Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D. (*1982)

Redaktorka

Kontakt

+420 221 008 450

eva.vybiralova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Fenomén skryté církve a tajných svěcení
 • Dějiny kanonického práva
 • Pronásledování křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)

Výzkumné projekty

 • Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve

Vzdělání

 • 2014–2017 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – obor Katolická teologie, specializace kanonické právo – doktorské studium (udělen titul Ph.D.)
 • 2008–2017 Univerzita Erfurt, Katolická teologická fakulta – obor Katolická teologie, specializace kanonické právo – studium nedokončeno
 • 2007–2010 Westfälische Wilhelms–Universität Münster – obor Kanonické právo (udělen titul Lic.iur.can.)
 • 2002–2006 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – obor Náboženské nauky – bakalářské studium (udělen titul Bc.)
 • 2001–2007 Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta – obor Husitská teologie a religionistika – magisterské studium (udělen titul Mgr.)
 • 1994–2001 Gymnázium Slezská Ostrava

 Profesní curriculum

 • od 2018 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2015–2018 Ústav pro studium totalitních režimů – externí spolupráce
 • od 2014 Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské – obhájkyně svazku
 • od 2013 Konsistorium des Erbistums Berlin – obhájkyně svazku
 • 2007–2008 Univerzita Erfurt, Katolická teologická fakulta – vědecká spolupráce na projektu Mission, Migration, Minderheit
 • 2006–2007 Univerzita Erfurt, Katedra kanonického práva – studentská výpomoc

 Zahraniční stáže a pobyty

 • 2008–2012 Univerzita Erfurt, Interdisziplinäres Forum Religion (Spolková republika Německo) – stipendistka Graduiertenschule Religion
 • 2006–2007 Univerzita Erfurt, Katolická teologická fakulta (Spolková republika Německo) – studijní pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2005–2006 Friedrich-Schiller-Universität v Jeně, Teologická fakulta (evang.) (Spolková republika Německo) – studium v rámci meziuniverzitní výměny

Grantové projekty

 • od 2020 Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve – juniorský grant GAČR 20–27863Y – hlavní řešitelka
 • 2014–2017 Tajná svěcení v Československu v letech 1948–1989 z pohledu kanonického práva – projekt Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, (GAUK, č. 203815) – hlavní řešitelka

Bibliografie

Monografie

 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Untergrundkirche und geheime Weihen: Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989. Erfurter Theologische Studien 115. Echter, Würzburg 2019, 373 s.

Ohlasy a recenze

Kolektivní monografie

 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Intervence arcibiskupa Berana v letech 1947–1949 ve prospěch (nejen) sudetských Němců. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.). Katolická církev v Československu. Kardinál Josef Beran a jeho doba. ÚSTR, Praha 2020, s. 261–284.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Tajná svěcení Čechů a Slováků v zahraničí. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Velehrad Vás volá! Vliv helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. ÚSTR, Praha 2017, s. 278–288.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Mimořádné fakulty v Československu v letech 1948–1989. Revue církevního práva, 2019, č. 75/2, s. 43–62.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Skrytá pomoc z NDR pro katolíky v Československu. Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 2019, č. 1, s. 69–80.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Revanšisti, či průkopníci smíření? Podpora Ackermann-Gemeinde katolické církvi v Československu v době komunismu. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 254–276. (německy: VYBÍRALOVÁ, Eva: Revanchisten oder Wegbereiter der Versöhnung? Die Ackermann-Gemeinde und ihre Unterstützung der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei zu Zeiten des Kommunismus. In: „Christliche Rache“. Hilfen sudetendeutscher Christen für die katholische Kirche in der kommunistischen Tschechoslowakei / “Křesťanská pomsta“. Pomoc sudetoněmeckých křesťanů katolické církvi v komunistickém Československu. Ackermann-Gemeinde – ÚSTR, Mnichov – Praha 2020, s. 25–64).
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Tajná svěcení kandidátů z Československa v Polsku. In: JAKUBČIN, Pavol (ed.): Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948–1989 (sborník z konference). ÚPN, Bratislava 2019, s. 274–299.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Kardinal Joachim Meisner und die Geheimweihen für die Kirche in der Tschechoslowakei. Theologie der Gegenwart, 2018, č. 61 /2, s. 117–129.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: „Vždycky jsem se cítil tak trochu jako Čech“. Paměť a dějiny, 2017, roč. 9, č. 3, s. 108–112.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Geheime Weihen in der DDR. Zur Geschichte der geheimen Weihen für die Untergrundkirche in der Tschechoslowakei durch deutsche Bischöfe in der Zeit der kommunistischen Diktatur. Jahrbuch für mitteldeutsche Ordens- und Kirchengeschichte, 2015, roč. 11, s. 159–203.

Anotace, recenze

 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Recenze na knihu Emilia Hrabovec – Giuliano Brugnotto – Peter Jurčaga (ed.): Chiesa del Silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965 / Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945–1965, Pontificio Comitato di Schienze Storiche (Atti e Documenti 49), Vatikán: Libreria editrice Vaticana, 2018. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 341–349.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Kanonistická konference na počest prof. Klause Lüdickeho. Revue církevního práva, 2014, roč. 20, č. 3, s. 89–90.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Die Nonnen von Sant’Ambroggio. Eine wahre Geschichte. Církevní dějiny, 2013, roč. 4, č. 12.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Zpráva z konference Společnosti pro východní právo. Revue církevního práva, 2009, roč. 15, č. 3, 229–230.

Popularizace

 • Vertikála, Český rozhlas Plus, 31. 3. 2019 – Co prozradí vatikánské archivy z doby druhé světové války?

Aktivní účast na konferencích

 • Ústav pro studium totalitních režimů – Arcibiskupství pražské, Praha 16.–17. 5. 2019: mezinárodní konference Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba – příspěvek Intervence arcibiskupa Berana v letech 1947–1949 ve prospěch (nejen) sudetských Němců
 • Metropolitní církevní soud Praha, Hradec Králové, 29. květen 2017: 8. seminář z kanonického práva pro pracovníky církevních soudů české a moravské provincie – příspěvek Mimořádné fakulty v Československu v letech 1948–1989
 • Katolická akademie, Drážďany (Spolková republika Německo), 10. listopad 2015: Katolická akademie diecéze Drážďany ve spolupráci s Brücke/Most – Stiftung a Česko-německými kulturními dny – příspěvek Geheime Weihen in der DDR. Die Untergrundkirche in der Tschechoslowakei
 • Ústav pamäti národa, Bratislava (Slovenská republika), 3.–4. 11. 2015: konference Skryté působení církví na Slovensku v letech 1948–1989 – příspěvek Kontakty slovenské skryté církve v Polsku a NDR – zaměřeno na tajná svěcení
 • Ústav pro studium totalitních režimů – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Velehrad, 10.–12. 6. 2015: mezinárodní konference Velehrad Vás volá! – příspěvek Tajná svěcení Čechů a Slováků v zahraničí