Projekty

Analýza diskuze o dějinách v prostředí disentu

Vedoucí projektu: Petr Placák Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Snaha o jediný výklad dějin patří k základním charakteristikám totalitních, autoritativních i různých národoveckých režimů, dobu normalizace nevyjímaje. Projekt nastíní, jak se s monopolním nárokem komunistického režimu na dějiny vyrovnávalo nezávislé…

Antologie ideologických textů

Antologie ideologických textů

Tato antologie vznikla jako webová interaktivní učebnice, která by měla usnadnit výuku moderních dějin na středních školách. Není však určena pouze učitelům a studentům, ale všem, které problematika ideologické persvaze zajímá. Čtenář zde nalezne ukázky textů, jež sehrály významnou roli v kontextu komunistické kulturní politiky a utvářely charakter lidově demokratického režimu.

Archiv vysílání české redakce Rádia Vatikán (1950-1992)

Archiv vysílání české redakce Rádia Vatikán (1950-1992)

Textová podoba českého vysílání Rádia Vatikán převážně z období totality v rozsahu přibližně 70 tisíc stran byla péčí Ústavu pro studium totalitních režimů digitalizována a nyní zpřístupněna široké veřejnosti se souhlasem Rádia Vatikán i jeho české redakce, která svůj programový archiv poskytla za tímto účelem. A třebaže se archivní texty roku 1949 a dvou měsíců roku 1963 nedochovaly, je zpřístupnění tohoto toku medializovaných dějin významným počinem, který prospěje obci historiků i společenské paměti.

Bezpečnostní aparát „Protektorátu Böhmen und Mähren“ 1939–1945

Vedoucí projektu: Niklas Perzi Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt se věnuje vývoji protektorátní uniformované (pořádkové) policie a její role v období nacistické okupace. Zejména jde o otázku vlivu nacistických okupačních orgánů a způsobů, jakým byla policie postupně proniknuta a…

Biografie Františka Kriegla (1908–1979)

Vedoucí projektu: Martin Groman (externista) Doba realizace: 2018–2021 Popis projektu: Výsledkem projektu bude vůbec první ucelený životopis Františka Kriegla. Muže, který byl emigrant, komunista, válečný lékař, podílel se na převzetí moci komunistickou stranou, zestátnil zdravotnictví u nás, byl odstaven od…

Biografie Josefa Plojhara (1902–1981)

Vedoucí projektu: Stanislava Vodičková Další členové projektového týmu: Michal Pehr Doba realizace: 2018–2021 Popis projektu: Cílem projektu je vytvořit biografii katolického kněze, vězně koncentračního tábora a lidoveckého politika Josefa Plojhara, který se stal po válce lidoveckým poslancem a v roce…

Biografie Klementa Gottwalda (1896–1938)

Vedoucí projektu: Marián Lóži Další členové projektového týmu: Bohumil Melichar Doba realizace: 2018–2021 Popis projektu: Cílem projektu je napsání biografie Klementa Gottwalda v letech 1896 až 1938, tedy prvního dílu plánované ucelené biografie věnované jedné z klíčových postav komunistické diktatury…

Časopis Západ (1979-1993)

Časopis Západ (1979-1993)

Časopis Západ digitalizovali a zpřístupnili v roce 2014 pracovníci Odboru informatiky a digitalizace ÚSTR v rámci společného projektu s Odborem zkoumání totalitních režimů ÚSTR. Na digitalizaci se podílela také knihovna Libri Prohibiti, kde jsou uložena všechna vydaná čísla. Na této webové stránce je dostupné celkem 86 řádných čísel (přes 3300 stran), jedno anglické číslo a index vydaných článků a přispěvovatelů v letech 1979–1984.

Cesta k listopadu 1989

Cesta k listopadu 1989

Cílem této webové prezentace je poskytnout učitelům dějepisu a společenských věd metodickou podporu při výuce problematiky přechodu od komunismu k demokracii. Téma pádu komunismu bývá ve školní praxi často redukováno na pouhou sumarizaci faktů bez pokusu o jejich zhodnocení. Ambicí těchto stránek je poskytnout učitelům takový materiál, který by umožnil téma prezentovat v širších souvislostech a nabídnout metodiku zaměřenou na interpretaci popisovaných událostí.

Čítanka kolektivizace

Čítanka kolektivizace

Ambicí této webové čítanky je pomoci učitelům zkvalitnit výuku soudobých dějin na základních a středních školách. Není však určena pouze učitelům dějepisu, literatury a studentům, ale také všem, kteří se o problematiku transformace české a moravské vesnice v minulém století zajímají. Čtenář zde nalezne rozličné ukázky textů z archivní provenience, beletrie, odborné a memoárové literatury.

Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém

Vedoucí projektu: Vojtěch Ripka Další členové projektového týmu: Jaroslav Najbert, Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Karina Hoření, Václav Sixta, Michaela Veselá Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Projekt se zabývá zvyšováním historické gramotnosti v různých prostředích, počínaje školami všech stupňů…

Dějiny protikomunistické rezistence

Dějiny protikomunistické rezistence

Webové stránky vznikly v rámci badatelské činnosti historiků Ústavu, kteří se zabývají dosud málo prozkoumaným tématem protikomunistické rezistence. Stránky obsahují základní informace k výzkumu tématu a nejdůležitější odkazy.

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953

Vedoucí projektu: Milan Bárta a Jan Kalous Další členové projektového týmu: Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN) Doba realizace: 2015–2019 Popis projektu: Projekt je vymezen obdobím mezi počátkem roku 1945 a zářím 1953 s důležitými kontextuálními přesahy. Soustředí se na rekonstrukci…

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1953–1968

Vedoucí projektu: Milan Bárta Další členové projektového týmu: Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN) Doba realizace: 2020–2024 Popis projektu: Projekt navazuje na předchozí činnost při zpracování prvního dílu dějin StB, za kritérium rozdělení tématu jsou považovány organizační členění a zaměření činnosti/tematické…

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek Další členové projektového týmu: Adam Havlík, Tomáš Malínek, Petr Dvořáček Doba realizace: 2017–2021 Popis projektu: Projekt se zaměřuje na období normalizace v letech 1969–1989. Federalizace Československa v roce 1969 přinesla novou organizační strukturu spojenou se vznikem…

Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB vztahujících se k Československu

Vedoucí projektu: Jan Dvořák Další členové projektového týmu: Adam Hradilek Doba realizace: 2020–2022 Popis projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit integrovaný archiv dokumentů a fotografií NKVD a KGB vztahujících se k československé historii přístupný online a prohledávatelný podle různých aspektů…

Digitální studovna

Aktualizovaný projekt ÚSTR „zaměřený na rozšíření a zkvalitnění vědeckých i dokumentačních výstupů určených veřejnosti, včetně prezentace dokumentů a archiválií převedených do elektronické podoby“. Kromě archiválií z provenience (federálního) ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže, útvarů Státní bezpečnosti i Veřejné bezpečnosti, Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA a některých dalších původců obsahuje také dokumenty, které ÚSTR obdržel na základě dohod o vzájemné spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi.

Dokumentace pamětníků

Dokumentace pamětníků

Hlavním úkolem projektu je sběr výpovědí přímých svědků důležitých událostí moderních československých dějin, souvisejících s posláním Ústavu pro studium totalitních režimů. Kromě výpovědí očitých svědků sbírá skupina i dokumenty, fotografie a rukopisné vzpomínky z domácích archivů.

Dokumentace politických represí v Sovětském svazu

Vedoucí projektu: Adam Hradilek Další členové projektového týmu: Jan Dvořák, Anna Chlebina, Jaroslav Formánek Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Projekt přímo navazuje na předchozí projekt Ústavu Čechoslováci v Gulagu realizovaný v letech 2014–2017. Jeho význam, hlavní témata, metodologie i personální…

Dokumentace popravených Čechoslováků za druhé světové války v Berlíně-Plötzensee

Dokumentace popravených Čechoslováků za druhé světové války v Berlíně-Plötzensee

Čechoslováci zaujímají mezi příslušníky jednotlivých národů, co do počtu popravených v Plötzensee, druhé místo, což je jedním z dokladů odhodlanosti obyvatel českomoravského protektorátu přispět k porážce nacistického Německa a obnovit tak samostatný stát. Připomenutí jmen a životních příběhů těch, kteří vstoupili do protinacistického odboje a zaplatili za to vlastním životem, rozšiřuje rozměr prostého historického bádání i o morální dimenzi. Věznice v Plötzensee přitom představuje jen jedno z mnoha míst, kde toto jejich úsilí bylo tragicky ukončeno. Revidovaný a úplný seznam je jedním z kroků na cestě k důkladné dokumentaci československých obětí druhé světové války.

Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989)

Vedoucí projektu: Petr Mallota Další členka projektového týmu: Markéta Doležalová Doba realizace: 2008–2018 Popis projektu: Cílem projektu je zmapovat osudy osob popravených z politických důvodů v Československu mezi léty 1948–1989. V rámci projektu byla zpracovávána biografická hesla, členové projektového týmu publikovali…

Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948−1989

Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948−1989

Projekt byl v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spuštěn v roce 2009, aby zprostředkoval laické i odborné veřejnosti jak konkrétní osudy lidí, kteří zahynuli při pokusu o překonání železné opony, tak obecné principy ostrahy československé státní hranice ve druhé polovině 20. století. Část výstupů projektu je dostupná na této webové stránce. Kromě krátké studie, jež přináší základní vhled do problematiky, zde najdete také glosář s klíčovými hesly, biogramy 80 usmrcených osob včetně výběru archivních materiálů, mapové podklady ke zdokumentovaným incidentům a také statistické vyhodnocení všech známých případů.

