Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem

Vedoucí projektu: Jaroslav Pinkas
Další členové projektového týmu: Jaroslav Najbert, Kamil Činátl, Vojtěch Ripka, Čeněk Pýcha, Karina Hoření, Václav Sixta
Doba realizace: 2015–2017
Projekt se realizuje formou několika klíčových aktivit, které spojuje společný cíl – ovlivnění postojů učitelů, vývoj nových metod výuky a jejich implementace do školní praxe. Jednotlivé aktivity se různorodým způsobem zaměřují na kultivaci historické kultury a rozvoj souvisejících dovedností. Primární cílovou skupinu představují učitelé dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů a žáci, sekundárně se projekt zaměřuje na dějiny ve veřejném prostoru a šířeji pojaté občanské vzdělávání.

 1. Klíčová aktivita 1 (KA01): Komunitní vzdělávání
  Komunitní vzdělávání se zaměřuje na propojení školního vzdělávání o soudobých dějinách s občanským vzděláváním. Klade důraz na komunitní rozměr školní výuky, tedy zacílení zájmu (aktivit škol) na lokální historii s cílem reflektovat místní témata a problémy. Pracovníci Ústavu nejprve vytvoří spolu se spolupracujícími pedagogy pilotní projekty, v nichž aplikují obecné metodologické inspirace a doporučení na konkrétní místní podmínky. Výstupy těchto „pilotů“ jsou pak prezentovány širší školní veřejnosti.
  V rámci projektu jsou plánovány jednorázové přednášky pro žáky, semináře pro pilotující učitele, semináře pro veřejnost, v nichž se prezentují výsledky pilotujících škol, filmová a divadelní představení, workshopy a další aktivity.
  Vedle škol budou do projektu přizvány místní vzdělávací a kulturní instituce (muzea, knihovny, památníky atp.), které budou moci spolu se školami vytvářet projekty reagující na místní poptávku. Za pilotní aktivitu považujeme ve spolupráci s národním parkem Podyjí projekt „Železná opona“.
 2. Klíčová aktivita 2 (KA02): Rozvoj digitálních technologií ve výuce soudobých dějin
  Aktivita se zaměřuje na zpřístupňování různých forem digitálních technologií využitelných pro výuku soudobých dějin. V první fázi nepředpokládáme vlastní vývoj, ale adaptace vlastních i stávajících, volně dostupných produktů. Hlavním předmětem zájmu budou počítačové hry a simulace.
  V rámci této aktivity se předpokládá didaktická reflexe těchto technologií a následně jejich popularizace směrem ke školní veřejnosti. Budeme též adaptovat některé stávající programy pro použití na interaktivních tabulích. Digitální technologie umožní zefektivnit i práci na dalších klíčových aktivitách projektu. Zejména komunitní vzdělávání (KA01) může do jisté míry stavět na digitálním prostředí, a usnadnit tak prezentaci výstupů.
 3. Klíčová aktivita 3 (KA03): Rozvoj programu „Národní identity ve škole“ a ostatních e-learningových kurzů
  Program „Národní identity ve škole“ se zaměřuje na podporu pluralitního myšlení učitelů ZŠ a SŠ všech aprobací, podporu ideálů tolerance a demokracie. Jádro aktivity spočívá v rozvoji stávajícího kurzu „Národní identity ve škole“ formou dalších pilotáží na školách, a jeho inovací. Plánujeme i další, rozsahem spíše drobnější e-learningové kurzy. Na programu bude spolupracovat řada dalších vzdělávacích a výzkumných institucí. Pro prosazení aktivity je zásadní součinnost s vedením Ústavu (vyjednávání o participaci státní správy a samosprávy).
 4. Klíčová aktivita 4 (KA04): Semináře pro učitele ve spolupráci s NIDV
  Na základě dvoustranné smlouvy proběhne ve školicích střediscích NIDV 8 metodicky orientovaných seminářů o výuce soudobých dějin. Cílovou skupinou jsou především učitelé na středních odborných školách a učilištích. V rámci této aktivity proběhne také několik sociologických šetření formou Focus groups zaměřených na poměry výuky dějepisu na SOŠ a SOU a na identifikaci jejich potřeb.
 5. Klíčová aktivita 5 (KA05): Dějepisné sešity: historická dílna
  Klíčovým výstupem této aktivity je dějepisný sešit určený pro devátý ročník ZŠ. Jedná se o tematicky sevřený soubor pramenů, jež jsou didakticky upraveny a zaměřují se na konkrétní dějepisné téma v návaznosti na kurikulum. Projekt se soustředí na vývoj a testování specifického žánru didaktiky dějepisu. Sešity mají zohlednit didaktické trendy v pojetí učebnicového textu, jenž se rozšířil v zahraničí. Základní inovace spočívá v důrazu na analytickou část (tedy na didakticky upravené prameny). Projekt předpokládá vytvoření širší skupiny institucí a odborníků, kteří by na projektu participovali.