Obrana národa. Edice dokumentů

Vedoucí projektu: Stanislav Kokoška
Doba realizace: 2015–2017
Jedním ze závažných problémů, se kterým se potýká zpracování českých a československých dějin v letech druhé světové války, je skutečnost, že pouze malá část pramenů byla publikována tiskem pro potřeby historického výzkumu. Základním cílem projektu je příprava edice dokumentů k dějinám ilegální organizace Obrana národa, která bude pokrývat období od zřízení protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 do jara 1942, kdy Gestapo završilo likvidaci této významné skupiny vojenského odboje. Výzkum se soustředí především na tyto tematické okruhy:

  1. vytváření struktury ilegální podzemní armády a plány její činnosti;
  2. spolupráce vedení Obrany národa s čs. exilovým ústředím v Paříži a Londýně;
  3. politické představy hlavních činitelů vojenského odboje;
  4. spolupráce Obrany národa s dalšími ilegálními odbojovými organizacemi;
  5. postupná likvidace struktur vojenského odboje Gestapem.

Řešení projektu se bude opírat o rozsáhlý archivní výzkum. Výsledkem bude rukopis edice cca 150 nejdůležitějších dokumentů vztahujících se k uvedenému tématu. Dokumenty budou připraveny k publikaci v jazyce originálu a doplněny regesty a příslušným poznámkovým aparátem včetně komentovaného osobního rejstříku. Některé údaje z dokumentů budou zpracovány formou přehledů, resp. tabulek a zařazeny do příloh. Součástí edice bude archeografický a historický úvod, který shrne dějiny odbojové organizace Obrana národa a zařadí je do širšího historického kontextu.