Audit rovného odměňování LOGIB a Personální audit férových příležitostí

ÚSTR se jako jeden z prvních zaměstnavatelů v České republice zapojil do projektu MPSV nazvaného „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování“. ÚSTR celý audit koordinoval, poskytl anonymizovaná statistická data a MPSV provedlo potřebné analýzy prostřednictvím elektronického nástroje Logib. Výborný výsledek nás potěšil, zjištěný platový rozdíl mezi muži a ženami pracujícími v ÚSTR na obdobných pozicích je na úrovni 4,7 % v neprospěch žen, a neprokázal se jako statisticky významný. Systémová nerovnost v odměňování žen a mužů nebyla v analyzovaném období roku 2020 v ÚSTR identifikována.

Podrobnější informace o Auditu rovného odměňování naleznete v závěrečné zprávě zde.

Navazující Personální audit férových příležitostí prováděla společnost Gender studies, o.p.s., s technickou a organizační podporou ÚSTR.  Audit podrobně analyzoval pracovní podmínky a kulturu na pracovišti, zaměřil se na analýzu vertikální a horizontální struktury zaměstnanecké populace, systém náboru a propouštění, možnosti kariérního růstu, systém hodnocení a odměňování, slaďování pracovního a osobního života, kulturu na pracovišti, včetně rizik diskriminačního chování a genderového rozměru výzkumu. Výsledky auditu spolu s doporučeními konkrétních opatření jsou podkladem k vypracování Plánu genderové rovnosti, jako jedné ze strategií rozvoje a řízení ÚSTR.  Tyto kroky jsou v souladu s dlouhodobým plánem získat ocenění Evropské komise označované jako HR Excellence in Research Award (HR Award).  Audit se mohl uskutečnit díky podpoře a aktivní účasti téměř 60 % zaměstnankyň a zaměstnanců ÚSTR, za což jim děkujeme.

Závěrečnou zprávu z personálního auditu naleznete zde.