Informace pro autory

Redakce časopisu Securitas Imperii žádá autory, aby při zasílání příspěvků laskavě dodržovali níže uvedená pravidla:

 • Všechny texty posílejte prosím výhradně v elektronické podobě, a to ve wordu (doc nebo rtf) na adresu patrik.virkner@ustrcr.cz. Příspěvky v jiné podobě nebudou redakcí přijímány.
 • Délka jedné studie by měla být v rozmezí 30–60 normostran (jedna normostrana odpovídá počtu 1800 znaků) včetně poznámek. Délka recenze maximálně 10 normostran, délka anotace maximálně dvě normostrany.
 • Začátky odstavců odsazujte pomocí tabulátoru.
 • Poznámky vkládejte pod čáru.
 • Názvy periodik a uměleckých děl (knih, filmů atd.) uvádějte kurzivou.
 • Zkratky používejte jen v nejnutnější míře. Při prvním výskytu zkracovaný název vypište a do kulatých závorek doplňte zkratku, pod kterou se dále v textu bude uvádět. Při opakovaném užití lze zkratku ze stylistických důvodů znovu rozepsat.
 • Citace pište kurzivou bez uvozovek. Vynechávky v citaci vyznačte třemi tečkami v hranatých závorkách nekurzivně, stejně dopisujte méně známé zkratky či chybějící části slov – např.: vstoupil na radu pplk. B. do N[árodního] S[ouručenství]. Poznámky autora v citovaném textu vkládejte psané nekurzivně do kulatých závorek s doplněním: pozn. aut. Nelogická či nesmyslná tvrzení v citaci je možné označit: (sic); lze vztáhnout též na pravopisné chyby či stylistické nepřesnosti, pokud chcete zachovat vyjadřovací styl citovaného dokumentu.
 • Krycí jména agentů či názvů akcí StB nepište verzálkami, ale minuskami v uvozovkách s velkým počátečním písmenem. Při citování dokumentů z provenience StB však krycí jména agentů a názvy akcí ponechávejte psané verzálkami nebo tak, jak jsou psány v originále.
 • Ke každému článku musí být přiloženo anglicky psané resumé nebo podklad pro překlad do anglického jazyka. Maximální délka resumé je jedna normostrana.

  Citační norma

  Monografie

  • PŘÍJMENÍ, Jméno: Název knihy kurzivou. Vydavatel, místo a rok vydání, číslo stránky (až nahrazuje dlouhá pomlčka bez mezer)
   • KAPLAN, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. ÚDV PČR, Praha 2002, s. 11–14.
  • Druhý výskyt: Další odkaz na stejnou knihu už neobsahuje vydavatele a místo a rok vydání. Vynechává se i podnázev, v případě dlouhého názvu lze zkrátit a doplnit třemi tečkami.
   • KAPLAN, Karel: StB o sobě, s. 15.
  • Bezprostředně následující odkaz:
   • Tamtéž, s. 18.
  • Bezprostředně následující odkaz na stejnou stranu pramene:
   • Tamtéž.
  • Další kniha téhož autora bezprostředně následující:
   • TÝŽ (TÁŽ, TÍŽ, TYTÉŽ): následuje odkaz jako u jiných knih či článků.
  • Spoluautoři, spoluvydavatelé apod. se oddělují dlouhou pomlčkou s mezerami:
   • GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV.a. Paseka, Praha – Litomyšl 2006.

  Sborníky

  • PŘÍJMENÍ, Jméno: Název stati obyčejně. In: (má-li editora/y) PŘÍJMENÍ, Jméno editora/ů (ed./eds.): Název sborníku kurzivou. Vydavatel, místo a rok vydání, číslo stránky („až“ nahrazuje dlouhá pomlčka bez mezer).
   • VLČEK, Eduard: Vývoj prokuratury v letech 1945–1990. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.): Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Karolinum, Praha 2004, s. 389–390.

  Články časopisecké

  • PŘÍJMENÍ, Jméno: Název článku obyčejně. Název časopisu kurzivou, rok vydání, ročník, číslo, číslo stránky.
   • TOMEK, Prokop: „Otec Křišťan“ z Rádia Svobodná Evropa. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1, s. 99–107.

  Články v denících

  • PŘÍJMENÍ, Jméno: Název článku obyčejně. Název novin kurzivou, datum, číslo stránky.
   • ČERNÝ, Adam: Uprchlíci, premiér a jeho ministr. Hospodářské noviny, 24. 6. 2015, s. 8.
  • Je-li článek podepsán pouze šifrou, uvádí se na začátku odkazu formou: Šifra xy.

  Fondy

  • Archiv kurzivou (dále jen zkratka archivu), fond, karton, signatura atd. již ve zkratkách.

   • Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2238 MV, Koukal Lubomír a spol.
   • Národní archiv (dále jen NA), f. Státní prokuratura, sp. zn. xxx, název.
   • Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Jindřichův Hradec, f. Okresní národní výbor 1951–1954, k. 34, sign. 250, Vystěhování vesnických boháčů.

  Elektronická média

  • Elektronicky publikované knihy
   • KURLAND, Philip B. – LERNER, Ralph (eds.): The Founders’ Constitution. University of Chicago Press, Chicago 1987, viz http://press-pubs.uchicago.edu/founders/ (citováno k 24. 6. 2015).
  • Články on-line
   • TANĚV, Pavel: Hannah Arendtová. Reflex, 2006, č. 43, viz http://www.reflex.cz/Clanek25340. html (citováno k 24. 6. 2015).
  • Webové stránky
   • Totalita.cz, Třetí odboj v Československu, viz http://www.totalita.cz/odb3/odb3.php (citováno k 1. 10. 2009).