Výzkumné a dokumentační projekty

Projekty jsou zaměřeny na odborný archivní a historický výzkum základních tematických okruhů, které jsou vymezeny v Koncepci dlouhodobého vědeckého zaměření ÚSTR. Jsou navrženy s konkrétními prioritními výstupy, mezi něž patří synteticky laděné monografie, kritické edice dokumentů, encyklopedicky zaměřené publikace, odborné články v časopisech, vystoupení na konferencích a podobně. Cílem přehledu výzkumných projektů je poskytnout základní informace o aktuální výzkumné činnosti. V případě podrobnějšího zájmu o projekt, kontaktujte prosím jednotlivé badatele.

Analýza diskuze o dějinách v prostředí disentu

Vedoucí projektu: Petr Placák Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Snaha o jediný výklad dějin patří k základním charakteristikám totalitních, autoritativních i různých národoveckých režimů, dobu normalizace nevyjímaje. Projekt nastíní, jak se s monopolním nárokem komunistického režimu na dějiny vyrovnávalo nezávislé…

Bezpečnostní aparát „Protektorátu Böhmen und Mähren“ 1939–1945

Vedoucí projektu: Niklas Perzi Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt se věnuje vývoji protektorátní uniformované (pořádkové) policie a její role v období nacistické okupace. Zejména jde o otázku vlivu nacistických okupačních orgánů a způsobů, jakým byla policie postupně proniknuta a…

Biografie Františka Kriegla (1908–1979)

Vedoucí projektu: Martin Groman (externista) Doba realizace: 2018–2021 Popis projektu: Výsledkem projektu bude vůbec první ucelený životopis Františka Kriegla. Muže, který byl emigrant, komunista, válečný lékař, podílel se na převzetí moci komunistickou stranou, zestátnil zdravotnictví u nás, byl odstaven od…

Biografie Josefa Plojhara (1902–1981)

Vedoucí projektu: Stanislava Vodičková Další členové projektového týmu: Michal Pehr Doba realizace: 2018–2021 Popis projektu: Cílem projektu je vytvořit biografii katolického kněze, vězně koncentračního tábora a lidoveckého politika Josefa Plojhara, který se stal po válce lidoveckým poslancem a v roce…

Biografie Klementa Gottwalda (1896–1938)

Vedoucí projektu: Marián Lóži Další členové projektového týmu: Bohumil Melichar Doba realizace: 2018–2021 Popis projektu: Cílem projektu je napsání biografie Klementa Gottwalda v letech 1896 až 1938, tedy prvního dílu plánované ucelené biografie věnované jedné z klíčových postav komunistické diktatury…

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953

Vedoucí projektu: Milan Bárta a Jan Kalous Další členové projektového týmu: Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN) Doba realizace: 2015–2019 Popis projektu: Projekt je vymezen obdobím mezi počátkem roku 1945 a zářím 1953 s důležitými kontextuálními přesahy. Soustředí se na rekonstrukci…

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1953–1968

Vedoucí projektu: Milan Bárta Další členové projektového týmu: Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN) Doba realizace: 2020–2024 Popis projektu: Projekt navazuje na předchozí činnost při zpracování prvního dílu dějin StB, za kritérium rozdělení tématu jsou považovány organizační členění a zaměření činnosti/tematické…

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek Další členové projektového týmu: Adam Havlík, Tomáš Malínek, Petr Dvořáček Doba realizace: 2017–2021 Popis projektu: Projekt se zaměřuje na období normalizace v letech 1969–1989. Federalizace Československa v roce 1969 přinesla novou organizační strukturu spojenou se vznikem…

Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB vztahujících se k Československu

Vedoucí projektu: Jan Dvořák Další členové projektového týmu: Adam Hradilek Doba realizace: 2020–2022 Popis projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit integrovaný archiv dokumentů a fotografií NKVD a KGB vztahujících se k československé historii přístupný online a prohledávatelný podle různých aspektů…

