Výzkumné a dokumentační projekty

Projekty jsou zaměřeny na odborný archivní a historický výzkum základních tematických okruhů, které jsou vymezeny v Koncepci dlouhodobého vědeckého zaměření ÚSTR. Jsou navrženy s konkrétními prioritními výstupy, mezi něž patří synteticky laděné monografie, kritické edice dokumentů, encyklopedicky zaměřené publikace, odborné články v časopisech, vystoupení na konferencích a podobně. Cílem přehledu výzkumných projektů je poskytnout základní informace o aktuální výzkumné činnosti. V případě podrobnějšího zájmu o projekt, kontaktujte prosím jednotlivé badatele.

Analýza diskuze o dějinách v prostředí disentu

Realizace: 2017–2018 Vedoucí projektu: Petr Placák Popis projektu: Snaha o jediný výklad dějin patří k základním charakteristikám totalitních, autoritativních i různých národoveckých režimů, dobu normalizace nevyjímaje. Projekt nastíní, jak se s monopolním nárokem komunistického režimu na dějiny vyrovnávalo nezávislé intelektuální…

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)

Realizace: 2008–2018 Vedoucí projektu: Petr Anev Další členové projektového týmu: Milan Bárta, Jan Kalous, Pavel Kreisinger, Jaroslav Rokoský, Jiří Urban, Rudolf Vévoda, Roman Vondra, Matěj Bílý Popis projektu: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) zachycuje podle jednotných kritérií osudy významných…

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953

Realizace: 2015–2018 Vedoucí projektu: Milan Bárta a Jan Kalous Další členové projektového týmu: Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN) Popis projektu: Projekt je vymezen obdobím mezi počátkem roku 1945 a zářím 1953 s důležitými kontextuálními přesahy. Soustředí se na rekonstrukci organizačního…

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Realizace: 2017–2021 Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek Další členové projektového týmu: Adam Havlík, Tomáš Malínek, Petr Dvořáček Popis projektu: Projekt se zaměřuje na období normalizace v letech 1969–1989. Federalizace Československa v roce 1969 přinesla novou organizační strukturu spojenou se vznikem tří…

Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989)

Realizace: 2008–2018 Vedoucí projektu: Petr Mallota Další členka projektového týmu: Markéta Doležalová Popis projektu: Cílem projektu je zmapovat osudy osob popravených z politických důvodů v Československu mezi léty 1948–1989. V rámci projektu byla zpracovávána biografická hesla, členové projektového týmu publikovali články…

Edice dokumentů k odbojové skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu:  Stanislav Kokoška Popis: Cílem projektu je rozšířit škálu pramenů k dějinám domácí odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Výzkum sleduje vliv této organizace na situaci v Protektorátu Čechy a Morava. Publikované dokumenty rovněž pomohou objasnit…

Film a dějiny totalitních režimů

Realizace: 2016–2018 Vedoucí projektu: Petr Kopal Další člen projektového týmu: Jaroslav Pinkas Popis projektu: Cílem projektu je výzkum filmové propagandy jako jednoho z aspektů moderního totalitarismu. Projekt se zaměřuje na tyto otázky: Jak filmová tvorba fungovala v rámci nacismu a komunismu? Jaké…

Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Martin Valenta Popis projektu: Komparace sociálních hnutí v roce 1968 v Československu a v západní Evropě s hlavním důrazem na západní Německo se zaměří na tři období. Prvním jsou ideové kořeny v letech 1962–66, kdy se rozvíjely předpoklady…

Kurýři a převaděči v letech 1948–1955

Realizace: 2015–2018 Vedoucí projektu: Libor Svoboda Další členové projektového týmu: Martin Tichý, Juraj Kalina Popis projektu: Projekt chce postihnout dění na celé hranici bývalého Československa s Rakouskem a SRN. Zaměří se na vytvoření databáze převaděčů, kurýrů a jejich řídících orgánů.…

Muzeum v diskuzi

Realizace: 2017–2018 Vedoucí projektu: Čeněk Pýcha Další členové projektového týmu: Jakub Jareš, Václav Sixta Popis projektu: Projekt chce propojit muzejnictví se současnou historickou vědou. Nahlédne na muzejní expozice z hlediska obsahů a konceptů, kterými vstupují do veřejného prostoru. Zaměří se…

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava II

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Jan Vajskebr Člen projektového týmu: Jan Zumr Popis projektu: Projekt systematicky zpracuje strukturu a personální obsazení velitelského sboru Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Součástí monografie budou encyklopedicky koncipované medailony všech velitelů a jejich zástupců (cca…

