Založení Ústavu

Chronologie vzniku zákona a Ústavu

Chronologie legislativního procesu vzniku zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

2005

 • 29. listopadu 2005 – skupina senátorů (Jiří Liška, Josef Pavlata, Alena Palečková, Václav Jehlička, Martin Mejstřík, Pavel Sušický, Tomáš Julínek, Jiří Šneberger, František Příhoda, Vítězslav Vavroušek, Alena Venhodová, Karel Tejnora, Milan Bureš, Zdeněk Janalík, František Kopecký, Jiří Nedoma, Miloslav Pelc, Jan Nádvorník, Vlastimil Sehnal) předložila Senátu návrh zákona o Ústavu paměti národa, který byl senátorům rozeslán jako tisk 185/0.

2006

 • 25. ledna 2006 – Senát na 8. schůzi přijal usnesení č. 297, v němž předal návrh zákona k projednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jako garančnímu, dále Ústavně-právnímu výboru a Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (hlasování č. 190).
 • 29. března 2006 – Senát na 10. schůzi přijal usnesení č. 391, v němž rozhodl o prodloužení doby projednání návrhu zákona.
 • 30. března 2006 – Senát na 10. schůzi přijal usnesení č. 407, na jehož základě byla se souhlasem navrhovatele prodloužena lhůta pro projednání návrhu zákona o 30 dnů (hlasování č. 145).
 • 18. května 2006 – Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu na 28. schůzi přijal usnesení č. 183, v němž přerušil projednávání návrhu zákona do 29. schůze výboru.
 • 23. května 2006 – Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu na 32. schůzi rozhodl z důvodu přepracování předlohy o přerušení projednávání návrhu zákona
 • 20. června 2006 – Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu na 29. schůzi přijal usnesení č. 185, v němž doporučil Senátu schválit návrh senátního návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Usnesení bylo senátorům rozdáno jako senátní tisk č. 185/1.
 • 20. června 2006 – Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu na 33. schůzi přijal usnesení č. 173, v němž doporučil schválit návrh senátního návrhu zákona. Usnesení bylo senátorům rozdáno jako senátní tisk č. 185/2.
 • 21. června 2006 – Ústavně-právní výbor Senátu usnesení č. 113, v němž doporučil Senátu schválit návrh senátního návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Usnesení bylo senátorům rozdáno jako senátní tisk č. 185/3.
 • 21. června 2006 – Senát na 12. schůzi přijal usnesení č. 504, v němž schválil návrh senátního návrhu zákona o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů ve znění přijatých pozměňovacích návrhů jako senátní návrh zákona (hlasování č. 67).
 • 9. srpna 2006 – senátní návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně.
 • 17. srpna 2006 – senátní návrh zákona zaslán vládě k vyjádření stanoviska.
 • 21. srpna 2006 – senátní návrh zákona byl jako tisk 15/0 rozeslán poslancům; navrhovateli byli zástupci Senátu Jiří Liška, Jan Hálek a Josef Pavlata.
 • 15. září 2006 – vláda zaslala své stanovisko s připomínkami k senátnímu návrhu zákona Poslanecké sněmovně.
 • 26. září 2006 – Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučil projednání návrhu zákona, jako zpravodaje určil poslance Karla Černého a navrhl přikázat k projednání návrh zákona ve Výboru pro bezpečnost
 • 30. září 2006 – stanovisko vlády bylo rozesláno poslancům.
 • 7. listopadu 2006 – na 6. schůzi Poslanecké sněmovny proběhlo první čtení, návrh zákona byl usnesením č. 77 přikázán k projednání ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Petičním výboru, Ústavně právním výboru a Výboru pro bezpečnost.

