Externě financované projekty

Řešené projekty

● Databáze pramenů k problematice politických represí vůči československým občanům a krajanům v Sovětském svazu

Doba realizace: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2027
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury České republiky

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je překonat limity výzkumu tématu politických represí vůči československým občanům a krajanům v SSSR způsobené nedostupností a roztříštěností pramenů v postsovětských, českých a slovenských archivech a paměťových organizacích. Předkládaný projekt má za cíl vytvořit a zpřístupnit databázi těchto pramenů veřejnosti a zajistit jejich uchování. Jádrem projektu je: a) Rozvoj softwarových nástrojů pro vytvoření specializované veřejné databáze pramenů – zejména softwaru pro automatické předzpracování a OCR naskenovaných dokumentů, softwaru pro detekci pojmenovaných entit a také grafického uživ. rozhraní a nástrojů pro správu databáze. Databáze pramenů bude obsahovat více než 1,5 mil stran dokumentů sovětských bezpečnostních orgánů OGPU–NKVD–NKGB–MGB–MVD–KGB (dále jen NKVD–KGB) z postsovětských archivů, materiály z českých a slovenských archivů, rozhovory s pamětníky z orálně-historických sbírek, obrazové materiály atp. V rámci projektu bude zdigitalizováno a zpřístupněno veřejnosti min. 250 000 textových a fotografických dokumentů NKVD–KGB, které se dosud nepodařilo získat z ukrajinských archivů v rámci předchozích projektů z důvodu kapacitních, finančních i z důvodu vypuknutí válečného konfliktu v roce 2022. V českých a slovenských archivech bude zdigitalizováno min. 50 000 dokumentů. Všechny sebrané prameny budou anotovány ručně či automaticky a využity v dalších výstupech projektu. Mezi další cíle patří: b) Vytvoření interaktivní specializované mapy znázorňující případy represí Čechů a čs. občanů na území bývalého SSSR v letech 1917-1956 (cca 10 000 osob – v řadě vrstev dle národnosti, místa narození, bydliště atd.), ale i informace o jednotlivých táborech a věznicích apod. c) Vytvoření jmenné databáze čs. obětí sovětských represí na základě rešerší vyšetřovacích spisů NKVD–KGB, dokumentů z dalších tuzemských i zahraničních archivů i překladu a redakci databází obětí již vytvořených ruskými a ukrajinskými nevládními sdruženími.

Hlavní řešitel, vedoucí projektu:  Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.
Více informací o projektu zde


● Exploring the Past in the Present: Learning Civics through History

Doba realizace: 28. 2. 2022 – 27. 2. 2025
Poskytovatel podpory: Dům zahraniční spolupráce

Cíl projektu:

Mezinárodní projekt podpořený z programu Erasmus+ se zabývá problematikou zvyšování kompetencí učitelů ve výuce dějepisu nebo občanské výuky. Výsledky projektu chtějí podpořit konstruktivistický přístup ve výuce dějepisu – proměnit frontální formu výuky a pozici učitele a obrátit pozornost na žáky a studenty a jejich kritickou práci s prameny.  Hlavním výstupem projektu bude soubor tréninkových kurzů pro učitele, které jim umožní osvojit si základní kompetence a metody tzv. “inquiry-based learning”.

Hlavní řešitel, vedoucí projektu:  Mgr. Josef Řídký
Více informací o projektu  zde


● Remembrance Education and Diversity

Doba realizace: 1. 10. 2022 – 1. 10. 2024
Poskytovatel podpory: Dům zahraniční spolupráce Slovensko

Cíl projektu:

V mezinárodním projektu podpořeným z programu Erasmus+ (Partnerství malého rozsahu) ÚSTR jako partner spolupracuje s Nadácií Milana Šimečku, neziskovou organizací na Slovensku, která podporuje aktivity směřující k rozvoji demokracie, kultury, tolerance a občanské společnosti. Hlavním cílem projektu je výměna dobré praxe mezi institucemi zabývajícími se vzděláváním a spolupráce při tvorbě akcí pro učitele (letní škola, online nástroje IWalks).

