Jednotlivé odbory a oddělení

Odbor výzkumu a vzdělávání

Naplňuje zákonné povinnosti Ústavu, především ve směru zkoumání zákonem vymezeného období; zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistického okupačního režimu a komunistického totalitního režimu na našem území, ale i v mezinárodních souvislostech a propojeních, zkoumá fungování orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa, Nacionálně-socialistické německé dělnické strany a organizací založených na jejich ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, analyzuje dopady obou totalitních režimů na společnost, včetně způsobů jejich zdánlivé legitimizace ve společnosti. Získává a zpřístupňuje dokumenty o době nacistické okupace a totalitní vlády Komunistické strany Československa a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře nedemokratických režimů a na odboji a odporu proti nim. Podílí se na dokumentaci zločinů uvedených období a zaznamenává svědectví pamětníků; realizuje vzdělávací programy a vytváří vzdělávací pomůcky. Vzdělávání se týká především formálního i neformálního vzdělávání pedagogů, dále pak mladých lidí, mezi cílové skupiny však patří také dospělí, a to i v rámci dalšího vzdělávání; spolupracuje s ostatními odbory Ústavu, například ve spolupráci s odborem produkčním obsahově připravuje publikace, výstavy, semináře a odborné a popularizační konference, ve spolupráci s oddělením informatiky a digitalizace připravuje projekty dokumentační, databázové apod.; ve spolupráci s tiskovým oddělením se věnuje popularizaci odborné činnosti Ústavu.

Ředitelem odboru je doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.


Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu; odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem a za zpracování dalších publikací; organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí; zajišťuje stálou expozici Ústavu; spravuje a rozvíjí Knihovnu Jána Langoše a Centrum pro československé válečné deníky a dopisy.

Ředitelkou odboru je JUDr. Jitka Malá 


Úsek ekonomiky a provozu

Zabezpečuje činnost Ústavu po finanční a materiální stránce (včetně péče o informační a komunikační systém), zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a naplňuje zákonnou povinnost digitalizace dokumentů.

Úsek vede náměstkyně ředitele pro ekonomiku a provoz Ing. Dita Výborová


Oddělení vědy a realizace projektů

Zabezpečuje administraci a koordinaci projektů s externím financováním, a to ve fázích přípravy projektů, řešení projektů a úkonů po skončení řešení projektů; poskytuje metodickou podporu řešitelům projektů a dalším útvarům, které se podílejí na zabezpečení při řešení projektů; vyvíjí úsilí při vyhledávání nových možností zapojení externího financování; provádí evidenci vědecké a výzkumné publikační činnosti zaměstnanců Ústavu; zabezpečuje každoroční sběr dat do národních i mezinárodních databází výzkumu a vývoje; zabezpečuje činnosti související s vědeckovýzkumnou činností Ústavu.

Oddělení vede Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.


Oddělení komunikace

Řeší problematiku mediální prezentace Ústavu a jeho činnosti; zabezpečuje činnost styku s veřejností a zajišťuje kontakt s médii, připravuje tiskové konference a uveřejňuje tisková sdělení; koordinuje komunikaci s partnery Ústavu a dohlíží na plnění závazků Ústavu vůči třetím stranám; propaguje činnost a projekty Ústavu; koordinuje webové stránky Ústavu a zpracovává, ve spolupráci s odbornými zaměstnanci Ústavu, obsah sociálních sítí Ústavu; monitoruje informace ve sdělovacích prostředcích, týkající se působnosti Ústavu; zabezpečuje mediální prezentaci aktivit vedení Ústavu i (v souladu s vnitřními předpisy) jednotlivých zaměstnanců.

