Archiv projektů

Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny

Realizace: 2015–2017 Vedoucí projektu: Kamil Činátl Další členové projektového týmu: Jaroslav Najbert, Kamil Činátl, Vojtěch Ripka, Čeněk Pýcha, Karina Hoření, Václav Sixta, Matěj Spurný, Terezie Vávrová, Michal Frankl, Andrea Průchová Popis projektu: Projekt TD03000063 Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace…

Vězeňství v českých zemích 1938-1989

Navrhovaný projekt se bude týkat vězeňství v českých zemích se zaměřením především na léta 1939−1945 a 1948−1989, tj. na období trvání nacistického a komunistického režimu. Půjde o detailní archivní výzkum s využitím primárních pramenů především z domácí archivní provenience. Obecným cílem projektu je definování postavení a role vězeňství v represivních aparátech totalitních režimů na území našeho státu.

Vývoj a organizační struktura Komunistické strany Československa

Projekt má za cíl zpracovat publikaci s rozsáhlou úvodní studií o dějinách KSČ a následnou velmi rozsáhlou heslovou částí. Ta zpracuje osudy funkcionářů KSČ a KSS, kteří byli v letech 1921–1989 členy vybraných řídících stranických orgánů nebo jinak zásadním způsobem ovlivňovali činnost KSČ. Biografická hesla budou vycházet nejen z relevantní odborné literatury, nýbrž také z původního výzkumu archivních pramenů. Na přípravě jednotlivých hesel pracují kromě vybraných badatelů ÚSTR také externí spolupracovníci z českých a slovenských historiografických institucí.

Bezpečnostní aparát ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti)

Projekt dokumentuje zejména personální obsazení klíčových bezpečnostních složek v rámci ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti). Obsahuje zejména slovník představitelů ministerstva vnitra, slovník představitelů operativních správ StB a rekonstrukci rezidentur Hlavní správy rozvědky (I. správy SNB).

Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem

Vedoucí projektu: Jaroslav Pinkas | Doba realizace: 2015–2017
Cílem projektu je ovlivnit postoje učitelů, vyvinout nové metody výuky a implementovat je do školní praxe. Jednotlivé aktivity se různorodým způsobem zaměřují na kultivaci historické kultury a rozvoj souvisejících dovedností. Primární cílovou skupinu představují učitelé dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů a žáci, sekundárně se projekt zaměřuje na dějiny ve veřejném prostoru a šířeji pojaté občanské vzdělávání.

Dějepis pro 21. století – provoz

Realizace: 2016–2017 Vedoucí projektu: Vojtěch Ripka Další členové projektového týmu: Jaroslav Najbert, Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Karina Hoření, Václav Sixta Popis projektu: Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity Oddělení vzdělávání Ústavu a souvisejícího projektu Dějepis v 21. století (dále…

Útěk z Leopoldova

Realizace: 2015–2018 Vedoucí projektu: Jaroslav Rokoský Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu mapuje útěk odbojářů z nejobávanější věznice v ČSR, k němuž došlo 2. ledna 1952. Zaměří se na hlavní aktéry a  jejich konkrétní odbojovou činnost. Pozornost bude věnována jak…

Opus Bonum

Realizace: 2015–2018 Vedoucí projektu: Petr Placák Popis projektu: Laická katolická organizace Opus Bonum (OB) byla založena čs. exulanty v roce 1972 v tehdejším západním Německu s cílem uchovat a dále rozvíjet českou a slovenskou křesťanskou kulturu v podmínkách exilu. Sympozia…

Dokumentace událostí moderních českých dějin (1939–1989) z perspektivy jednotlivých aktérů

Vedoucí projektu: Jan Dvořák | Doba realizace: 2015–2017
Projekt je zaměřen na sběr a zpracování výpovědí přímých svědků důležitých událostí moderních československých dějin, dokumentů, fotografií a rukopisných vzpomínek z domácích archivů, souvisejících s úkoly Ústavu. Navazuje na dosavadní projekt Ústavu „Paměť a dějiny totalitních režimů“ (2008–2014), v jehož rámci se podařilo zachytit stovky unikátních výpovědí pamětníků a šířeji zpracovat dosud opomíjená témata.

Obrana národa. Edice dokumentů

Vedoucí projektu: Stanislav Kokoška | Doba realizace: 2015–2017
Výsledkem bude rukopis edice cca 150 nejdůležitějších dokumentů vztahujících se k uvedenému tématu. Dokumenty budou připraveny k publikaci v jazyce originálu a doplněny regesty a příslušným poznámkovým aparátem včetně komentovaného osobního rejstříku. Některé údaje z dokumentů budou zpracovány formou přehledů, resp. tabulek a zařazeny do příloh. Součástí edice bude archeografický a historický úvod, který shrne dějiny odbojové organizace Obrana národa a zařadí je do širšího historického kontextu.