Hlavní řešitel, vedoucí projektu: Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.
Více informací o NMŠ a jejich aktivitách naleznete  zde


● Romský holocaust v lokální perspektivě: Písecko

Doba realizace: 15. 1. 2023 – 15. 10. 2024
Poskytovatel podpory: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)

Cíl projektu:

V rámci projektu budou vytvořeny vzdělávací materiály se zaměřením na téma romského holocaustu v regionálním kontextu. Jedná se zejména o vzdělávací komiks věnovaný holocaustu Romů a Sintů na základě osobních zkušeností přeživších i historických pramenů, a o putovní výstavu, která bude přednostně cestovat po školách a paměťových institucích píseckého regionu. Oba tyto výstupy budou propojeny se vzdělávacím programem, na jehož vytváření se budou podílet jak členové odborného týmu ÚSTR, Muzea romské kultury a Prácheňského muzea v Písku, tak učitelé, žáci a studenti z píseckých škol. Počítá se taktéž s vývojem nových cvičení na téma romského holocaustu pro digitální aplikaci Historylab.

Hlavní řešitel, vedoucí projektu:  Mgr. Václav Sixta, Ph.D.


● Romský majetek v holocaustu II

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 30. 10. 2022
Publikace studie: 28. 2. 2023
Poskytovatel podpory: Nadační fond obětem holocaustu, Bader Philanthropies Inc.

Cíl projektu:

Vydání publikace, obsahující pramenně podloženou dokumentaci majetku českých a moravských Romů a Sintů zabaveného během romského holocaustu. Řešitelé projektu předpokládají, že studie bude sloužit pozůstalým romských rodin, které byly během romského holocaustu zbaveny majetku a může podpořit jejich úsilí o případné odškodnění majetkové újmy jejich rodin. Obecně projekt přispívá k poznání historie Romů a Sintů v Českých zemích a romského holocaustu.

Hlavní řešitel, vedoucí projektu: Mgr. Ondřej Matějka


● Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023
Poskytovatel podpory: Grantová agentura České republiky

Cíl projektu:

Hlavním důvodem pro předložení žádosti je oznámené otevření vatikánských archivů a s tím související možnost intensivního studia tamních archiválií. Papež František v březnu t.r. ohlásil na březen 2020 zpřístupnění archiválií z období pontifikátu papeže Pia XII. (1939-1958). To umožní mnohem podrobnější výzkum tématu tohoto projektu (především v Historickém archivu druhé sekce Státního sekretariátu a Tajném vatikánském archivu), než bylo doposud možné. Tajné, tzv. mexické fakulty (tj. zmocnění, speciální pravomoci) představují fenomén, se kterým se setká každý, kdo se věnuje tématu podzemní či skryté církve. Projekt se bude zabývat jednak analýzou těchto fakult pro katolickou církev v Československu (1949/1950) a jejich vlivem na pozdější vývoj místní církve. Projekt bude také sledovat jejich genezi z mimořádných opatření pro pronásledované církve v Mexiku, Sovětském svazu a Španělsku (20. a 30. léta 20. stol.). Dále budou československé fakulty komparovány s obdobnými fakultami pro církev v Německu (1941), v Polsku (1945) nebo Rumunsku (1948).

Hlavní řešitel, vedoucí projektu:  Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D.
Více informací o projektu zde 


● Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí (1938-1989)

Doba realizace: 1.3. 2023 – 31. 12. 2027
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury České republiky

Cíl projektu:

Projekt „Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí (1938–1989)“ vznikne ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Památníku Terezín. Cílem je provést základní výzkum a vytvořit softwarové řešení, které bude sloužit jak pro realizaci výzkumu, tak k prezentaci výsledků široké veřejnosti. Výsledkem bude elektronický přístup prostřednictvím internetu a mobilní aplikace k výsledkům primárního výzkumu, jenž ve své komplexnosti poprvé mapuje a zpřístupňuje dokumentaci k pronásledování diecézních kněží, řeholníků a řeholnic katolické církve, kteří byli ordinováni na území českých zemí v letech 1938–1989. Získáme tak přehled nejen o tom, jak „velké dějiny“ zasahovaly do života jednotlivých aktérů, ale můžeme například sledovat i proměny forem státní perzekuce při pokusech o likvidaci katolické církve ve sledovaném období.