2007

 • 9. ledna 2007 – Petiční výbor Poslanecké sněmovny na 9. schůzi projednával návrh zákona a po hlasování přijal usnesení č. 35, kterým bylo Poslanecké sněmovně doporučeno tento návrh zákona schválit.
 • 12. ledna 2007 – Petiční výbor Poslanecké sněmovny vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 15/2.
 • 17. ledna 2007 – Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny na 6. schůzi projednával návrh zákona a po hlasování přijal usnesení č. 45, kterým bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do 28. února 2007.
 • 6. února 2007 – Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny na 7. zasedání projednával návrh zákona a po hlasování přijal usnesení č. 22, v němž kromě jiného doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se senátním návrhem ve znění komplexního pozměňovacího návrhu poslance Tomáše Kladívka.
 • 8. února 2007 – Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny vydal 8. února 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 15/3.
 • 21. února 2007 – Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny na 11. schůzi projednával návrh zákona a po hlasování přijal usnesení č. 24, v němž doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se senátním návrhem ve znění komplexního pozměňovacího návrhu poslance Tomáše Kladívka spolu s připomínkami, které zazněly v podrobné rozpravě.
 • 26. února 2007 – Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 15/4.
 • 28. února 2007 – Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny na 8. schůzi projednával návrh zákona a po hlasování přijal usnesení č. 50, kterým bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do 15. března 2007.
 • 15. března 2007 – Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny na 9. schůzi projednával návrh zákona, po hlasování nebylo přijato žádné usnesení; záznam z jednání byl doručen poslancům jako tisk 15/Z.
 • 16. března 2007 – na 13. schůzi Poslanecké sněmovny proběhlo druhé čtení, návrh zákona prošel obecnou rozpravou.
 • 20. března 2007 – poslancům byly rozeslány podané pozměňovací návrhy jako tisk 15/5.
 • 2. května 2007 – na 14. schůzi Poslanecké sněmovny proběhlo třetí čtení, návrh zákona byl schválen (hlasováním č. 120) usnesení č. 308.
 • 15. května 2007 – návrh zákona v podobě schválené poslanci byl doručen do Senátu, kde byl Organizačním výborem Senátu jako senátní tisk č. 62/0 přikázán k projednání.
 • 30. května 2007 – Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jako garanční výbor Senátu přijal na 8. schůzi k tomuto tisku usnesení č. 50, v němž doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Usnesení Výboru bylo senátorům následně rozdáno jako senátní tisk č. 62/1.
 • 30. května 2007 – Ústavně-právní výbor Senátu na 10. schůzi k tomuto tisku usnesení č. 20, v němž doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Usnesení Výboru bylo senátorům následně rozdáno jako senátní tisk č. 62/3.
 • 6. června 2007 – Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přijal na 14. schůzi k tomuto tisku usnesení č. 68, v němž doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Usnesení Výboru bylo senátorům rozdáno jako senátní tisk č. 62/3.
 • 8. června 2007 – Senát na 6. schůzi svým usnesením č. 152 tisk hlasováním č. 52 schválil (stenozáznam z projednávání).
 • 13. června 2007 – zákon byl doručen prezidentovi k podepsání.
 • 26. června 2007 – prezident podepsal zákon.
 • 12. července 2007 – zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 181/2007 Sb.
 • 25. července 2007 – vláda přijala usnesení č. 852 o jmenování PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D. zmocněncem vlády pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů a k přípravě aplikace zákona č. 181/2007 Sb.
 • 1. srpna 2007 – zákon č. 181/2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů vstoupil v platnost.

Použité hlavní zdroje:

Chronologie vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

 • 8. června 2007 – Přijetí zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.
 • 12. července 2007 – Vydání zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve Sbírce zákonů České republiky, částka 59.
 • 20. července 2007 – Schůzka zástupců ministerstva vnitra, ministerstva obrany včetně Vojenského zpravodajství, ministerstva spravedlnosti, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby na Ministerstvu financí ČR. Náměstek ministra financí uvedl, že do 9. srpna 2007 musí být předloženy návrhy rozpočtu, včetně nově vzniklé kapitoly státního rozpočtu. Za dosud nevytvořenou kapitolu Ústavu pro studium totalitních režimů garantuje předložení návrhu Ministerstvo vnitra. Její naplnění má být realizováno meziresortní delimitační komisí delimitací finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku, systematizovaných pracovních míst a dalších položek od zainteresovaných resortů.
 • 23. července 2007 – Jednání pracovní skupiny pro meziresortní delimitační komisi svolané ředitelem Odboru archiv bezpečnostních složek MV PhDr. Pavlem Žáčkem, Ph.D. Z podnětu Ministerstva financí se zúčastnili zástupci odboru archiv bezpečnostních složek, odboru programového financování, ekonomického a personálního odboru ministerstva vnitra, hospodářské správy Policejního prezídia Policie ČR, Úřadu pro zpřístupňování dokumentů i ekonomické sekce ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva spravedlnosti, odbor financování kapitol státního rozpočtu ministerstva financí, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby. Svolavatel objasnil charakter přípravné skupiny, v souladu s přijetím zákona č. 181/2007 Sb. informoval o vzniku dvou organizačních složek státu – Ústavu pro studium totalitních režimů a jemu podřízenému Archivu bezpečnostních složek – s tím, že Ústav nebude mít ke dni zřízení nejvyšší orgány. Tato situace však neovlivní delimitační proces, neboť ministerstvo vnitra připravilo vládě návrh usnesení ke jmenování vládního zmocněnce, který by do doby ustavení řádných orgánů konal v intencích zákona. Za hlavní úkoly byla označena potřeba:
  1. připravit parametry pro nově vznikající kapitolu státního rozpočtu č. 355 na rok 2008 a střednědobý výhled.
  2. připravit převod činností na vznikající instituci podle zákonem stanovených termínů (v případě informačních systémů již k 1. srpnu 2007).
  3. vytvořit podmínky pro delimitaci majetku podle stanoviska ministerstva financí.
  4. prostřednictvím zmocněnce svolat meziresortní delimitační komisi a připravit podklady pro její první jednání dne 26. července 2007.

