Organizační struktura

Ústav pro studium totalitních režimů je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.


Rada Ústavu

je nejvyšším orgánem Ústavu pro studium totalitních režimů. Její činnost určuje § 6 až 10 zákona a Jednací řád. Rada se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky.


Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů

ŘEDITEL

je jmenován a odvoláván Radou ÚSTR. Určuje strategii a cíle Ústavu, za svoji činnost odpovídá Radě Ústavu.Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

sekretariat@ustrcr.cz / 221 008 322 / 221 008 220

i
i
i
i
i
i
i
© Karel Cudlín

1. NÁMĚSTEK ŘEDITELE

je jmenován a odvoláván ředitelem Ústavu. Zastupuje ředitele v plném rozsahu práv a povinností jako statutární zástupce. Přímo řídí ředitele odboru výzkumu a vzdělávání a ředitele odboru produkčního.


JUDr. Kamil Nedvědický

kamil.nedvedicky@ustrcr.cz / 221 008 220

i

i

i


© Karel Cudlín

NÁMĚSTKYNĚ ŘEDITELE PRO EKONOMIKU A PROVOZ

Ing. Dita Výborová

dita.vyborova@ustrcr.cz / +420 221 008 522Vědecká rada ÚSTR

je poradním orgánem ředitele ÚSTR


Organizační útvary Ústavu:

Odbor výzkumu a vzdělávání

Odbor zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistické a komunistické diktatury na našem území, zkoumá autoritářské mechanismy orgánů státu (zejména jeho bezpečnostních složek, KSČ apod.) a organizací založených na jejich ideologii. Analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, dopady diktatur na společnost včetně způsobů jejich legitimizace ve společnosti.

Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu, odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem (čtvrtletník Paměť a dějiny, Securitas Imperii). Organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí.

Úsek ekonomiky a provozu

Jednotlivá oddělení zabezpečují činnost Ústavu po finanční a materiální stránce (včetně péče o informační a komunikační systém), zajišťují správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a naplňují zákonnou povinnost digitalizace dokumentů.

Oddělení vědy a realizace projektů

Zajišťuje kompletní administraci a koordinaci projektů s externím financováním, poskytuje metodickou podporu během řešení projektů, vyhledává možnosti externího financování projektů, komunikuje s partnery a poskytovateli podpory, zajišťuje evidenci vědecké a výzkumné činnosti Ústavu a koordinuje činnosti související s vědeckovýzkumnou činností Ústavu. Oddělení vědy a realizace projektů administruje odborné stáže konané na půdě Ústavu.