Jednotlivé odbory a oddělení

Odbor výzkumu a vzdělávání

Zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistické a socialistické diktatury na našem území, zkoumá autoritářské mechanismy orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa, Nacionálně-socialistické německé dělnické strany a organizací založených na jejich ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, analyzuje dopady diktatur na společnost včetně způsobů jejich legitimizace ve společnosti. Získává a zpřístupňuje dokumenty o době nacistické okupace a diktatury Komunistické strany Československa a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře nedemokratických režimů a na odboji a odporu proti nim. Podílí se na dokumentaci zločinů uvedených období a zaznamenává svědectví pamětníků. Dále realizuje vzdělávací programy a vytváří vzdělávací pomůcky. Vzdělávání se týká především formálního i neformálního vzdělávání mladých lidí, mezi cílové skupiny však patří také dospělí, a to i v rámci dalšího vzdělávání.

Ředitelem odboru je doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu, odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem (čtvrtletník Paměť a dějiny, Securitas Imperii). Organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí. Odbor produkční se spolupodílí na vzniku digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který má za cíl spojovat „oral history“ projekty z celé Evropy a zpřístupňovat autentické příběhy pamětníků v evropském kontextu.

Ředitelem odboru je JUDr. Jitka Malá 

Oddělení ediční

Vydává periodické i neperiodické publikace. Zabezpečuje redakční, ediční a grafické zpracování publikací a distribuci publikací Ústavu.

Oddělení vede Mgr. Stanislav ŠKODA

Oddělení konferencí, výstav a stále expozice Ústavu

Po organizační a technické stránce realizuje výstavy, semináře, odborné konference, přednášky a diskuse.

Knihovna Jana Langoše a Centrum pro československé válečné deníky a dopisy

Knihovna Jána Langoše se specializuje na problematiku represe užívané totalitními režimy, odboje proti nim a popisu systému jejich fungování.

Oddělení vede Mgr. Jana Horká 

Odbor ekonomiky a provozu

Zabezpečuje činnost Ústavu po finanční a materiální stránce (včetně péče o informační a komunikační systém), zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a naplňuje zákonnou povinnost digitalizace dokumentů.

Oddělení investic

Řeší problematiku investic Ústavu. Dohlíží na dodržení řádných postupů při využívaní investičních prostředků rozpočtové kapitoly.

Oddělení ekonomiky

Zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a vedení účetnictví Ústavu.

Oddělení provozu

Zajišťuje provoz objektu Ústavu a služebních dopravních prostředku a přípravu a realizaci investičních akcí.

Oddělení vede Ing. Ondřej Petržilka

Oddělení informatiky a digitalizace.

Zajišťuje správu a rozvoj informačních a komunikačních systémů. Zajišťuje převod dokumentů do elektronické podoby včetně optimálního postprocessingu a kontrolu převedených dokumentů proti originálu a následné evidence a základní popis digitalizovaných dokumentů.

Oddělení vede Mgr. Peter Rendek

Oddělení personální, rozvoje zaměstnanců a realizace vnějších styků vedení Ústavu

Zabezpečuje kompletní koncepční, metodickou, koordinační a realizační činnost v oblasti personalistiky, včetně vnitřní systemizace.