Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. Příspěvek ke studiu imigrace a pobytu cizinců v období tzv. normalizace

Vedoucí projektu: Ondřej Vojtěchovský
Doba realizace: 2017–2019
Cílem projektu je zmapovat a analyzovat fenomén pobytu jugoslávských občanů a vývoj dlouhodobě usedlé jugoslávské komunity v Československu v období tzv. normalizace. Smyslem výzkumu přitom není jen nashromáždit poznatky o této relativně malé části populace, ale v širokém kontextu zkoumat plejádu politických a společenských jevů, které poznamenaly československý politický režim a společnost v této vývojové fázi státního socialismu. Těmito jevy jsou dočasná či trvalá imigrace, postoj politické moci vůči dlouhodobě usedlým cizincům a podmínky jejich pobytu, stereotypy domácího obyvatelstva vůči cizincům a přistěhovalcům, podoby akceptace či odmítnutí. Skrze analýzu těchto jevů výzkum směřuje k poznání normalizace jako fáze diktatury komunistické strany v Československu a usiluje o distinkci, nakolik a v jakém ohledu se diktatura KSČ posunula oproti předchozímu období zakončenému násilným přerušením tzv. obrodného procesu. Na druhé straně však postihuje problémy, které přesahují epochu státního socialismu a se kterými se nijak překvapivě setkáváme i dnes. Jelikož postoje státní moci i společnosti vůči přistěhovalectví a cizincům jsou v současnosti velice aktuální, je na místě se ptát, jakou má česká společnost se soužitím s cizinci a imigranty historickou zkušenost. Zvláště palčivé jsou otázky po zdrojích dnešních negativních emocí a xenofobních nálad. Přestože lze oprávněně nalézat kořeny či alespoň paralely i ve starších obdobích, nabízí se relativně nedávné období normalizace jako zvláště vhodný rámec pro takto formulovaný výzkum.