Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu

Vedoucí projektu: Jaroslav Pažout
Další členové projektového týmu: Tomáš Bursík, Alena Šimánková
Doba realizace: 2014–2017
Předkládaný projekt si klade za cíl komplexní zpracování personálního složení, organizace a fungování nejvyšších orgánů justice, konkrétně soudnictví a prokuratury, přičemž bude sledována i jejich role v trestněprávní perzekuci odpůrců režimu v Československu.
Projekt je založen na náročném primárním výzkumu. Během prvního roku byla připravena studie obsahující shrnutí cílů projektu, analýzu pramenné základny, která je k dispozici, a představení předpokládaných výsledků projektu s některými předběžnými tezemi. Do konce projektu budou vydány ještě tři publikace, a to edice vybraných dokumentů k organizaci a chodu nejvyšších orgánů prokuratury a soudnictví, přehled funkcionářů nejvyšších orgánů prokuratur v letech 1948–1989 a publikace mapující na případových studiích podoby trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989.
V průběhu řešení projektu se počítá s publikováním dalších dílčích studií, jejichž autory budou členové řešitelského týmu i další oslovené osoby. Součástí projektu bude též průzkum a vytvoření prvotních soupisů některých částí fondů Národního archivu, které mají vztah ke sledovanému tématu tak, aby s nimi mohlo být efektivně pracováno v průběhu práce na projektu a aby mohly být využity i jinými badateli.