Čechoslováci v Gulagu

Vedoucí projektu: Adam Hradilek
Další členové projektového týmu: Jan Dvořák, Štěpán Černoušek, Mečislav Borák, Zdeněk Vališ, Lukáš Babka
Doba realizace: 2014–2017
Hlavním cílem projektu je zpracování tématu represí čs. občanů v SSSR na základě rozhovorů s pamětníky, dokumentů z ukrajinských a ruských archivů NKVD/KGB a českých archivů. Projekt navazuje na téma zpracovávané v rámci projektu Paměť a dějiny totalitních režimů, během něhož bylo zaznamenáno přes 40 rozhovorů s přímými pamětníky, kteří mají osobní zkušenosti s pobytem v táborech Gulagu, a doplňuje ho o další desítky rozhovorů s příbuznými perzekvovaných osob. Zároveň se podařilo shromáždit okolo 150 osobních výpovědí pamětníků Gulagu z českých i zahraničních archivů. Výpovědi pamětníků tvoří základ dosavadního výzkumu, ve kterém jde o zmapování jednotlivých osudů obětí represí. Od toho se bude odvíjet komplexnější rozbor charakteru a rozsahu represí. Řešitelé projektu provádějí výzkum v zahraničních archivech, v nichž jsou uloženy materiály NKVD k perzekvovaným československým občanům (ukrajinské státní archivy, archivy ukrajinské Bezpečnostní služby SBU, gruzínský archiv Ministerstva vnitra, ruské státní archivy). V roce 2012 objevili v ukrajinských archivech fondy obsahující tisíce spisů vedených k čs. občanům perzekvovaným v SSSR v letech 1939–1945 a zahájili jejich systematický výzkum (v Užhorodě fond zpracovává místní spolupracovník A. Onisko). Jedním z cílů projektu je výzkum prohloubit, získané materiály zpracovat formou odborných textů a zpřístupnit je veřejnosti i dalším badatelům (spolupráce s předními čs. historiky zaměřenými na téma represí v SSSR – M. Borákem a Z. Vališem).