Oddělení vede Mgr. Petra Jungwirthová, MBA


Oddělení právní, legislativní a veřejných zakázek

Zpracovává návrhy právních předpisů v působnosti Ústavu a zabezpečuje jejich projednání v legislativním procesu; vyjadřuje se k návrhům právních předpisů jako připomínkové místo v rámci legislativního procesu; zpracovává návrhy vnitřních předpisů, vypořádává je a předkládá ke schválení; poskytuje právní služby Ústavu, zastupuje Ústav v jednání před soudy a v případě potřeby úzce odborně zaměřených expertních služeb zajišťuje pro Ústav externí právní služby; komplexně zajišťuje vyřizování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů; zajišťuje realizaci povinností Ústavu vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; zpracovává všechny smlouvy a jiné právní dokumenty pro zajištění plnění úkolů Ústavu; řeší problematiku veřejných zakázek; provádí kontrolu kvality vnitřních předpisů, jejich revizi a prověrku jejich kompatibility s právním řádem a závaznou soudní judikaturou; sleduje a analyzuje rozhodovací praxi soudů v oblasti dotýkající se zákonného vymezení činnosti Ústavu a Archivu a paměťové agendy; kompletně řeší problematiku Katalogu služeb veřejné správy a právní souvislosti digitalizace státní správy; poskytuje právní podporu zaměstnancům Ústavu při plnění jejich povinností; zpracovává právní analýzy pro potřeby vedení ústavu.

Oddělení vede Mgr. Sabina Hájek Lichtenberková


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních (DPO) údajů zabezpečuje výkon své činnosti v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle souvisejících právních předpisů České republiky. Pověřenec je přímo podřízen řediteli Ústavu, který zajišťuje jeho funkční nezávislost. V případě neobsazení místa pověřence může ředitel Ústavu rozhodnout o pověření osoby s právním vzděláním dočasným výkonem funkce pověřence. Pověřenec poskytuje informace a poradenství zaměstnancům Ústavu ohledně problematiky zpracování osobních údajů a jeho vlivu na ochranu osobních údajů; průběžně sleduje soulad činnosti Ústavu při zpracování osobních údajů s právem Evropské unie a právních předpisů České republiky, provádí audity a školení v této oblasti, spolupracuje s ÚOOÚ, působí jako kontaktní místo pro ÚOOÚ v záležitostech týkajících se zpracování a konzultací; plní další úkoly v souladu se zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy Ústavu.


Koordinátorka mezinárodní spolupráce

Zodpovídá za plánování a realizaci mezinárodních styků Ústavu, včetně uzavírání dohod se zahraničními partnery a dojednávání obecné i konkrétní mezinárodní spolupráce; podílí se na naplňování zákonné povinnosti Ústavu ve směru mezinárodní spolupráce; zajišťuje naplnění povinností spojených s členstvím Ústavu v mezinárodních a nadnárodních institucích, v této souvislosti poskytuje součinnost vedení Ústavu při reprezentaci Ústavu v zahraničí; řeší otázky spojené s problematikou architektonických služeb, plánovaných výzkumných projektů v oblasti architektury a architektonické řešení výstav, konferencí a dalších akcí Ústavu a stálé expozice Ústavu.

Mgr. A., Dr. techn. Andrea Seelich
andrea.seelich@ustrcr.cz / +420 221 008 205


Interní auditorka

Zabezpečuje činnosti interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a podle dalších souvisejících předpisů, zejména „Mezinárodních standardů pro profesionální praxi interního auditu“. Interní auditor je přímo podřízen řediteli Ústavu, který zajišťuje jeho funkční nezávislost. Interní auditor zabezpečuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému; zjišťuje, zda jsou právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy dodržovány; zjišťuje, zda rizika vztahující se k činnosti Ústavu jsou včas rozpoznávána, zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění a zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek; zjišťuje, zda jsou řediteli Ústavu poskytovány spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace; zjišťuje, zda jsou provozní a finanční kritéria podle § 4 zákona č. 320/2001 Sb. plněna; předkládá řediteli Ústavu doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a současně zajišťuje konzultační činnost; provádí finanční audity, audity systémů a audity výkonu; plní další úkoly podle pokynů ředitele Ústavu, případně 1. náměstka ředitele ústavu, je Příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů, příp. také kontaktní osobou pro externí Příslušnou osobu poskytující služby na základě smlouvy uzavřené v souladu s příslušným právním předpisem.

Ing. Jolana Žáková
jolana.zakova@ustrcr.cz / +420 221 008 259