Český exilový politický aktivismus a politická publicistika mimo Radu svobodného Československa v letech 1948–1968

Vedoucí projektu: Jan Cholínský
Další členové projektového týmu: František Stárek
Doba realizace: 2015–2017
Projekt je zaměřen na výzkum politických a publicistických aktivit českých exulantů a exilových skupin v letech 1948–1968. Primárně se bude zabývat činností nejvýznamnějších skupin (Český národní výbor, Sdružení českých demokratických federalistů, České křesťansko-demokratické hnutí, Sdružení československých exulantů v Chicagu) stojících v období 1948–1968 v opozici k Radě svobodného Československa, resp. ke strategii tzv. gradualismu, a nejdůležitějšími představiteli a periodiky tohoto exilového okruhu. Sekundárně zmapuje souvislosti exilového vývoje s událostmi předcházejícími nastolení komunistické diktatury v Československu v únoru 1948, paralelní vývoj a situaci ve slovenském exilu a kontext aktivit exulantů s mezinárodněpolitickou situací. V teoretické rovině budou v rámci projektu vymezeny základní metodologické zásady výzkumu exilové problematiky včetně zdůvodnění užívaných pojmů.