Odbor výzkumu a vzdělávání

Odbor zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistické a socialistické diktatury na našem území, zkoumá autoritářské mechanismy orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa, Nacionálně-socialistické německé dělnické strany a organizací založených na jejich ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, analyzuje dopady diktatur na společnost včetně způsobů jejich legitimizace ve společnosti. Získává a zpřístupňuje dokumenty o době nacistické okupace a diktatury Komunistické strany Československa a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře nedemokratických režimů a na odboji a odporu proti nim. Podílí se na dokumentaci zločinů uvedených období a zaznamenává svědectví pamětníků. Dále realizuje vzdělávací programy a vytváří vzdělávací pomůcky. Vzdělávání se týká především formálního i neformálního vzdělávání mladých lidí, mezi cílové skupiny však patří také dospělí, a to i v rámci dalšího vzdělávání.

Vedení Ústavu a odborní pracovníci a pracovnice Ústavu se hlásí k principům zakotveným v mezinárodních standardech pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, která jsou dána Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání nových pracovníků. Evropská charta pro výzkumné pracovníky shrnuje odpovědnosti a práva výzkumníků a výzkumnic a jejich zaměstnavatele. Vztahy mezi výzkumníky a výzkumnicemi na jedné straně a zaměstnavateli na straně druhé jsou důležitým předpokladem úspěchu jak při výzkumné činnosti, tak při kariérním rozvoji odborných pracovnic a pracovníků.

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D– ředitel odboru

Oddělení výzkumu doby nesvobody 1938–1945

Mgr. Pavla Plachá, Ph.D – vedoucí oddělení

Oddělení výzkumu období 1945-1968

Oddělení výzkumu období 1969-1989

PhDr. Milan Bárta, Ph.D. – vedoucí oddělení

Oddělení vzdělávání

Je garantem vzdělávacích aktivit Ústavu. V rámci vzdělávacího procesu v oblasti soudobých dějin spolupracuje se školami a vzdělávacími institucemi i s odbornými pracovišti vysokých škol a výzkumných institucí v Česku i v zahraničí. Připravuje a provádí další vzdělávání vyučujících. Připravuje pro školní veřejnost didaktické pomůcky pro výuku soudobých dějin a podílí se na občanském vzdělávání.

Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. – vedoucí oddělení

Oddělení agendy zákona o třetím odboji

Zpracovává stanoviska pro správní řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

PhDr. Jan Synek – vedoucí oddělení

  • Mgr. Zdeněk Homola, Ph.D.
  • Mgr. Marie Cholínská – na rodičovské dovolené
  • Mgr. Luboš Kokeš, Ph.D.
  • Mgr. Tereza Srnáneková