Vězeňství v českých zemích 1938-1989

Koordinátoři:PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Navrhovaný projekt se bude týkat vězeňství v českých zemích se zaměřením především na léta 1939−1945 a 1948−1989, tj. na období trvání nacistického a komunistického režimu. Půjde o detailní archivní výzkum s využitím primárních pramenů především z domácí archivní provenience. Obecným cílem projektu je definování postavení a role vězeňství v represivních aparátech totalitních režimů na území našeho státu. Dalším úkolem je vymezení charakteristik českého vězeňství: co lze označit za rysy vycházející z českých kořenů a tradic a co jsou jevy importované do českého prostředí z cizích zdrojů (z německého nacismu a ruského bolševismu). České vězeňství v letech 1938−1989 je dlouhodobým projektem s několika rovinami. Jedním z hlavních úkolů je vymezení základních period v dějinách vězeňství. Jednotlivá období by charakterizovaly vědecké studie s poznámkovým aparátem a dostupnou bibliografií. Čtenář tak dostane rámcovou představu o vězeňství jako svébytném celku a jeho roli v represivním aparátu dvou totalitních režimů v rozmezí padesáti let. Snahou je také seznámit zájemce s proměnami organizační struktury, směrnicemi, kádrovými jevy a rozkazy, které vymezovaly roli vězeňství. Další prioritou jsou jednotlivá vězeňská zařízení, resp. celé celky (např. trestanecké pracovní tábory při uranových dolech, zemědělské pracovní tábory apod.). Jednotlivá hesla budou mít různý rozsah, neboť výzkum je limitován především archivními dokumenty a sekundární literaturou. Největší prostor dostanou vězeňská zařízení přetrvávající po celou dobu dvou totalit, tedy v letech 1938−1989 (např. Pankrác, Ruzyně, Plzeň-Bory, Mírov, Valdice, Brno apod.). Do této úrovně patří i nacistické a komunistické koncentrační tábory (Terezín, uranové lágry) a také vězeňská zařízení existující od padesátých let do roku 1989 (Minkovice, Heřmanice, Ostrov nad Ohří ad.). Jejich součástí budou mapy, fotografie, náčrtky lágrů, možné jsou ukázky výrobků, motáky, kresby, literární ukázky, vzpomínky vězňů, ukázky kázeňských lístků, hodnocení vězňů, režimu dne, jídelního lístku apod. Nedílnou součástí projektu jsou i vězeňská zařízení trvající jen určitý časový úsek (vyšetřovací věznice StB, tábory nucené práce aj.). Dalším tematickým okruhem jsou hesla spojená s pojmem vězeňství – například Správa nápravných zařízení (SNZ), Sbor vězeňské stráže (SVS), Odbor vnitřní ochrany (OVO), Amnesty International a mnoho jiných. I vězeňský systém v českých zemích v letech 1938−1989 je spojen s mnoha tvářemi konkrétních osob, které nesly zodpovědnost za události a děje, jež se odehrávaly za zdmi vězeňských zařízení. Odbor zkoumání totalitních režimů chce zveřejňovat i portréty těchto lidí. Je důležité vědět, jací ministři, resp. náměstci ministrů, nesli největší díl odpovědnosti za celý systém, kdo stál v čele SNZ či SNV, jací lidé se stávali náčelníky jednotlivých trestaneckých pracovních táborů a věznic. V neposlední řadě je důležitá i personální kontinuita. Na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů budou v pravidelné periodě zveřejňovány dokumenty vztahující se k vězeňské problematice v širokém slova smyslu – od jednotlivých rozkazů přes vězeňské řády, autentické vzpomínky politických vězňů, rešerše archivních pramenů a literatury atd. Projekt Vězeňství v českých zemích 1938−1989 je plánován jako výzkumný záměr otevřený také ostatním badatelům činným v Ústavu pro studium totalitních režimů. Pracovníci Ústavu mohou do projektu přispět výsledky vlastního bádání, které se dotýká výše nastíněných problémů. Součástí projektu by měla být řada výstupů − od vědeckých seminářů přes diskuse s pamětníky, tematickou výstavu až k publikaci encyklopedického charakteru mapující dějiny vězeňství v letech 1938−1989.