Veškerá dokumentace bude georeferencována a zpřístupněna prostřednictvím mapových aplikací. Dílčí výsledky projektu budou tematicky propojené, vzájemně se podporující, což usnadní transfer výsledků do praxe a osloví co nejširší část společnosti. Jednotlivé části aplikovaného výzkumu budou po dokončení průběžně zveřejňovány na internetové česko-anglické webové stránce VMPKC, jež mimo jiné umožní zahraničním zájemcům poznat tuto část české historie v kontextu politických dějin. Součástí projektu se stanou edukační pomůcky, které budou sloužit pedagogům při výuce moderních dějin na vyšších stupních základních a středních škol. Softwarové řešení poskytne odborné veřejnosti data pro rozšíření nebo propojení jiných výzkumných projektů. Součástí zpřístupněných podkladů budou i některé nově odtajněné archiválie z fondů tzv. Apoštolského archivu ve Vatikánu (1938–1958), Archivu Státního sekretariátu ve Vatikánu, archiválie české a slovenské redakce Vatikánského rozhlasu (1948–1989), německých, rakouských a tuzemských státních a církevních archivů, muzeí a málo využívaných archivů diecézí, řádů a kongregací.

Hlavní řešitel, vedoucí projektu: Stanislava Vodičková Dis.
Více informací o projektu  zde


● 360 Degrees of Democracy

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2025
Poskytovatel podpory: Evropská komise – CERV

Cíl projektu:

Výsledky mezinárodní spolupráce v projektu, který byl podpořen v rámci programu Evropské komise CERV, budou reflektovat problematiku zpevňování demokratických principů a míru, ke kterým může docházet prostřednictvím kritické reflexe nedávných přechodů k demokracii v Evropě. Kromě mnoha doprovodných akcí v různých místech Evropy, budou hlavními výstupy soubor výpovědí 30 pamětníků, interaktivní webová stránka v 10 jazycích, putovní výstava, natočení dokumentu a odborná publikace.

Hlavní řešitel, vedoucí projektu: Mgr. Václav Sixta, Ph.D. 
Více informací o projektu  zde


● Uprchlíci před nacismem a vězni Gulagu v bitvě u Sokolova 1943

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023
Poskytovatel podpory: Nadační fond obětem holocaustu

Cíl projektu:

Cílem je především speciální webová prezentace výsledků výzkumu ke sledované problematice na webu www.cechoslovacivgulagu.cz , stejně jako představení tématu v denním tisku, zpravodajských webech (Aktualne.cz) a dalších veřejnoprávních mediích (ČT, ČRO).

Hlavní řešitel, vedoucí projektu: Mgr. Adam Hradílek
Více informací o projektu  zde 


● Odborné zpracování unikátních historických pramenů k problematice uprchlíků před nacismem do SSSR v letech 1939-1945 získaných v ukrajinských archivech a jejich zpřístupnění veřejnosti

Doba realizace: 1. 1. – 31. 1. 2023
Poskytovatel podpory: Nadační fond obětem holocaustu

Cíl projektu:

Cílem je odborné zpracování, archivace a zveřejnění části digitálních spisů NKVD získaných v ukrajinských archivech a v nich obsažených neznámých či zapomenutých životních příběhů čs. uprchlíků před nacismem perzekvovaných sovětským režimem v období let 1939-1945. Projekt přispěje k uchování unikátních historických pramenů získaných krátce před vypuknutím války na Ukrajině a jejich zpřístupnění široké veřejnosti u nás i ve světě.

Hlavní řešitel, vedoucí projektu: Mgr. Adam Hradílek 
Více informací o projektu  zde