  Ing. Josef Velíšek z ministerstva vnitra zdůraznil, že delimitace se týká i zabezpečení servisu pro výkon vlastních převáděných činností. Výsledné delimitační protokoly bude oprávněn signovat zmocněnec za obě vznikající organizační složky státu. Dále upozornil, že realizace delimitačního procesu vyžaduje precizní inventarizaci majetku a kalkulaci všech položek v rozpočtových kapitolách zúčastněných resortů.

 • 25. července 2007 – Vláda ČR přijala usnesení č. 852, kterým jmenovala PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D. zmocněncem vlády pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů a k přípravě aplikace zákona č. 181/2007 Sb. Kromě kompetencí a časové osy delimitačního procesu vláda rozhodla o okamžitém vyčlenění finančních prostředků ve výši 5 750 000 Kč na činnost zmocněnce, Rady i ředitele Ústavu a na zahájení činnosti Ústavu a Archivu bezpečnostních složek, stejně jako 15 pracovních míst a 3 200 000 Kč na činnost sekretariátu zmocněnce z rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra na kapitolu č. 355. Zároveň uložila příslušným ministrům a ředitelům zpravodajských služeb zabezpečit, aby činnosti převáděné k 1. únoru 2008 na Archiv bezpečnostních složek byly v odpovídajícím rozsahu vykonávány občanskými zaměstnanci.
 • 25. července 2007 – Na ministerstvu spravedlnosti proběhlo první jednání o podrobnostech předání archiválií a dokumentů bývalé Správy nápravné výchovy z ministerstva spravedlnosti do Archivu bezpečnostních složek.
 • 26. července 2007 – V úvodu prvního jednání meziresortní delimitační komise předseda komise – zmocněnec vlády členům (4 z ministerstva vnitra, 1 z MV – Policejní prezídium Policie ČR, 2 z ministerstva obrany, 1 z MO – Vojenské zpravodajství, 1 z ministerstva spravedlnosti, 1 z Úřadu pro zahraniční styky a informace, 1 z Bezpečnostní informační služby; 1 přísedící z ministerstva financí) uvedl, že odpovědnost za naplnění zákona – tj. zřízení funkčních organizačních složek státu Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek – nesou i zainteresovaní ministři či ředitelé, respektive jejich resorty a instituce. Není možné, aby vzniklé organizační složky státu nebyly schopny plnit úkoly, které na ně zákon převádí, z důvodu, že by na ně v delimitaci nebylo převedeno množství tabulkových míst, finančních a jiných prostředků, které mají dnes orgány zmíněné v zákoně k dispozici pro výkon převáděných i obslužných činností. Delimitační proces navíc musí proběhnout za „plného chodu“ všech zúčastněných institucí a za kontinuálního plnění všech zákony stanovených úkolů. Místopředseda komise Ing. J. Velíšek zdůraznil, že v účetní oblasti bude třeba zpracovat návrhy za jednotlivé subjekty a následně je posoudit. Hlavním kriteriem musí být, zda jsou návrhy dostačující pro zabezpečení kvalitního a nepřetržitého výkonu převáděných činností, a to i z hlediska obslužných činností. Kromě toho místopředseda komise podtrhl požadavek na věcnost uvedených údajů (z hlediska ekonomického) a požadavek na objektivní vyčíslení nákladů na převádění archivních činností (správa zpřístupňování archiválií apod.). Zmocněnec vlády v neposlední řadě otevřel velmi složitý problém budoucího využití objektů ministerstva obrany, kde by měly být uloženy a spravovány archiválie a dokumenty Vojenské kontrarozvědky a zpravodajské správy generálního štábu ČSLA, pokud nebude možno převést na nové organizační složky státu odpovídající budovy přímo. Za minimální variantu označil možnost, že objekt na Branickém náměstí v Praze 4 zůstane ve správě ministerstva obrany, které v něm zajistí provoz a uvolní prostory vhodné pro úložení archiválií a dokumentů a provede v objektu nutné provozní změny a stavební úpravy. Místopředseda komise Ing. J. Velíšek v reakci na vystoupení zástupce ministerstva spravedlnosti opětovně zopakoval vyjádření náměstka ministra financí, podle něhož hlavní odpovědnost za zdárné rozběhnutí se práce a další činnost Ústavu i Archivu ponesou zejména jednotlivé resorty, které musí delimitovat veškeré prostředky související přímo či nepřímo s převáděnými činnostmi.
