Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace

Vedoucí projektu: Marián Lóži
Další členové projektového týmu: Matěj Bílý, Jakub Šlouf
Doba realizace: 2015–2017
Projekt analyzuje budování a počáteční fázi stabilizace panství Komunistické strany Československa v českých zemích v letech 1945–1956 v regionální perspektivě. Tuto problematiku zkoumá komparativní metodou ve vybraných čtyřech stranických krajích a osmi stranických okresech. První část projektu zaměřuje svoji pozornost na vývoj lokálních stranických elit, které tvořily páteř středních a nižších pater stranické struktury. Druhá bude sledovat mechanismy samotného výkonu panství – tedy způsoby, jakými v konkrétních regionálních podmínkách docházelo k vyjednávání zájmů jednotlivých společenských skupin na platformách stranických grémií. Prostřednictvím vybraných průřezových témat bude sledována komunikace mezi stranickým ústředím, kraji, okresy a členskou základnou, reálná distribuce kompetencí mezi těmito stupni stranické struktury a vliv regionálních komunit na praktické výsledky tohoto mnohostranného vyjednávání zájmů.