Odbor výzkumu a vzdělávání

Odbor zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistické a socialistické diktatury na našem území, zkoumá autoritářské mechanismy orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa, Nacionálně-socialistické německé dělnické strany a organizací založených na jejich ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, analyzuje dopady diktatur na společnost včetně způsobů jejich legitimizace ve společnosti. Získává a zpřístupňuje dokumenty o době nacistické okupace a diktatury Komunistické strany Československa a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře nedemokratických režimů a na odboji a odporu proti nim. Podílí se na dokumentaci zločinů uvedených období a zaznamenává svědectví pamětníků. Dále realizuje vzdělávací programy a vytváří vzdělávací pomůcky. Vzdělávání se týká především formálního i neformálního vzdělávání mladých lidí, mezi cílové skupiny však patří také dospělí, a to i v rámci dalšího vzdělávání.

Vedení Ústavu a odborní pracovníci a pracovnice Ústavu se hlásí k principům zakotveným v mezinárodních standardech pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, která jsou dána Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání nových pracovníků. Evropská charta pro výzkumné pracovníky shrnuje odpovědnosti a práva výzkumníků a výzkumnic a jejich zaměstnavatele. Vztahy mezi výzkumníky a výzkumnicemi na jedné straně a zaměstnavateli na straně druhé jsou důležitým předpokladem úspěchu jak při výzkumné činnosti, tak při kariérním rozvoji odborných pracovnic a pracovníků.


doc. PhDr. PETR HLAVÁČEK, Ph.D.


Ředitel odboru
petr.hlavacek@ustrcr.cz / +420 777 456 720


Sekretariát oddělení:
Mgr. Eliška Votavová
eliska.votavova@ustrcr.cz / +420 221 008 202


Oddělení výzkumu doby nesvobody 1938–1945

V souladu se zákonem a s příslušnými koncepčními dokumenty Ústavu provádí výzkum represe období nacistické okupace, zkoumá všechny formy odboje a odporu proti nacismu, zabezpečuje dokumentaci zločinů nacistické okupace na území Českých zemí, připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků a vytváří databáze informací pro další odbornou i popularizační činnost

Vedoucím oddělení je Mgr. Pavla Plachá, Ph.D.


Oddělení výzkumu období 1945-1968

V souladu se zákonem a s příslušnými koncepčními dokumenty Ústavu zkoumá nástup totalitní vlády Komunistické strany Československa se všemi souvisejícími ději, zkoumá činnost orgánů státu po únoru 1948 do roku 1968, včetně období nástupu totalitního režimu předcházejícího, zkoumá činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii, a to včetně přesahů do doby časově následující. Zkoumá všechny formy odboje a odporu vůči komunistickému režimu. Zabezpečuje dokumentaci zločinů komunistického režimu, především ze zkoumaného časového období, připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků a vytváří databáze informací pro další odbornou i popularizační činnost.

Oddělení vede doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.


Oddělení výzkumu období 1969-1989

V souladu se zákonem a s příslušnými koncepčními dokumenty Ústavu zkoumá fungování totalitního komunistického režimu ve vymezeném časovém období, usiluje o komplexní zmapování forem represe režimu a odporu proti němu, řeší rovněž kontinuální vývoj jednotlivých oblastí, které jsou předmětem zkoumání, a to včetně přesahů do doby časově předcházející či následující, mapuje činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii, zabezpečuje dokumentaci zločinů komunistického režimu, především ze zkoumaného časového období, připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků a vytváří databáze informací pro další odbornou a popularizační činnost.

Oddělení vede PhDr. Milan Bárta, Ph.D.


Oddělení občanského vzdělávání

Je garantem vzdělávacích aktivit Ústavu. V rámci vzdělávacího procesu v oblasti soudobých dějin spolupracuje se školami a vzdělávacími institucemi i s odbornými pracovišti vysokých škol a výzkumných institucí v Česku i v zahraničí. Připravuje a provádí další vzdělávání vyučujících. Připravuje pro školní veřejnost didaktické pomůcky pro výuku soudobých dějin a podílí se na občanském vzdělávání.

Oddělení vede doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.D.


Oddělení agendy zákona o třetím odboji

Zpracovává stanoviska pro správní řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Oddělení vede PhDr. Jan Synek