Literatura − výběr:

 • APPLEBAUM, Anne: GULAG – HISTORIE. Beta–Dobrovský, Ševčík, Praha–Plzeň 2004.
 • BAJCURA, Lubomír: Nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 1945–1969. In: České vězeňství, roč. 6, 1999, č. 2–3, s. 1–127.
 • BARTOŠ, Jan: Zadrátované slunce. Příběh mukla A023254. Votobia, Olomouc 1998.
 • BARTOŠEK, Karel: Český vězeň. Paseka, Praha–Litomyšl 2001.
 • BESANCON, Alain: Nemoc století. Komunismus, nacismus a holocaust. Themis, Praha 2000.
 • BLAIVE, Muriel: Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Prostor, Praha 2001.
 • BORÁK, Mečislav – JANÁK, Dušan: Tábory nucené práce v Československu 1948–1954. Tilia, Opava 1996.
 • BRODSKÝ, Jaroslav:
 • Řešení gama
 • . Lidové noviny, Praha 1990.
 • BUBENÍČKOVÁ-KUTHANOVÁ, Milena: Vybledlá fotografie. Vyšehrad, Praha 1991.
 • CUHRA, Jaroslav: „…zda jsme, nebo nejsme“ In: Dějiny a současnost, roč. 18, 1996, č. 3, s. 40–41.
 • ČAPEK, Miloslav: O mužích, na které se zapomnělo. Pragma, Praha 2000.
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora: Z letopisů třetího odboje. Hříbal, Praha 1992.
 • FOUCAULT, Michel: Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Dauphin, Praha 2000.
 • GAĎOUREK, Ivan – NEHNĚVAJSA, Jiří: Žalářování, pronásledovaní a zneuznaní. MU, Brno 1997.
 • GEBAUER, František – KAPLAN, Karel – KOUDELKA, František – VYHNÁLEK, Rudolf: Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948–1989. Statistický přehled. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 12. ÚSD, Praha 1993.
 • GJURIČOVÁ, Adéla: Uvědomělé kichotiády. Politické myšlení Růženy Vackové. In: Soudobé dějiny, roč. 12, 2005, č. 2, s. 285–308.
 • HAVLÍČKOVÁ, Helena: Dědictví. Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948–1989. Votobia, Olomouc 2002.
 • HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí. Universum, Praha 1990.
 • JANOVSKÁ, Jarmila. Velikánky. Primus, Praha 1994.
 • KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy I., II. Doplněk, Brno 2000, 2002.
 • KAPLAN, Karel: Nebezpečná Bezpečnost. Doplněk, Brno 1999.
 • KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce. Mladá fronta, Praha 1993.
 • KLOBAS, Oldřich: Jak se chodí v laně. Blok, Brno 1996.
 • KOUDELKA, František: Státní bezpečnost 1954–1968 (Základní údaje). Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 13. ÚSD, Praha 1993.
 • KRATOCHVÍL, Antonín: Žaluji I–III. Stalinská justice v Československu. Dolmen, Praha 1990.
 • KUKAL, Karel: Deset křížů. Nová inspirace, Praha 1993.
 • KÝR, Aleš: Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945–1955. Slezské zemské muzeum, Opava 2002.
 • MAYEROVÁ, Francoise: Vězení jako minulost, odboj jako paměť. In: Soudobé dějiny, roč. 9, 2002, č. 1, s. 42–64.
 • MUCHA, Jiří: Studené slunce. Orbis, Praha 1991.
 • PALKOSKOVÁ-WIESENBERGEROVÁ, Albína: Tři životy – osudy žen staropražského rodu. Pluto, Praha 1998.
 • PALKOSKOVÁ-WIESENBERGEROVÁ, Albína: Nebyl to jen sen. Luxpress, Praha 1991.
 • PECKA, Karel: Motáky nezvěstnému. Atlantis, Brno 1990.
 • PETRÁŠOVÁ, Ludmila: Vězeňské tábory v Jáchymovských uranových dolech 1949–1961. In: Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Uspořádali Babka, Lukáš a Veber, Václav. Hradec Králové 2002.