 • 27. července 2007 – Jednání s bezpečnostním ředitelem a dalšími zástupci ministerstva obrany a dále s představiteli Úřadu pro zahraniční styky a informace.
 • 27. července 2007 – Český statistický úřad přidělil identifikační číslo (IČO) Ústavu pro studium totalitních režimů (75112779) a Archivu bezpečnostních složek (75112817).
 • 30. července 2007 – Zpracována informace pro ministerstvo financí o účelu zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, ve které byl stručně zmíněn delimitační proces i fakt, že neexistují řádné orgány Ústavu.
 • 31. července 2007 – Zmocněnec vlády uvedl, že na jednání na ministerstvu obrany bylo dosaženo shody o delimitaci celého Úřadu pro zpřístupňování dokumentů MO ČR, který zpřístupňuje svazkovou agendu vojenské kontrarozvědky, i tabulkových míst z Vojenského zpravodajství. Rozpory zůstaly po jednání s Úřadem pro zahraniční styky a informace, který kromě digitalizační linky navrhl převod pouhého jednoho tabulkového místa. Bylo zřejmé, že takto předaná linka by neumožnil plynulý provoz tak, jak předpokládá zákon i usnesení vlády č. 852. Návrh na převod jediné tabulky označil zmocněnec za legrační, neboť by rozhodně nezajistil plnění zákonů č. 451/1991 Sb., č. 279/1992 Sb., č. 107/2002 Sb. atd. Počet tabulkových míst bude ještě předmětem jednání. V reakci na vyjádření ministerstva obrany, že nemá – na rozdíl od ministerstva vnitra – vhodné prostory pro dočasné úložení delimitovaných archiválií a dokumentů, zmocněnec prohlásil, že bude nutné rozšířit prostory v branickém objektu, zejména o prostory se zpevněnou podlahou (dnes AVIS a dva sklady Krajského vojenského velitelství), kde by bylo možné uložit část archivních materiálů vojenské kontrarozvědky a zpravodajské správy generálního štábu ČSLA. Pochopitelně za předpokladu, že ministerstvo obrany tyto prostory do konce roku upraví tak, aby v nich úřední a archivní činnost vůbec byla možná. Otevřená zůstala otázka vybavení tohoto budoucího pracoviště.
 • 1. srpna 2007 – Zřízení organizačních složek státu Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a vznik samostatné kapitoly státního rozpočtu č. 355.
 • 1. srpna 2007 – Do funkce prozatímního ředitele Archivu bezpečnostních složek byl ministrem vnitra jmenován PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
 • 1. srpna 2007 – Česká národní banka požádána o zřízení účtů Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek.
 • 2. srpna 2007 – Na meziresortní delimitační komisi zmocněnec informoval, že na úrovni náměstka ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace byl počet pracovních míst k delimitaci navýšen na tři. Po návratu ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace z dovolené předpokládal zmocněnec ještě další jednání o počtu tabulek (z časových důvodů však již k němu nedošlo). Zmocněnec znovu připomněl, že vznikají dvě nové instituce, které budou mít jako organizační složky státu jiné postavení než ministerské útvary, jejichž činnost přebírají. Pokud podklady nebudou ve stanoveném termínu a maximálně úplné, hrozí vznik nepříjemných problémů při sestavování rozpočtu dle termínů ministerstva financí, včetně toho, že zvolená Rada Ústavu po říjnu 2007 vznese oprávněné požadavky na další finanční prostředky či majetek. Místopředseda komise s ohledem na značnou časovou tíseň požadoval po ministerstvu obrany urychlené předání podkladů. Zmocněnec stanovil termín na 16.00 hod. téhož dne. Místopředseda ještě otevřel diskusi o položce ministerstva financí na nové činnosti, které nebudou přecházet z jiných institucí (činnost Ústavu pro studium totalitních režimů a Rady Ústavu). Požádal v této souvislosti zástupce ministerstva financí o zajištění termínu pro jednání zmocněnce s náměstkem ministra financí.
