Oddělení právní, legislativní a veřejných zakázek

Zpracovává návrhy právních předpisů v působnosti Ústavu a zabezpečuje jejich projednání v legislativním procesu; vyjadřuje se k návrhům právních předpisů jako připomínkové místo v rámci legislativního procesu; zpracovává návrhy vnitřních předpisů, vypořádává je a předkládá ke schválení; poskytuje právní služby Ústavu, zastupuje Ústav v jednání před soudy a v případě potřeby úzce odborně zaměřených expertních služeb zajišťuje pro Ústav externí právní služby; komplexně zajišťuje vyřizování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů; zajišťuje realizaci povinností Ústavu vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; zpracovává všechny smlouvy a jiné právní dokumenty pro zajištění plnění úkolů Ústavu; řeší problematiku veřejných zakázek; provádí kontrolu kvality vnitřních předpisů, jejich revizi a prověrku jejich kompatibility s právním řádem a závaznou soudní judikaturou; sleduje a analyzuje rozhodovací praxi soudů v oblasti dotýkající se zákonného vymezení činnosti Ústavu a Archivu a paměťové agendy; kompletně řeší problematiku Katalogu služeb veřejné správy a právní souvislosti digitalizace státní správy; poskytuje právní podporu zaměstnancům Ústavu při plnění jejich povinností; zpracovává právní analýzy pro potřeby vedení ústavu.

Mgr. Sabina Hájek Lichtenberková

Vedoucí oddělení:
podatelna@ustrcr.cz