znamení tří deklarací

(česky, německy)

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Technické specifikace: 27 panelů B1, zarámované, připravené k zavěšení nebo možnost umístění na výstavní samostojné stojany.

Václav Havel – Politika a svědomí

(česky, anglicky, polsky, španělsky, řecky)

Na šestadvaceti panelech najde návštěvník slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí fotografie: čistě havlovské i aktualizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev. Mnohé z nich promlouvají v současné době s překvapivou silou.

Technické specifikace: 26 panelů B1, zarámované, připravené k zavěšení.

 

Ještě jsme ve válce

(česky, německy, anglicky)

Třináct předních českých a slovenských výtvarníků vytvořilo sérii komiksů, které neotřelým způsobem přibližují události soudobých československých dějin. Výstava představuje osudy třinácti lidí, kteří bojovali na válečné frontě, prošli koncentračními tábory či komunistickými lágry nebo zažili mučivé výslechy StB.

Technické specifikace: 13 panelů B1, zarámované, připravené k zavěšení.

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (putovní verze)

(česky)

Výstava Rozkulačeno! připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času, s důrazem na cílenou likvidaci sedláků zejména v 50. letech. Na konkrétních případech postižených hospodářů, „kulaků“, mapuje období jak násilné kolektivizace, tak následného zkolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.

Technické specifikace: 28 panelů B1, zarámované, připravené k zavěšení. Možnost zapůjčit 14 samostojných oboustranných výstavních stojanů.

Výstava Rozkulačeno! ve Voticích

Nemohli jsme mlčet! Lidé Charty 77

(česky)

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. K jejich dodržování se Československo zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Text Charty vznikl v prosinci 1976, publikován byl ve dnech 6.–7. ledna 1977 v několika západoevropských listech. Charta měla v západní Evropě značný ohlas, na její podporu vznikla řada iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Postihy signatářů Charty i dalších kritiků režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se snažil zveřejňovat osudy lidí stíhaných za své politické postoje. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí a vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech.

Technické specifikace: 16 panelů B1, zarámované, připravené k zavěšení.

TGM to nikdy nebude mít lehké

(česky)

Kromě otázek souvisejících s postavením malého národa uprostřed Evropy mu ležel na srdci osud demokracie. O jejích podobách soustavně přemýšlel. A také o rizicích, které ji ohrožují. Nikoliv náhodou se pro mnohé občany stal inspirací a posilou v totalitních časech, které následovaly bezprostředně po jeho smrti. Zároveň ale platí, že pro nemalou část společnosti zůstával nepohodlným, což názorně dokládají i osudy Masarykových pomníků: s každou změnou režimu jsme svědky buď jejich odstraňování, nebo jejich znovuodhalování. Kolikrát během necelého jednoho století!?

Technické specifikace: 23 panelů B1, nezarámované, nutno zavěsit na háčky/závěsný systém.

Komunismus a jeho epocha

(česky)

„Komunismus byl jediné hnutí moderních dějin, které zabilo více svých vůdců, funkcionářů a přívrženců než jeho nepřátelé“, dočteme se mimo jiné na výstavě Komunismus a jeho epocha. U příležitosti stého výročí bolševické revoluce v Rusku ukazuje dlouhý příběh komunismu od jeho sovětských počátků až po současné inkarnace jako například v Číně. Návštěvník tak může naši nedávnou zkušenost s komunistickou diktaturou spatřit v nových souvislostech.

Technické specifikace: 6 výstavních kostek (150x150cm x 200cm výška).

