Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava II

Vedoucí projektu: Jan Vajskebr
Další členové projektového týmu: Jan Zumr, Pavel Kreisinger
Doba realizace: 2017–2019
V rámci projektu bude systematicky zpracována struktura a personální obsazení vedoucích a zástupců vedoucích řídících a venkovních úřadoven Gestapa na území protektorátu. Bude realizován rozsáhlý archivní výzkum v tuzemsku i zahraničí, nashromážděný materiál bude pečlivě utříděn a zanalyzován a na základě jeho vyhodnocení vznikne stěžejní výstup – monografie s pracovním názvem „Velitelský sbor Gestapa v protektorátu Čechy a Morava.“ Projekt bude doplněn studiemi věnovanými dílčím problémům, interaktivní mapou na internetu, konferencemi, semináři a přednáškami.
Projekt se zaměří na analýzu velitelského sboru Gestapa v protektorátu Čechy a Morava. Součástí monografie budou encyklopedicky koncipované medailony všech velitelů a jejich zástupců (cca 120 mužů). Zkoumán bude mimo jiné původ, rodinné/sociální zázemí, náboženská příslušnost/výstupy z církví, dosažené vzdělání, účast v první světové válce, politická angažovanost, členství v NSDAP a SS a dalších nacionálně socialistických organizací, kariéra před okupací v ČSR, činnost v protektorátu, působení mimo protektorát a nasazení na východní frontě i poválečné osudy (vyšetřování, soudní řízení v Československu, Německu, popř. v Rakousku a dalších zemích). Následně bude proveden rozbor údajů, které budou zaneseny do grafů a tabulek. Zjištěné výsledky nám umožní detailně rekonstruovat podobu velitelského sboru Gestapa v protektorátu Čechy a Morava a porovnat výsledky s dobovými statistikami i bádáním cizojazyčných i tuzemských odborníků.