Úsek ekonomiky a provozu

Jednotlivá oddělení zabezpečují činnost Ústavu po finanční a materiální stránce (včetně péče o informační a komunikační systém), zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a naplňuje zákonnou povinnost digitalizace dokumentů.

Náměstkyně ředitele pro ekonomiku a provoz:
Ing. Dita Výborová
dita.vyborova@ustrcr.cz / +420 221 008 522


Oddělení ekonomiky

Zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a vedení účetnictví Ústavu.


Oddělení provozu

Zajišťuje provoz objektu Ústavu a služebních dopravních prostředku a přípravu a realizaci investičních akcí.


Oddělení informatiky a digitalizace

Zajišťuje správu a rozvoj informačních a komunikačních systémů (ICT) a plnění zákonných povinností v oblasti digitalizace.


Oddělení personální, rozvoje zaměstnanců a spisové služby

Zabezpečuje kompletní koncepční, metodickou, koordinační a realizační činnost v oblasti personalistiky, včetně vnitřní systemizace; spolupracuje při přípravě podkladů pro rozpočet platových prostředků Ústavu; spolupracuje s odborovými organizacemi, připravuje podklady pro návrh kolektivní smlouvy; komplexně zabezpečuje péči o zaměstnance, včetně preventivních zdravotních prohlídek zaměstnanců; řeší otázky vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců; na základě projektového financování se zabývá problematikou naplňování Gender equality plan; v součinnosti se sekretariátem Ústavu se podílí na zajišťování realizace vnějších styků vedení Ústavu, vykonává kontrolu spisové služby v Ústavu, vede centrální podatelnu a spisovnu Ústavu, plní úkoly v souvislosti s naplňováním spisového a skartačního řádu a ve spolupráci s Archivem zabezpečuje skartační řízení.