Jednotlivé odbory a oddělení

Odbor výzkumu a vzdělávání

Zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistické a socialistické diktatury na našem území, zkoumá autoritářské mechanismy orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa, Nacionálně-socialistické německé dělnické strany a organizací založených na jejich ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, analyzuje dopady diktatur na společnost včetně způsobů jejich legitimizace ve společnosti. Získává a zpřístupňuje dokumenty o době nacistické okupace a diktatury Komunistické strany Československa a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře nedemokratických režimů a na odboji a odporu proti nim. Podílí se na dokumentaci zločinů uvedených období a zaznamenává svědectví pamětníků. Dále realizuje vzdělávací programy a vytváří vzdělávací pomůcky. Vzdělávání se týká především formálního i neformálního vzdělávání mladých lidí, mezi cílové skupiny však patří také dospělí, a to i v rámci dalšího vzdělávání.

Ředitelem odboru je PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu, odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem (čtvrtletník Paměť a dějiny, Securitas Imperii) a dále za zpracování publikací a aplikací na nových médiích a organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí. Odbor produkční se spolupodílí na vzniku digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který má za cíl spojovat „oral history“ projekty z celé Evropy a zpřístupňovat autentické příběhy pamětníků v evropském kontextu. Odbor produkční spravuje Knihovnu Jána Langoše, která se specializuje na problematiku represe užívané totalitními režimy, odboje proti nim a popisu systému jejich fungování.

Ředitelem odboru je Bc. Jan Vondryska, DiS.

Oddělení publikací a nových médií

Vydává periodické i neperiodické publikace. Zabezpečuje redakční, ediční a grafické zpracování publikací a distribuci publikací Ústavu. Podílí se na správě sociálních sítí Ústavu.

Oddělení vede Mgr. Jakub Bachtík.

Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Po organizační a technické stránce realizuje výstavy, semináře, odborné konference, přednášky a diskuse, zabezpečuje správu a rozvoj Knihovny Jána Langoše a spravuje sociální sítě Ústavu.

Oddělení vede Mgr. Anna Macourková.

Odbor provozu a digitalizace

Zabezpečuje činnost Ústavu po finanční a materiální stránce (včetně péče o informační a komunikační systém), zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a naplňuje zákonnou povinnost digitalizace dokumentů.

Ředitelkou odboru je Ing. Jaroslava Rákosníková.

Oddělení informatiky

Zajišťuje správu a rozvoj informačních a komunikačních systémů.

Oddělení vede Mgr. Peter Rendek.

Oddělení digitalizace

Zajišťuje převod dokumentů do elektronické podoby včetně optimálního postprocessingu a kontrolu převedených dokumentů proti originálu a následné evidence a základní popis digitalizovaných dokumentů.

Oddělení vede Petra Staňková.

Oddělení ekonomiky

Zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a vedení účetnictví Ústavu.

Oddělení vede Mgr. Iveta Rousová.

Oddělení provozní

Zajišťuje provoz objektu Ústavu a služebních dopravních prostředku a přípravu a realizaci investičních akcí.

Oddělení vede Ing. Ondřej Petržilka.

Kancelář Ústavu

Zabezpečuje sekretariát Radě Ústavu, řediteli Ústavu a jeho náměstku a ředitelům odborů. Zajišťuje spisovou službu pro celý Ústav a služby personální, právní a služby v oblasti styku s veřejností, médii a partnerskými institucemi.

Ředitelem kanceláře je PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.

Oddělení sekretariátů

Zabezpečuje všechnu sekretářskou agendu ústavu od vyřizování korespondence přes zabezpečení oběhu interních dokumentů až po organizování služebních cest.

Vedením oddělení je pověřena Otilie Semorádová

Oddělení dalších agend

Zabezpečuje kontakty s novináři a s veřejností, služby personální a právní a služby softwarových specialistů.

Oddělení vede Mgr. Barbara Bothová.

Oddělení vědy a výzkumu

Zabezpečuje administraci a koordinaci projektů s externím financováním a plní úkoly související s podporou vědecko-výzkumné činnosti Ústavu.