Securitas Imperii

Securitas Imperii je odborné recenzované periodikum vycházející dvakrát ročně zaměřené zejména na české a částečně i na světové dějiny období 1938–1989. Stěžejní část jeho obsahu tvoří původní studie a dále jej doplňují edice dokumentů, rozhovory, diskuze, recenze, anotace a zprávy. Vydavatelem je Ústav pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3, 130 00; IČ 74112779) od roku 2009 od čísla 15. Časopis Securitas Imperii je od května 2014 zařazen do „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice“. Securitas Imperii přijímá zejména práce historiografické, ale také práce politologické, sociologické, filozofické a právní, vztahující se k výše vymezenému období a jeho totalitním (autoritativním) aspektům. Časopis je zaměřen hlavně na dějiny politické, dějiny perzekuce a rezistence, ale přijímá i příspěvky z dějin sociálních a hospodářských, dějin kultury a umění, dějin církevních a dějin idejí. Okrajově je možné také přijetí příspěvků se související tematikou, které přesahují výše uvedené časově vymezené období.

Časopis si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.

Kontakt

Články posílejte na email: patrik.virkner@ustrcr.cz

Šéfredaktory kontaktujte na emailu: securitas.imperii@ustrcr.cz

Recenzní řízení

Redakce Securitas Imperii si vyhrazuje, aby předložené texty nebyly současně zaslány k otištění nebo posouzení do jiných periodik. K otištění budou přijímány pouze texty původní, vypracované osobami uvedenými jako autor nebo autoři. Všechny zaslané příspěvky musí splňovat formální nároky kladené na odborný text, v opačném případě nebudou přijaty. Každá studie a edice dokumentů bude podrobena oboustranně anonymnímu recenznímu řízení typu „peer review“. Na každý příspěvek budou vyhotoveny dva oponentské posudky od nezávislých odborníků. Posudky poté redakce předá autorovi, aby svůj příspěvek ve lhůtě maximálně do 2 týdnů podle návrhů posuzujících a svého uvážení doplnil nebo upravil. Na základě následně dodaného textu a posudků redakční rada rozhodne, zda budou či nebudou otištěny. Autoři textů přijatých k otištění v časopise Securitas Imperii souhlasí s tím, že se tyto texty zveřejní on-line jako studijní materiály na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů.

Šéfredaktor

 • PhDr. Jan Cholínský (Ústav pro studium totalitních režimů)

Výkonný redaktor

 • Mgr. Patrik Virkner (Ústav pro studium totalitních režimů)

Předseda redakční rady

 • Peter Jašek PhD. (Ústav pamäti národa, Bratislava)

Členové a členky redakční rady

 • dr. hab. Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Varšava)
 • Mgr. Lukáš Dirga, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • Mgr. Jan Dvořák, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • doc. PhDr. Petr Hlaváček, PhD. (Univerzita Karlova, Praha)
 • doc. JUDr. Ondřej Horák, PhD (Masarykova univerzita, Brno)
 • prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
 • prof. PhDr. Róbert Letz. PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)
 • prof. PhDr. Paedr. Pavel Marek PhD. (Univerzita Palackého, Olomouc)
 • doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
 • doc. JUDr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Ústav pamäti národa, Bratislava)
 • doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • PhDr. Alena Šimánková (Národní archiv ČR, Praha)
 • doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, PhD. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
 • Mgr. Jiří Urban, PhD. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • dr. Neela Winkelmannová (Platforma evropské paměti)

Sekretariát redakce

Andrea Jirsová
Telefon: +420 221 008 322
E-mail: andrea.jirsova@ustrcr.cz