 • 6. srpna 2007 – Během posledního jednání meziresortní delimitační komise její místopředseda Ing. J. Velíšek vyjasňoval rozpory a představil formu delimitačního protokolu. V závěru komise zmocněnec prohlásil, že dosavadní souhrnný objem delimitovaných finančních prostředků bohužel není dostatečnou základnou pro zřízení a chod vznikajících organizačních složek státu, a že využije svého práva přenést rozpory, které při delimitačním procesu vznikly, k objektivizaci na vyšší úroveň.
 • 6. srpna 2007 – Podepsán delimitační protokol s ministerstvem spravedlnosti, který se týkal finančních prostředků na nakládání s archivními materiály vzniklými z činnosti odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR (cca 110 běžných metrů = bm) a personálních kádrových spisů bývalých příslušníků OVO SNV MS ČSR (cca 2 bm).
 • 6. srpna 2007 – Podepsán delimitační protokol s Bezpečnostní informační službou, která se zavázala předat Archivu bezpečnostních složek jednotliviny z dlouhodobé zápůjčky v rozsahu přibližně 2 bm.
 • 7. srpna 2007 – Podepsán delimitační protokol s ministerstvem vnitra, na jehož základě budou dnem 1. února 2008 převedeny finanční prostředky na 174 systematizovaných pracovních míst z ministerstva vnitra (zejména z Odboru archiv bezpečnostních složek) a 24 pracovních míst (přepočtený počet 22,25) od Zařízení služeb pro MV z kapitoly 314 – MV do kapitoly č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů. K témuž datu Zařízení služeb pro MV převeden na Archiv bezpečnostních složek objekty Na Struze, Kanice a nájemní objekt Pardubice. Delimitační protokol mj. také předpokládal revizi a definitivní konkretizaci sbírkových předmětů, které budou Ústavu pro studium totalitních režimů převedeny z Muzea Policie ČR, a to včetně trojrozměrných předmětů.
 • 7. srpna 2007 – Zmocněnec společně se zástupci ministerstva vnitra seznámil náměstka ministra financí s výsledky delimitačního procesu. I přes jednorázové rozhodnutí navýšit kapitolu státního rozpočtu 355 na 163 000 tis. Kč (na Radu Ústavu), vyjádřil zmocněnec názor, že delimitační proces ze samotného principu nemohl zajistit potřebné prostředky. Prohlásil, že s ohledem na nově stanovené činnosti v průběhu legislativního procesu (rozšíření kompetencí Ústavu i na dobu nesvobody v letech 1938–1945, digitalizaci archivních fondů a vznik Archivu bezpečnostních složek jako druhé organizační složky státu) bude nutné uplatnit nadlimitní požadavky.
 • 8. srpna 2007 – Podepsán delimitační protokol s Úřadem pro zahraniční styky a informace o převáděných finančních prostředcích, včetně nákladů na 3 zaměstnance (kteří ovšem nepřecházejí).
 • 8. srpna 2007 – Podepsán delimitační protokol s ministerstvem obrany, který k 1. únoru 2008 převádí z resortu ministerstva obrany na Ústav pro studium totalitních režimů 57 systematizovaných míst (včetně Úřadu pro zpřístupňování dokumentů MO ČR). Není mezi nimi bohužel žádný archivář či referent, který by se až dosud podílel na správě, zpřístupňování či lustraci svazkové i spisové agendy vojenské kontrarozvědky a zpravodajské správy generálního štábu ČSLA.
 • 8. srpna 2007 – Zmocněnec předal odsouhlasené delimitační protokoly s ministerstvem vnitra, ministerstvem obrany, ministerstvem spravedlnosti, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službou o přesunech finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2008 ministerstvu financí, aby z nich mohl být sestaven základ kapitoly státního rozpočtu č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů.
 • 8. srpna 2007 – S pomoci ekonomického úseku ministerstva vnitra byly za kapitolu státního rozpočtu č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů zpracovány a ministerstvu financí odevzdány formuláře nezbytné ke zpracování návrhu rozpočtu nově vzniklé kapitoly.
