Členové Rady ÚSTR

Plk. gšt. PhDr. EDUARD STEHLÍK, Ph.D., MBA – předseda

Eduard Stehlík je český vojenský historik, spisovatel, publicista a bývalý voják. Narodil se 30. března 1965 v Praze. Zaměřuje se na novodobé československé vojenské dějiny, zejména na období 1914–1956. Působil jako historik Vojenského historického ústavu v Praze, byl jedním z poradců ministra obrany Vlastimila Picka a ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. V současnosti (od roku 2020) je ředitelem Památníku Lidice. Hojně spolupracuje s Českou televizí, zejména na pořadu Historický magazín. Od založení ÚSTR byl místopředsedou, později předsedou první Vědecké rady. V srpnu 2012 se stal prvním náměstkem ředitele Daniela Hermana. V dubnu 2013, krátce po nastoupení P. Foglové do ředitelské funkce, ÚSTR opustil (podrobněji zde), poté se však úspěšně soudil o neplatnost výpovědi. Do Rady ÚSTR byl zvolen poprvé v roce 2014 a podruhé v roce 2019. Je předsedou Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

PhDr. MONIKA MacDONAGH-PAJEROVÁ – místopředsedkyně

Monika MacDonagh-Pajerová je vysokoškolská pedagožka. Narodila se 8. ledna 1966, vystudovala anglistiku a skandinavistiku na Filozofické fakultě UK. V roce 1989 byla spoluorganizátorkou studentských časopisů, demonstrace na Albertově a tiskovou mluvčí stávkujících vysokoškolských studentů. Poté působila na ministerstvu zahraničí jako kulturní atašé na velvyslanectví v Paříži, následně byla administrátorkou kulturního výboru Rady Evropy ve Štrasburku a pracovala také jako mluvčí MZV. V současné době působí v pražské pobočce New York University (od roku 2004), od roku 2014 vyučuje americké studenty rovněž na Univerzitě Karlově v rámci Ciee a na Anglo-American University v Praze. Z cizích jazyků ovládá angličtinu, francouzštinu, němčinu, švédštinu a ruštinu. Je držitelkou Ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu ČR a rytířkou Řádu za zásluhy o podporu evropské spolupráce Francie. Dlouhodobě se věnovala pořadům o Evropské unii ve veřejnoprávních médiích, je spoluautorkou a editorkou řady knih a publikací. Do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů byla zvolena poprvé v listopadu 2022.

Mgr. FRANTIŠEK BUBLAN

František Bublan je český politik a teolog, bývalý ministr vnitra a ředitel civilní rozvědky. Narodil se 13. ledna 1951 v Třebíči, vystudoval teologii a dva roky působil jako duchovní v Mikulově a Břeclavi. Po podpisu Charty 77 a projevech odporu k tehdejšímu režimu mu byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a byl označen za nepřátelskou osobu. Následujících dvanáct let pracoval v dělnických profesích. Po listopadu 1989 působil v nově obnovených zpravodajských službách, a to až do roku 2004, kdy byl jmenován ministrem vnitra ČR. V následujících letech byl dvakrát zvolen do Poslanecké sněmovny (2006-2012) a poté do Senátu (2012-2018). Od roku 2020 působí ve vládní Etické komisi. Za celoživotní práci v bezpečnostních složkách a prosazování demokratických principů obdržel v roce 2019 cenu arm. gen. Emila Bočka „Morální autorita“. Členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů byl zvolen v červenci 2019.

MVDr. JIŘÍ LIŠKA

Jiří Liška je veterinární lékař a politik, který se narodil 12. května 1949 v Havlíčkově Brodě. Po studiích na Vysoké škole veterinární v Brně pracoval jako veterinář krátce v Praze a Táboře a následně téměř dvacet let v Jičíně. Po roce 1989 se stal posledním předsedou Městského národního výboru v Jičíně. Ve volbách v roce 1992 byl zvolen poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V letech 1994-2002 byl starostou města Jičín. V roce 1996 byl zvolen do Senátu – horní komory českého parlamentu. Do Senátu by opětovně zvolen v letech 1998 a 2004, kde v letech 2004-2010 zastával funkci místopředsedy Senátu. Byl iniciátorem a spolutvůrcem mj. zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a zákona pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. V roce 2012 byl opět zvolen starostou města Jičín. Do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů byl zvolen v roce 2017 a opětovně v listopadu 2022.