Dokumentace politických represí v Sovětském svazu

Vedoucí projektu: Adam Hradilek Další členové projektového týmu: Jan Dvořák, Anna Chlebina, Jaroslav Formánek Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Projekt přímo navazuje na předchozí projekt Ústavu Čechoslováci v Gulagu realizovaný v letech 2014–2017. Jeho význam, hlavní témata, metodologie i personální…

Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989)

Vedoucí projektu: Petr Mallota Další členka projektového týmu: Markéta Doležalová Doba realizace: 2008–2018 Popis projektu: Cílem projektu je zmapovat osudy osob popravených z politických důvodů v Československu mezi léty 1948–1989. V rámci projektu byla zpracovávána biografická hesla, členové projektového týmu publikovali…

Edice dokumentů k odbojové skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme

Vedoucí projektu:  Stanislav Kokoška Doba realizace: 2017–2020 Popis: Cílem projektu je rozšířit škálu pramenů k dějinám domácí odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Výzkum sleduje vliv této organizace na situaci v Protektorátu Čechy a Morava. Publikované dokumenty rovněž pomohou…

Film a dějiny (téma: „Válka a film“)

Vedoucí projektu: Petr Kopal Doba realizace: 2019–2021 Popis projektu: Podstatou moderního totalitarismu byla kromě represivních prostředků také pseudonáboženská imaginace, jež byla přitom v zásadě totožná s filmovou propagandou (politickou propagandou zprostředkovanou „nejdůležitějším uměním“). Prvořadým cílem projektu je výzkum této propagandy.…

Josef Nebeský, demokrat za nacismu a komunismu

Vedoucí projektu: Jaroslav Rokoský Doba realizace: 2019–2022 Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu zmapuje osud Josefa Nebeského (1889–1966), českého agrárního politika, který byl po 15. březnu 1939 jmenován členem výboru Národního souručenství. V jediné nacisty povolené politické straně v…

Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě

Vedoucí projektu: Martin Valenta Doba realizace: 2017–2021 Popis projektu: Komparace sociálních hnutí v roce 1968 v Československu a v západní Evropě s hlavním důrazem na západní Německo se zaměří na tři období. Prvním jsou ideové kořeny v letech 1962–66, kdy se rozvíjely…

Kurýři a převaděči v letech 1948–1955

Vedoucí projektu: Libor Svoboda Další členové projektového týmu: Martin Tichý, Juraj Kalina Doba realizace: 2015–2020 Popis projektu: Projekt chce postihnout dění na celé hranici bývalého Československa s Rakouskem a SRN. Zaměří se na vytvoření databáze převaděčů, kurýrů a jejich řídících…

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava II

Vedoucí projektu: Jan Vajskebr Člen projektového týmu: Jan Zumr Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt systematicky zpracuje strukturu a personální obsazení velitelského sboru Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Součástí monografie budou encyklopedicky koncipované medailony všech velitelů a jejich zástupců…

Nové sakrální stavby v období normalizace

Vedoucí projektu: Michal Sklenář Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt se zaměřuje na nové sakrální objekty římskokatolické církve v českých zemích. Klade důraz na  konkrétní sociální praxi v místech, kde byly v komunistickém Československu vystavěny nové katolické kaple a kostely.…

Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989)

Vedoucí projektu: Markéta Doležalová Další členové projektového týmu: Stanislava Vodičková, Martin Jindra Doba realizace: 2009–2018 Popis projektu: Projekt se zaměřuje na dokumentaci duchovních z řad křesťanských církví v období nacismu a období komunismu. První část projektu věnuje pozornost nezpracovanému tématu…

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992

Vedoucí projektu: Klára Pinerová Další členové projektového týmu: Michal Louč, Kristýna Bušková Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Výzkumným tématem projektu je československé vězeňství v letech 1965–1992 nahlížené z perspektivy adaptačních mechanismů, a to jak systémových, tak individuálních. Zvolený interdisciplinární přístup…

Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953

Vedoucí projektu: Petr Mallota Další člen projektového týmu: Martin Jindra Doba realizace: 2014–2018 Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu dokumentuje existenci „protistátních“ letáků a obdobných ilegálních tiskovin, jež vznikly v Československu jako výraz odporu proti totalitní moci v letech…

Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938-1989)

Vedoucí projektu: Dita Homolová Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Cílem projektu je výzkum postupné degradace postavení šlechty v české společnosti v rámci širšího procesu proměny elit. Sledovány jsou obecné procesy sociální, ekonomické a politické transformace československé společnosti prizmatem této sociální…

Sochař František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století

Vedoucí projektu: Martin Jindra Doba realizace: 2019–2021 Popis projektu: Cílem projektu je zpracovat podrobnou biografii sochaře Františka Bílka a jeho dětí Františka Jaromíra Bílka a Berty Mildové-Bílkové od druhé poloviny 30. let 20. století. V biografii se pokusíme nastínit interakce…

Společnost za veselejší současnost

Vedoucí projektu: Petr Blažek Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Projekt se věnuje historickému výzkumu dějin Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci 80. let jako jedna z opozičních iniciativ v Československu. Zaměří se na rekonstrukci jejího veřejného působení, zvolenou…

Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova

Vedoucí projektu: Jiří Urban Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt zkoumá roli Státních traktorových stanic (STS), Československých státních statků (ČSSS) a hospodářských družstev při prosazování kolektivizace venkova. Výzkum se zaměří na konkrétní státní zemědělské podniky: STS Kukleny, ČSSS Gigant Smiřice…

Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve

Vedoucí projektu: Eva Vybíralová Doba realizace: 2018–2021 Popis projektu: Tajné, tzv. mexické fakulty (tj. zmocnění, speciální pravomoci), představují fenomén, se kterým se setká každý, kdo se věnuje tématu podzemní či skryté církve. Projekt se zabývá jednak analýzou těchto fakult pro…

Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953

Vedoucí projektu: Jaromír Mrňka Doba realizace: 2017–2021 Popis projektu: Projekt  rekonstruuje fenomén udavačství v moderní české společnosti v období nacistické a stalinistické diktatury. Zaměřuje se na analýzu mechanismů, v nichž udavačství představovalo specifický druh sociální komunikace mezi státem a společností. Důraz…

Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa

Vedoucí projektu: David Svoboda Další členové projektového týmu: Jaromír Kalus, Tomáš Řepa Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt se zabývá ukrajinským protisovětským odbojem za druhé světové války a za války studené. Zaměří se na radikální akce stoupenců ukrajinského integrálního nacionalismu…

Underground 1960-1989

Vedoucí projektu: Ladislav Kudrna Další členové projektového týmu: František Stárek Doba realizace: 2020–2023 Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zmapování historie českého undergroundu během dlouhého třicetiletého období, kdy docházelo jak k částečné liberalizaci, tak následnému utužení komunistického režimu. Projekt je…

Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)

Vedoucí projektu: Matěj Bílý Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Analýza posledních let existence organizace Varšavské smlouvy v éře vlády generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova bude vycházet z výzkumu primárních dokumentů v českých i zahraničních archivech (Polsko, Německo, USA). Zaměří…

Vojenský výcvikový prostor Böhmen 1942–1945

Vedoucí projektu: Tomáš Zouzal Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Cílem projektu je zmapovat historii výcvikového prostoru Böhmen v druhé polovině jeho existence, tj. po vysídlení obyvatel a zřízení vojenských škol. Výzkum se soustředí na vojenské i hospodářské využití prostoru a…

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu

Vedoucí projektu: Ondřej Matějka Další členové projektového týmu: Jiří Fialka, Irena Fialková, Jan Hron, Václav Tollar, Lukáš Cvrček, Milan Bárta, Adam Havlík, Luboš Kokeš, Jan Geier, Tomáš Richter, Matěj Trepeš, Jana Bábíčková, Jan Makovička, Veronika Časárová, Adéla Rádková, Jan Chadima Doba…

Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Vedoucí projektu: Petr Anev Doba realizace: 2013–2020 Popis projektu: Projekt v širších politických souvislostech popíše okolnosti zániku agrární strany, který je jedním z klíčů k pochopení pádu československé demokracie. Zaměří se zejména na události roku 1945, kdy Národní fronta znemožnila obnovení…

Archiv projektů