 • 9. srpna 2007 – Zřízení účtů Ústavu pro studium totalitních režimů u České národní banky.
 • 24. srpna 2007 – Podpis delimitačního protokolu s ministerstvem vnitra týkající se převodu 15 pracovních míst z kapitoly 314 – ministerstvo vnitra do kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů a odpovídajících finančních prostředků na rok 2007.
 • 28. srpna 2007 – Zpracovány podklady pro uplatnění nadlimitních požadavků a zaslány ministerstvu financí.
 • 3. září 2007 – První žádost o rozpočtové opatření finančních prostředků uvolněných vládou ČR usnesením č. 852 z 25. července 2007.
 • 3. září 2007 – Jednání pracovníků Odboru archiv bezpečnostních složek MV na Krajském vojenském velitelství v Praze-Braníku o realizaci stavebních úprav před převzetím prostor Archivem bezpečnostních složek, včetně možnosti vyklidit sklady v suterénu a vyměnit je za jiné prostory.
 • 10. září 2007 – Odeslán dopis ministerstvu obrany iniciující realizaci úprav v objektu Braník, aby bylo možno realizovat převzetí archiválií a dokumentů bývalé vojenské kontrarozvědky a zpravodajské správy generálního štábu ČSLA v souladu se zákona č. 181/2007 Sb.
 • 11. září 2007 – Koordinační schůzka u předsedy vlády ČR se zástupci ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva financí, na níž bylo dohodnuto, že schválený rozpočet kapitoly státního rozpočtu 355 – Ústav pro studium totalitních režimů pro rok 2008 bude v průběhu následujícího roku upraven v návaznosti na prokázané náklady související s ukončenou delimitací systematizovaných míst, fyzických osob a majetku k zajištění činností vymezených zákonem č. 181/2007 Sb.
 • 11. září 2007 – Druhá doplněná žádost o rozpočtové opatření finančních prostředků uvolněných vládou ČR usnesením č. 852 z 25. července 2007.
 • 19. září 2007 – Jednání se zástupci Vojenského zpravodajství o podobě delimitačního protokolu a harmonogramu předávání archiválií a dokumentů.
 • 20. září 2007 – Zmocněnec s odkazem na příslušnou pasáž zákona č. 181/2007 Sb. požádal ministerstvo spravedlnosti o precizaci množiny předkládaných archivních materiálů Sboru nápravné výchovy, které převezme Archiv bezpečnostních složek.
 • 21. září 2007 – Jednání u náměstkyně ministra vnitra o spolupráci ekonomického úseku MV při vedení účetnictví, správě rozpočtu, rozvoji pracovišť Na Struze a Kanice, využití potenciálu územního pracoviště odboru archiv bezpečnostních složek MV a zajištění ostrahy objektu Havelkova.
 • 24. září 2007 – Dodatek žádosti o rozpočtové opatření částky ve výši 8 950 000 Kč delimitované do kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů pro rok 2007.
 • 26. září 2007 – Ministerstvo financí rozhodlo o rozpočtovém opatření č. 1 v kapitole 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2007.
 • 27. září 2007 – Zmocněnec vlády a prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek moderoval vstupní panel Communist Parties in Central and Eastern Europe in the Period of Seizure of Power from 1944 to 1948” na mezinárodní konferenci polského Ústavu paměti národa „The Communist Movement, 1944 to 1956“.
 • 1. října 2007 – Vznik sekretariátu zmocněnce vlády pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 4. října 2007 – Zmocněnec vlády a prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek vystoupil s přednáškou o aktuálním stavu zřizování Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek na mezinárodní konferenci „Recent Past Dragged Along“ pořádané maďarským Historickým archivem Státní bezpečnosti.
 • 9. října 2007 – Zmocněnec vlády a prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek vystoupil s projevem o aktuálním stavu zřizování Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek na Fórum 2007 brněnské pobočky Konfederace politických vězňů s mottem „Státy se udržují těmi ideály, z kterých se zrodily (T. G. M.)“.