 • PETRÁŠOVÁ, Ludmila: Vězeňské tábory v Jáchymovských dolech 1949–1961. In: Sborník archivních prací, roč. 44, 1994, č. 2.
 • POUSTA, Zdeněk: Pražské ženy jako oběť poúnorových soudních represí. In: Žena v dějinách Prahy, sborník Documenta Pragensia XII. Scriptorium. Praha 1996, s. 349–353.
 • RAMBOUSEK, Otakar – GRUBER, Ladislav: Zpráva dokumentační komise K 231. Dokumentační komise v exilu, USA 1995, 2. vydání.
 • REINEROVÁ, Lenka: Barva slunce a noci. Svoboda, Praha 1969.
 • SAK, Robert: Život na Vidrholci (Příběh Bedřicha Fučíka). Paseka, Praha–Litomyšl 2004.
 • Securitas imperii, č. 12. ÚDV, Praha 2005.
 • Stálá mezinárodní konference o zločinech komunismu. Sborník přednášek a dokumentů. Praha 1991.
 • STANĚK, Tomáš: Retribuční vězni v českých zemích 1945–1955. Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava 2002.
 • ŠEDIVÝ, František: Pod věží smrti. ÚDV, Praha 2000.
 • ŠIMKOVÁ, Dagmar: Byly jsme tam taky. Orbis, Praha 1991.
 • TOMEK, Prokop: Dvě studie o československém vězeňství. ÚDV, Praha 2000.
 • VACKOVÁ, Růžena: Ticho s ozvěnami. Dopisy z vězení z let 1952–1967. Česká křesťanská akademie, Praha 1994.
 • VACKOVÁ, Růžena: Vězeňské přednášky. Red. Zdeněk Pousta. Archiv Univerzity Karlovy, Praha 1999.
 • VAŠÍČEK, Zdeněk: Podmínky volby. Triáda, Praha 2003.
 • Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945–1955. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 28.–29. 11. 2001. Slezské zemské muzeum, Opava 2001.
 • Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945–1955. Sborník z mezinárodního semináře ze dne 25. 10. 2000 v Praze, příloha časopisu České vězeňství č. 3/2001.
 • VLČEK, Vojtěch (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. MCM, Olomouc 2005.
 • VOLKOGONOV, Dmitrij: Lenin – Počátek teroru. Dialog, Liberec 1996.
 • ZÁBRANA, Jan: Celý život. Výbor z deníků 1948–1984. Torst, Praha 2001.
 • ZÁBRANOVÁ, Jiřina: Ohlédnutí. Torst, Praha 1994.
 • ZÁMEČNÍK, Stanislav: To bylo Dachau. Paseka, Praha–Litomyšl 2003.

Ukázka archivní rešerše k tématu vězeňství z Archivu bezpečnostních složek

A 2/1 – Sekretariát ministra vnitra – I. díl
inv. j. 2 – Porada komise 8. 3. a 24. 3. 1950 – Sbor vězeňské stráže – Sbor vězeňské stráže/věznice Ruzyň 1950
inv. j. 6 – Trestní stíhání příslušníků SVS – pokyny 1950
inv. j. 7 – Porada komise 18. 7. 1950 – Stav vězňů 1950
inv. j. 12 – Schůze kolegia 22. 3. 1950 – Zástupci velit. věznic pro pol. práci 1950
inv. j. 20 – Schůze kolegia 30. 9. 1950 – Správní věznice a TNP 1950
inv. j. 28 – Schůze kolegia 18. 11. 1950 – Správní věznice – historický vývoj 1950
inv. j. 46 – Schůze kolegia 11. 5. 1951 – Vězeňství – Věznice Ruzyň – přejmenování na SNB útvar Buk 1951
inv. j. 62 – Schůze kolegia 10. 11. 1951 – Vězeňský ústav Pardubice 1951
inv. j. 68 – Schůze kolegia 22. 12. 1951 – Prozatímní řád vyšetř. věznic SNB 1951
inv. j. 77 – Schůze kolegia 28. 2., 6. 3. 1952 – Diferenciace vězňů 1952