Dokumenty o mezinárodní spolupráci komunistických bezpečnostních složek (1948–1989)

V souvislosti s politickými změnami, které v roce 1956 přinesl 20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, se změnila i forma řízení a kontroly satelitních bezpečnostních složek. Od konce 40. let minulého století sice již v Československu působilo několik desítek až několik set poradců, nicméně smluvně byl v hrubých rysech upraven pouze jejich pobyt včetně hrazení jejich „poradenské“ činnosti.

Edice dokumentů k odbojové skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme

Vedoucí projektu:  Stanislav Kokoška Doba realizace: 2017–2020 Popis: Cílem projektu je rozšířit škálu pramenů k dějinám domácí odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Výzkum sleduje vliv této organizace na situaci v Protektorátu Čechy a Morava. Publikované dokumenty rovněž pomohou…

Film a dějiny (téma: „Válka a film“)

Vedoucí projektu: Petr Kopal Doba realizace: 2019–2021 Popis projektu: Podstatou moderního totalitarismu byla kromě represivních prostředků také pseudonáboženská imaginace, jež byla přitom v zásadě totožná s filmovou propagandou (politickou propagandou zprostředkovanou „nejdůležitějším uměním“). Prvořadým cílem projektu je výzkum této propagandy.…

Gulag.cz – virtuální muzeum gulagu

Gulag.cz – virtuální muzeum gulagu

Mapa táborových správ Gulagu a příběhů ze střední Evropy. V rámci muzea Gulag.Online si můžete prohlédnou také mapu táborových správ Gulagu, která vznikla na základě databáze Система исправительно-трудовых лагерей в СССР (Sistěma ispravitělno-trudovych lagerej v SSSR). Tu vytvořili z archivních materiálů naši kolegové z moskevské organizace Mezinárodní Memorial. Veškeré údaje o jednotlivých táborových správách byly převzaty z této databáze.

Hrozby extremismu v demokratické společnosti

Hrozby extremismu v demokratické společnosti

Přednáška je zaměřena na vývoj extremismu v Československu a zejména v polistopadové éře. Samotná prezentace tohoto negativního jevu si klade za cíl poukázat na jeho možné dopady na společnost a zejména na fungování demokratického zřízení a institucí. Závěr bude věnován represivním složkám, které se snaží extremismus potírat, a dále možné prevenci.

Inovativní metody ve výuce

Inovativní metody ve výuce

Jednodenní seminář propojuje metodickou teorii s praktickým nácvikem. Účastníci si vyzkoušejí jak konkrétní aktivizační metody, tak přípravu projektové nebo badatelské výuky. Odnesou si nejen řadu praktických rad a tipů do výuky, ale také bohatý metodický materiál.

Jazzová sekce

Jazzová sekce

Dne 2. září 1986 byli v Praze zatčeni předseda Jazzové sekce Karel Srp, její místopředseda Joska Skalník, tajemník Vladimír Kouřil, členové výboru Čestmír Huňát a Tomáš Křivánek, pokladník Miloš Drda a majitel sekčního sídla Vlastimil Drda. Represe proti Jazzové sekci a režimní snahy o její likvidaci vyústily v roce 1987 v politický proces s pěti jejími členy. Právě při příležitosti 30. výročí zatýkání vznikl tento internetový projekt

Josef Nebeský, demokrat za nacismu a komunismu

Vedoucí projektu: Jaroslav Rokoský Doba realizace: 2019–2022 Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu zmapuje osud Josefa Nebeského (1889–1966), českého agrárního politika, který byl po 15. březnu 1939 jmenován členem výboru Národního souručenství. V jediné nacisty povolené politické straně v…

Kolektivizace zemědělství

Kolektivizace zemědělství

Kolektivizace venkova, která ve svých hlavních fázích probíhala v Československu na konci 40. a během 50. let 20. století, podnítila jednu z nejrozsáhlejších sociálních změn ve společnosti někdejšího společného státu Čechů a Slováků.

Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje

Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje usiluje o zachycení odborných i popularizačních prací, včetně beletristických či beletrizujících děl týkajících se odboje a odporu proti komunistickému režimu v Československu v prvních dvaceti letech jeho existence (s nutným přihlédnutím k událostem z let 1945–1948, které převzetí mocenského monopolu komunistickou stranou a následnému rozpoutání teroru vůči jejím odpůrcům bezprostředně předcházely).

Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě

Vedoucí projektu: Martin Valenta Doba realizace: 2017–2021 Popis projektu: Komparace sociálních hnutí v roce 1968 v Československu a v západní Evropě s hlavním důrazem na západní Německo se zaměří na tři období. Prvním jsou ideové kořeny v letech 1962–66, kdy se rozvíjely…

Kořeny antijudaismu a antisemitismu ve 20. století

Kořeny antijudaismu a antisemitismu ve 20. století

Projevy nenávisti vůči Židům mají své klíčové náboženské, kulturní a historické zdroje. To vše se zásadně projevilo ve vlnách nenávisti a teroru vůči Židům ve 20. století. Jak vypadaly tyto projevy v českém kontextu? Vedle druhé světové války je položen důraz na antisemitismus třetí republiky a také na antisemitismus komunistický od 50. do 80. let 20. století u nás.

Kurýři a převaděči v letech 1948–1955

Vedoucí projektu: Libor Svoboda Další členové projektového týmu: Martin Tichý, Juraj Kalina Doba realizace: 2015–2020 Popis projektu: Projekt chce postihnout dění na celé hranici bývalého Československa s Rakouskem a SRN. Zaměří se na vytvoření databáze převaděčů, kurýrů a jejich řídících…

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava II

Vedoucí projektu: Jan Vajskebr Člen projektového týmu: Jan Zumr Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt systematicky zpracuje strukturu a personální obsazení velitelského sboru Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Součástí monografie budou encyklopedicky koncipované medailony všech velitelů a jejich zástupců…

Nové sakrální stavby v období normalizace

Vedoucí projektu: Michal Sklenář Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt se zaměřuje na nové sakrální objekty římskokatolické církve v českých zemích. Klade důraz na  konkrétní sociální praxi v místech, kde byly v komunistickém Československu vystavěny nové katolické kaple a kostely.…

Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939-1989)

Projekt je zaměřen na postupnou dokumentaci duchovních z řad křesťanských církví, především pak na duchovní katolické církve, Českobratrské církve evangelické, Jednoty bratrské, Jednoty českobratrské, Církve československé (husitské) a Pravoslavné církve.

Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989)

Vedoucí projektu: Markéta Doležalová Další členové projektového týmu: Stanislava Vodičková, Martin Jindra Doba realizace: 2009–2018 Popis projektu: Projekt se zaměřuje na dokumentaci duchovních z řad křesťanských církví v období nacismu a období komunismu. První část projektu věnuje pozornost nezpracovanému tématu…

Paměť národa

Paměť národa

Vicepremiér Alexandr Vondra, generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a šéf občanského sdružení Post Bellum dnes představili mezinárodní badatelský projekt Paměť národa. Internetový portál www.pametnaroda.cz (www.memoryofnation.eu) je unikátním místem, kde jsou shromážděny vzpomínky a svědectví pamětníků 20. století v podobě audio a videonahrávek, fotografií a textů.

Politické procesy v zemích východního bloku v 50. letech

Politické procesy v zemích východního bloku v 50. letech

Politické procesy se neobjevovaly jen v komunistických režimech, resp. jiných moderních diktaturách, přesto představovaly významný rys těchto režimů, zejména v jejich zakladatelských obdobích let 1948–1954. Přednáška je sondou, nikoliv vyčerpávajícím pojednáním o historii, průběhu a povaze těchto procesů.

Pracovní útvar nápravných zařízení Mořina

Pracovní útvar nápravných zařízení Mořina

Komunisté v Československu využívali mezi lety 1948–1989 řadu táborů k utlačování a likvidaci odpůrců režimu. Patřily sem i tzv. pracovní útvary, následně pak nápravné pracovní tábory. Jedním z nejhorších býval pracovní útvar Mořina, zřízený v těžebním prostoru lomů Mořina-Amerika na Berounsku.

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992

Vedoucí projektu: Klára Pinerová Další členové projektového týmu: Michal Louč, Kristýna Bušková Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Výzkumným tématem projektu je československé vězeňství v letech 1965–1992 nahlížené z perspektivy adaptačních mechanismů, a to jak systémových, tak individuálních. Zvolený interdisciplinární přístup…

Protektorátní školství a převýchova

Protektorátní školství a převýchova

Protektorátní restrikce přinesly změny nejen do běžného života občanů, ale i školáků a mládeže. Přednáška objasňuje, jak se žilo dětem a mladým lidem v protektorátu a přibližuje osudy dětí, které byly dány na převýchovu. Obsahem jsou nejen změny ve školství a vzdělávání, ale také Kuratorium, převýchova či program Lebensborn. Téma bude propojeno s výpověďmi a vzpomínkami pamětníků.

Archiv projektů