Digitální studovna


Ve vyhledávacím formuláři můžete dohledat požadovaný dokument přes zadání autora studie, klíčového slova z názvu dokumentu (studie), anebo můžete zvolit výběr a filtrování ze seznamů (typ dokumentu, původce), resp. data vzniku. Možnosti lze i kombinovat. Výsledek vyhledávání pak zobrazí název hledaného dokumentu, datum vzniku, jazykovou verzi a link ke stažení souboru.
Pro prohlížení dokumentů musí mít uživatel nainstalován ve svém počítači příslušný software pro prohlížení PDF souborů.
 • AO - aktivní opatření
 • ČSSR - Československá socialistická republika
 • EHS - Evropské hospodářské společenství
 • FCI - Informační služba svobodného Československa, Londýn, Josef Josten
 • FMV - Federální ministerstvo vnitra (od 1. ledna 1969)
 • HS PS OSH - Hlavní správa Pohraniční stráže a Ochrany státních hranic
 • HS StB - Hlavní správa Státní bezpečnosti
 • KBSE - Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 • KGB - Výbor státní bezpečnosti při Radě ministrů Svazu sovietskych socialistických republik
 • KSČ - Komunistická strana Československa
 • KS SNB - Krajská správa Sboru národní bezpečnosti
 • MLR - Maďarská lidová republika
 • MNB - Ministerstvo národní bezpečnosti
 • MV ČSR - Ministerstvo vnitra České socialistické republiky (od 1. ledna 1969)
 • MV SSR - Ministerstvo Slovenské socialistické republiky (od 1. ledna 1969)
 • MVD SSSR - Ministerstvo vnitra SSSR
 • MZV - Ministerstvo zahraničních věcí
 • NDR - Německá demokratická republika
 • OABS MV ČR - Odbor Archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra České republiky (do 1. 2. 2008)
 • PLR - Polská lidová republika
 • RSR - Rumunská socialistická republika
 • RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci
 • SNB - Sbor národní bezpečnosti
 • SNV - Sbor nápravné výchovy
 • SPRSZ - Správa pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení FMV
 • SSSR - Svaz sovětskych socialistických republik
 • ÚSTR - Ústav pro studium totalitních režimů
 • VB - Veřejná bezpečnost
 • VŠ SNB - Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti
 • VKR - Vojenská kontrarozvědk, III. správa FMV
 • ZFP - zvláštní finanční prostředky
 • ZÚ - zastupitelský úřad
 • Počet dokumentů: 4.056
 • Aktualizace:
  • 22. červen 2012 - Securitas Imperii (17, 18, 19)
  • 11. květen 2012 - přidáno exilové periodikum Listy (1970 – 1989)
  • 5. duben 2012 - přidáno 25 pdf souborů, Securitas Imperii 15, 16
 • Dokumenty dle doby vzniku:
  • 1945 - 1959: 503
  • 1960 - 1969: 1349
  • 1970 - 1979: 596
  • 1980 - 1989: 1212
  • 1990 - 2012: 368
 • Dokumenty dle jazykové verze:
  • v českém jazyce: 3404
  • v maďarském jazyce: 65
  • v německém jazyce: 93
  • v polském jazyce: 47
  • v rumunském jazyce: 2
  • v ruském jazyce: 396
  • ve slovenském jazyce: 15
  • ve španělském jazyce: 13
 • Počet souborů dle druhu dokumentu:
  • informační zprávy, svodky, situační zprávy: 1224
  • kolegia ministra vnitra, operativní porady: 146
  • mezinárodní spolupráce: 614
  • personální spisy: 2
  • pokyny: 8
  • exilové časopisy, publikace, studie, články: 1267
  • rozkazy a nařízení ministra vnitra (národní bezpečnosti): 294
  • rozkazy náčelníků správ: 187
  • služební předpisy, směrnice, plány, organizační řády: 176
  • souhrnné informace, statistické zprávy: 62
  • stranické dokumenty (KSČ): 28
  • svazky: 26
Pod dobově poněkud nadneseným názvem digitální studovna vznikl v dřívějších letech působení ÚSTR webový projekt "zaměřený na rozšíření a zkvalitnění vědeckých i dokumentačních výstupů určených veřejnosti, včetně prezentace dokumentů a archiválií převedených do elektronické podoby". Kromě archiválií z provenience (federálního) ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže, útvarů Státní bezpečnosti i Veřejné bezpečnosti, Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA a některých dalších původců obsahuje také dokumenty, které ÚSTR obdržel na základě dohod o vzájemné spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi. Cílem webového projektu bylo na jednom místě nabídnout zájemcům důležité a zajímavé dokumenty z období existence nacistického a komunistického režimu, případně jejich příprav k převzetí moci. Podle povahy souborů jde například o interní akta politické policie, včetně Hlavní správy rozvědky, rozkazy ministrů a náčelníků správ ministerstva vnitra, směrnice, svodky, statistické přehledy, jakož i dokumenty o mezinárodní spolupráci s bezpečnostními složkami států komunistického bloku. V digitální studovně se nachází soubory dokumentů až dosud zveřejňované na webových stránkách Ústavu. Některé jsou z provenience ukrajinského Výboru státní bezpečnosti (KGB USSR), vztahující se k okupaci Československé socialistické republiky v letech 1968-1989. Tyto soubory jsou v rámci poskytování výsledků naší činnosti veřejnosti průběžně doplňovány o další dokumenty zachycující období komunistické totalitní moci, nacistické a komunistické zločiny, případně účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu nebo odporu proti němu. Projekt realizoval Odbor informatiky a digitalizace ÚSTR; od roku 2014 se už nerozvíjí.