inv. j. 95 – Schůze kolegia 7. 8. 1952 – Sjednocení čs. vězeňství – Zdravotnické středisko ve věznici – Organizace útvarů náprav. opatření 1952
inv. j. 105 – Schůze kolegia 18. 12. 1952 – Sloučení čs. vězeňství 1952
inv. j. 140 – 16. schůze kolegia – Uzavření malých věznic 1953
inv. j. 150 – 6. schůze kolegia – Organizace útvarů NZ 1954
inv. j. 155 – 11. schůze kolegia – Využití vězňů k stavebním pracím 1954
inv. j. 186 – 3., 4. schůze kolegia – Řád pro náprav. prac. tábory MV 1955
inv. j. 194 – 15. schůze kolegia – Reorganizace v CO a NZ 1955
inv. j. 254 – 19. schůze kolegia – Činnost náprav. zařízení 1957
inv. j. 266 – 2. schůze kolegia – Statut NZ 1958
inv. j. 270 – 6. schůze kolegia – Zřízení TNP Minkovice 1958
inv. j. 282 – 18. schůze kolegia – Stav agentury na celách ve věznicích 1958
inv. j. 299 – 1. schůze kolegia – Rozbor příčin zvýš. počtů osob ve vazbě 1959
inv. j. 304 – 6. schůze kolegia – Stav agentury na celách ve věznicích – Hlavní úkoly vězeňství – Občanská kontrola poslanců NS nad výkonem trestu 1959
inv. j. 352 – Technický institut pro vězně – zřízení 1952
inv. j. 379 – Využití vězňů ve výrobě 1952
inv. j. 385 – Vězeňství – přestavba 1952
inv. j. 517 – Zrušení malých a nevyhovujících věznic 1953
inv. j. 535 – Zpráva o stavu vyšetřovacích vazeb 1953
inv. j. 594 – Stav vazeb k 1. 1. 1954 1954
inv. j. 646 – Řád pro věznice MV 1954
inv. j. 708 – Návrh na evakuaci odsouzených osob za mimoř. opatření 1954
inv. j. 758 – Propuštění odsouzených žen – matek nezletilých dětí 1955
inv. j. 777 – Propuštění mladistvých z věznic MV 1955
inv. j. 778 – Propuštění nevyléčitelně nemocných vězňů 1955
inv. j. 844 – Podmíněné propuštění podle retrib. dekretu 16/45 Sb. 1955
inv. j. 901 – Nové odměňování vězňů 1956
inv. j. 930 – Stav vazeb k 1. 1. 1956 1956
inv. j. 934 – Správa náprav. zařízení – úkoly 1956
inv. j. 1005 – Stav vazeb k 1. 7. 1956 1956
inv. j. 1006 – Směrnice pro kulturně osvětovou činnost mezi vězni 1956
inv. j. 1079 – Stav vazeb k 1. 1. 1957 1957
inv. j. 1086 – Výkon trestů a vězeňství v ČSR 1957
inv. j. 1141 – Stav vazeb v MV k 1. 7. 1957 1957
inv. j. 1175 – Stav vazeb k 1. 1. 1958 1958
inv. j. 1208 – Technické byro MV (poradní orgán v nápravném zařízení) – činnost 1958
inv. j. 1235 – Stav vazeb v r. 1958 1958
inv. j. 1250 – Nápravná zařízení MV – činnost 1958
inv. j. 1298 – Pracovní příležitost odsouzeným 1959
inv. j. 1501 – Věznice Ilava – občanská kontrola poslankyně 1952
inv. j. 1759 – Vězeňství – kriminál. služba za protektorátu, vězeňství 1937–1945, 1946–1947
inv. j. 1810 – Vězeňství – Vězeňský řád, organizační řád SVS – Lotrek Ferdinand, vězeň – úmrtí 1949–1950
inv. j. 1845 – Vězeňství – Věznice v Ruzyni – zřízení – Vězeňský řád 1950
inv. j. 1865 – Zajištěné osoby – poznatky z věznice 1951
inv. j. 1869 – PILČÍK Hubert – sebevražda ve věznici – PRCHAL Václav – sebevraždy ve věz. 1951
inv. j. 1901 – Šifrát vězně v trest. ústavu na Borech 1951
inv. j. 1922 – Vězeňství – převzetí ministerstvem MNB 1952