Nové sakrální stavby v období normalizace

Realizace: 2017–2020 Vedoucí projektu: Michal Sklenář Popis projektu: Projekt se zaměřuje na nové sakrální objekty římskokatolické církve v českých zemích. Klade důraz na  konkrétní sociální praxi v místech, kde byly v komunistickém Československu vystavěny nové katolické kaple a kostely. Úvodní…

Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989)

Realizace: 2009–2018 Vedoucí projektu: Markéta Doležalová Další členové projektového týmu: Stanislava Vodičková, Martin Jindra Popis projektu: Projekt se zaměřuje na dokumentaci duchovních z řad křesťanských církví v období nacismu a období komunismu. První část projektu věnuje pozornost nezpracovanému tématu českých…

Opus Bonum

Realizace: 2015–2018 Vedoucí projektu: Petr Placák Popis projektu: Laická katolická organizace Opus Bonum (OB) byla založena čs. exulanty v roce 1972 v tehdejším západním Německu s cílem uchovat a dále rozvíjet českou a slovenskou křesťanskou kulturu v podmínkách exilu. Sympozia…

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Klára Pinerová Další členové projektového týmu: Michal Louč, Kristýna Bušková Popis projektu: Výzkumným tématem projektu je československé vězeňství v letech 1965–1992 nahlížené z perspektivy adaptačních mechanismů, a to jak systémových, tak individuálních. Zvolený interdisciplinární přístup (kombinace…

Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953

Realizace: 2014–2018 Vedoucí projektu: Petr Mallota Další člen projektového týmu: Martin Jindra Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu dokumentuje existenci „protistátních“ letáků a obdobných ilegálních tiskovin, jež vznikly v Československu jako výraz odporu proti totalitní moci v letech 1948–1953.…

Společnost za veselejší současnost

Realizace: 2018–2019 Vedoucí projektu: Petr Blažek Popis projektu: Projekt se věnuje historickému výzkumu dějin Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci 80. let jako jedna z opozičních iniciativ v Československu. Zaměří se na rekonstrukci jejího veřejného působení, zvolenou strategii…

Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Jiří Urban Popis projektu: Projekt zkoumá roli Státních traktorových stanic (STS), Československých státních statků (ČSSS) a hospodářských družstev při prosazování kolektivizace venkova. Výzkum se zaměří na konkrétní státní zemědělské podniky: STS Kukleny, ČSSS Gigant Smiřice a…

StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969–1989

Realizace: 2014–2018 Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek Další člen projektového týmu: Petr Dvořáček Popis projektu: Projekt přiblíží vzájemnou spolupráci československé a východoněmecké politické policie v letech 1969–1989. Výstupem bude syntéza pojednávající o rozsahu, zaměření a vlastních výsledcích této spolupráce. Německé prameny…

Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Jaromír Mrňka Popis projektu: Projekt  rekonstruuje fenomén udavačství v moderní české společnosti v období nacistické a stalinistické diktatury. Zaměřuje se na analýzu mechanismů, v nichž udavačství představovalo specifický druh sociální komunikace mezi státem a společností. Důraz je…

Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: David Svoboda Další členové projektového týmu: Jaromír Kalus, Tomáš Řepa Popis projektu: Projekt se zabývá ukrajinským protisovětským odbojem za druhé světové války a za války studené. Zaměří se na radikální akce stoupenců ukrajinského integrálního nacionalismu v…

Underground v regionech

Realizace: 2012–2018 Vedoucí projektu: Ladislav Kudrna Další členové projektového týmu: František Stárek, Martin Valenta Popis projektu: Projekt se zaměřuje na základní výzkum regionálních undergroundových aktivit v normalizačním Československu. Hlavním výstupem bude monografie Underground v regionech 1975–1989, dále publikace „Kapela“. Pozadí…

Útěk z Leopoldova

Realizace: 2015–2018 Vedoucí projektu: Jaroslav Rokoský Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu mapuje útěk odbojářů z nejobávanější věznice v ČSR, k němuž došlo 2. ledna 1952. Zaměří se na hlavní aktéry a  jejich konkrétní odbojovou činnost. Pozornost bude věnována jak…

Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Matěj Bílý Popis projektu: Analýza posledních let existence organizace Varšavské smlouvy v éře vlády generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova bude vycházet z výzkumu primárních dokumentů v českých i zahraničních archivech (Polsko, Německo, USA). Zaměří se…

Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Realizace: 2013–2018 Vedoucí projektu: Petr Anev Popis projektu: Projekt v širších politických souvislostech popíše okolnosti zániku agrární strany, který je jedním z klíčů k pochopení pádu československé demokracie. Zaměří se zejména na události roku 1945, kdy Národní fronta znemožnila obnovení agrární…