Underground v regionech

Realizace: 2012–2018 Vedoucí projektu: Ladislav Kudrna Další členové projektového týmu: František Stárek, Martin Valenta Popis projektu: Projekt se zaměřuje na základní výzkum regionálních undergroundových aktivit v normalizačním Československu. Hlavním výstupem bude monografie Underground v regionech 1975–1989, dále publikace „Kapela“. Pozadí…

Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938–1989)

Vedoucí projektu: Dita Homolová | Doba realizace: 2011–2017
Cílem projektu je výzkum postupné degradace postavení šlechty v české společnosti, směřující až k likvidaci šlechty jakožto sociální skupiny komunistickým režimem. Hlavním výstupem projektu bude monografie, v níž na příkladu řady vybraných šlechtických osobností, reprezentujících různé formy adaptace a rozdílné postoje a strategie, budou sledovány obecné procesy sociální, ekonomické a politické transformace československé společnosti prizmatem této sociální skupiny.

Představitelé nacistického represivního aparátu protektorátu Čechy a Morava

Vedoucí projektu: Pavel Kreisinger | Doba realizace: 2011–2017
Projekt chce zpracovat přehled a charakteristiky vedoucích představitelů nacistického okupačního aparátu v protektorátu Čechy a Morava. Zejména se bude jednat o příslušníky tajné státní policie (Gestapo), částečně též o příslušníky bezpečnostní služby (SD) a zpravodajské služby Wehrmachtu (tzv. Abwehr). Dlouhodobým záměrem je zakončit tento badatelský projekt vydáním rozsáhlé edice dokumentů, kde bude činnost vybraných osob vylíčena v širším kontextu.

Od eutanazie k vyhlazování Židů

Vedoucí projektu: Pavel Zeman | Doba realizace: 2013–2017
Cílem projektu je na příkladu vybraných skupin pachatelů německé národnosti pocházejících z jižních a severních Čech (regiony Český Krumlov, Teplice, Ústí nad Labem) ukázat vývoj genocidních programů třetí říše. Nedílnou součástí projektu je rámcové zpracování plánování a realizace programu nacistické „eutanazie“ na území bývalé Říšské župy Sudety a protektorátu Čechy a Morava a rámcové podchycení počtu jejích obětí. Výstupem projektu bude odborná monografie.

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava

Vedoucí projektu: Jan Vajskebr | Doba realizace: 2015–2017
V rámci projektu bude systematicky zpracována struktura a personální obsazení nacistických bezpečnostních složek na území protektorátu. Stěžejním výstupem bude monografie, která má pracovní název „Velitelský sbor německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava“. Doplněna bude studiemi věnovanými dílčím problémům.

Korpus jazyka StB

Vedoucí projektu: Tereza Mašková | Doba realizace: 2014–2017
Cílem projektu je vytvořit pomůcku, která by sloužila k výzkumu světa StB. Korpus jazyka StB poslouží například jako ideální podklad pro tvorbu slovníku či encyklopedie o StB. Korpus je určen nejen historikům, lingvistům a sociálním vědcům, ale i širší veřejnosti.

Čechoslováci v Gulagu

Vedoucí projektu: Adam Hradilek | Doba realizace: 2014–2017
Hlavním cílem projektu je zpracování tématu represí čs. občanů v SSSR na základě rozhovorů s pamětníky, dokumentů z ukrajinských a ruských archivů NKVD/KGB a českých archivů. Projekt navazuje na téma zpracovávané v rámci projektu Paměť a dějiny totalitních režimů, během něhož bylo zaznamenáno přes 40 rozhovorů s přímými pamětníky, kteří mají osobní zkušenosti s pobytem v táborech Gulagu, a doplňuje ho o další desítky rozhovorů s příbuznými perzekvovaných osob. Jedním z cílů projektu je výzkum prohloubit, získané materiály zpracovat formou odborných textů a zpřístupnit je veřejnosti i dalším badatelům.

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)

Realizace: 2008–2018 Vedoucí projektu: Petr Anev Další členové projektového týmu: Milan Bárta, Jan Kalous, Pavel Kreisinger, Jaroslav Rokoský, Jiří Urban, Rudolf Vévoda, Roman Vondra, Matěj Bílý Popis projektu: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) zachycuje podle jednotných kritérií osudy významných…

Muzeum v diskuzi

Realizace: 2017–2018 Vedoucí projektu: Čeněk Pýcha Další členové projektového týmu: Jakub Jareš, Václav Sixta Popis projektu: Projekt chce propojit muzejnictví se současnou historickou vědou. Nahlédne na muzejní expozice z hlediska obsahů a konceptů, kterými vstupují do veřejného prostoru. Zaměří se…