Organizační struktura

Ústav pro studium totalitních režimů je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Rada Ústavu

Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada Ústavu. Rada Ústavu je zřízena zákonem a její působnost, ustavování a činnost je dána ustanoveními § 6 až 10 zákona a jednacím řádem Rady Ústavu. Skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky. Rada Ústavu pro studium totalitních režimů na svém 16. jednání v roce 2014 konaném dne 16. prosince 2014 projednala a schválila nový Organizační řád Ústavu pro studium totalitních režimů, který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2015.

Ředitel Ústavu

Rada Ústavu jmenuje a odvolává ředitele Ústavu. Ředitel Ústavu určuje strategii a cíle Ústavu. Za svoji činnost odpovídá Radě Ústavu. Zajišťuje zpracování podkladů pro všechny záležitosti, jež jsou v působnosti Rady Ústavu, předkládá je k projednání a rozhodnutí Radě Ústavu a vykonává rozhodnutí Rady Ústavu.

  • Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D. – od 1. 5. 2014
  • Mgr. Pavla Foglová – od 11. 4. 2013 do 30. 4. 2014
  • Mgr. Daniel Herman – od 16. 8. 2010 do 10. 4. 2013
  • Mgr. Zdeněk Hazdra – od 14. 5. 2010 do 15. 8. 2010
  • Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. – od 1. 4. 2010 do 13. 5. 2010
  • PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2010

Náměstek ředitele Ústavu

Je jmenován a odvoláván ředitelem Ústavu. Zastupuje ředitele v plném rozsahu práv a povinností jako statutární zástupce. Náměstek ředitele Ústavu je v čele úseku výzkumu, vzdělávání a produkce a přímo řídí ředitele odboru výzkumu a vzdělávání a ředitele odboru produkčního.

Interní audit

  • Ing. Jiří Hodek

Organizační útvary Ústavu

Vědecká rada ÚSTR

Vědecká rada není součástí organizační struktury, je poradním orgánem ředitele.