Mgr. JIŘÍ MIHOLA, Ph.D.

Jiří Mihola je vysokoškolský učitel. Narodil se 1. června 1972 v Brně. Od roku 1999 působí na Katedře historie Pedagogické fakulty MU. Připravuje budoucí učitele dějepisu a odborně se zaměřuje na dějiny raného novověku, církevní dějiny, dějiny kultury, dějiny politických stran, dále na mýty, klišé a stereotypy v dějinách. Pro posílení soudobých dějin a na základě svých dlouholetých zkušeností z komunální i parlamentní politiky připravil předmět Dějiny a současnost. Důraz klade na praktické poznávání formou exkurzí. Soustavně se věnuje také popularizaci historie prostřednictvím publikací, přednášek, televizních a rozhlasových pořadů. Organizuje odborné konference, semináře, přednáškové cykly, je editorem mnoha publikací, sborníků a kolektivních monografií. Od roku 1998 se angažoval v komunální politice, v letech 2013-2021 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR – věnoval se školství, vzdělávání, vědě, mládeži, kultuře a problematice zahraničních vztahů. Dlouhodobě se věnuje také cestovnímu ruchu. V letech 2021-2024 se v Muzeu města Brna jako projektový manažér podílel na obnově Arnoldovy vily v Brně a je editorem publikace o ní. Do Rady ÚSTR byl poprvé zvolen v listopadu 2022.

doc. RNDr. MARTIN PALOUŠ, Ph.D.

Pedagog, právník a politik Martin Palouš se narodil 14. října 1950 v Praze. Na Univerzitě Karlova vystudoval chemii, filozofii a sociální vědy. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a působil i jako její mluvčí (1986). V listopadu 1989 byl zakládajícím členem Občanského fóra, posléze pracoval v jeho Koordinačním centru a mezi lednem a červnem 1990 byl za OF poslancem ve Federálním shromáždění. V letech 1990-1992 a znovu v období let 1998–2001 zastával funkci náměstka ministra zahraničí ČR. V letech 2001-2005 byl velvyslancem ČR v USA. V období 2006-2011 zastával funkci stálého zástupce ČR při OSN v New Yorku. V roce 2001 habilitoval na FSV UK v oboru politické vědy a absolvoval mimořádné studium práva na PF UK. V roce 2008 obhájil disertační práci na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na téma svobody projevu a získal titul Ph.D. Od ledna 2011 působí na Floridské mezinárodní univerzitě v USA. V minulosti zastával také post předsedy Českého helsinského výboru a působil i jako ředitel Knihovny Václava Havla. Je nositelem několika domácích a mezinárodních vyznamenání. Od roku 2018 je členem Rady ÚSTR, v březnu 2023 byl zvolen do druhého funkčního období.

Mgr. VOJTĚCH ŠUSTEK, Ph.D.

Vojtěch Šustek je český historik a archivář, který se specializuje na novodobé české dějiny a dějiny odboje. Narodil se 26. února 1968 v Šumperku. V letech 1986-1991 absolvoval studium pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1992 pracuje jako archivář v Archivu hlavního města Prahy. Zabývá se dějinami Prahy v době německé okupace, dále dějinami domácího odboje, zejména atentátem na Heydricha a dějinami druhého stanného práva tzv. heydrichiády. K těmto tématům vydává knihy a odborné studie, je autorem například čtyřsvazkového díla Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. V letech 2010-2012 spolupracoval s Českou televizí na řadě dokumentárních historických filmech, včetně dokumentárního seriálu Heydrich, konečné řešení (2012). Obdobně spolupracoval se stanicemi Českého rozhlasu Vltava, Praha a Plus . V roce 2013 ukončil externí doktorské studium a získal titul Ph.D. Do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů byl zvolen v dubnu 2021.