Výstava Komunismus a jeho epocha v Jičíně

Milovat dobro a odporovat zlu

(česky)

Výstava na deseti panelech přibližuje životní mezníky kardinála Berana, zasazuje je do historických souvislostí a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči totalitním režimům 20. století – nacismu a komunismu. Putovní výstava vznikla v prosinci 2009 jako jubilejní akce k 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Poprvé se veřejnosti představila v prostorách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Její vernisáž se stala součástí vzpomínkového obřadu pořádaného dne 7. prosince 2009, při němž kardinál Miloslav Vlk odhalil před pražským kněžským seminářem pomník arcibiskupa Berana. Kromě nynějšího umístění byla výstava k vidění již v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, v třeboňské farnosti, ve Znojmě, v Plzni a na setkání krajanů ve Vídni. Italská verze této výstavy se představila také na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě u příležitosti 100. výročí Beranova kněžského svěcení, v Miláně a na Teologickém institutu San Tommaso v sicilské Messině. V roce 2012 byla otevřena v Neapoli a v poutním domě Velehrad v Římě.

Technické specifikace: 10 panelů B1, zarámované, připravené k zavěšení.

Výstava Milovat dobro a odporovat zlu v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Fotbal v undergroundu

(česky)

Po násilně rozehnaném koncertu v Rudolfově u Českých Budějovic na jaře roku 1974 se pro underground staly vítanou příležitostí k setkání fotbalové zápasy. „Když bylo nejhůř a nešlo se scházet pod kulturní záminkou, když nešlo držet kytaru v ruce, zvolili androši fotbal,“ vysvětluje autor výstavy František Stárek Čuňas z Ústavu pro studium totalitních režimů. „Ze začátku Veřejná bezpečnost fotbalové zápasy nesledovala tak pozorně jako koncerty a jiné kulturní akce,“ dodává Stárek.

Fenomén undergroundových fotbalových utkání přiblíží plenérová komiksová výstava v kombinaci s webem a herní aplikací, které zájemce a zájemkyně seznámí s okolnostmi a důvody pořádání fotbalových zápasů, včetně unikátních fotografií a souvisejících dokumentů.

Technické specifikace: 4 výstavní kostky (150x150cm x 200cm výška).

Praha objektivem tajné policie

(francouzsky, anglicky, ukrajinsky, rumunsky, rusky, německy)

Výstava představuje činnost Správy sledování StB. Kouzlem nechtěného se komunistické politické policii StB, respektive jejím příslušníkům, kteří byli zaměstnáni na správě sledování, podařilo zachytit kromě sledovaných osob také podobu Prahy v 70. a 80. letech 20. století.

Technické specifikace: 15 výstavních panelů, rozměr na výšku 90×150 cm, měkký materiál, nahoře a dole lišta a háčky k zavěšení, nutný pevný podklad.

 

Králové Šumavy

(česko-německá)

Výstava na dvaceti třech panelech připomíná činnost kurýrů a převaděčů, kteří v prostoru západní Šumavy s nasazením vlastního života pomáhali československým občanům na jejich cestě do svobodného světa. Součástí výstavy jsou i panely věnované příslušníkům Státní bezpečnosti, Pohraniční stráže, či zahraničních exilových center a dobové filmové a literární propagandě. Pozornost se zaměřuje i na provokační akce Státní bezpečnosti, zejména na legendární a doposud v detailech málo známou Akci Kameny. Výstava kromě osudů některých kurýrů a převaděčů reflektuje také změny šumavské krajiny a osídlení, které souvisely jednak s poválečnými událostmi, jednak s politickým uspořádáním po únorovém převratu v roce 1948.

Technické specifikace: 23 výstavních panelů ve výstavním systému na míru výstavy, nutná odborná instalace.

  

Diktatura versus naděje

 (česky, italsky)

Výstava Diktatura versus naděje představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků.

Technické specifikace: 25 výstavních panelů ve výstavním systému Octanorm, nutná odborná instalace.

Velehrad vás volá

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo ještě v 80. letech téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu v jihomoravském Velehradě v roce 1985 došlo. Velehradskou poutní slavnost měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v tzv. mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv. Výstava Velehrad vás volá mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech, významné osobnosti skryté církve a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky.

Technické specifikace: 15 panelů B1, zarámované, připravené k zavěšení.

Kontakt:

jitka.mala@ustrcr.cz

telefon +420 221 008 383