Vzdělávací projekty

Antologie ideologických textů

Antologie ideologických textů

Tato antologie vznikla jako webová interaktivní učebnice, která by měla usnadnit výuku moderních dějin na středních školách. Není však určena pouze učitelům a studentům, ale všem, které problematika ideologické persvaze zajímá. Čtenář zde nalezne ukázky textů, jež sehrály významnou roli v kontextu komunistické kulturní politiky a utvářely charakter lidově demokratického režimu.

Cesta k listopadu 1989

Cesta k listopadu 1989

Cílem této webové prezentace je poskytnout učitelům dějepisu a společenských věd metodickou podporu při výuce problematiky přechodu od komunismu k demokracii. Téma pádu komunismu bývá ve školní praxi často redukováno na pouhou sumarizaci faktů bez pokusu o jejich zhodnocení. Ambicí těchto stránek je poskytnout učitelům takový materiál, který by umožnil téma prezentovat v širších souvislostech a nabídnout metodiku zaměřenou na interpretaci popisovaných událostí.

Čítanka kolektivizace

Čítanka kolektivizace

Ambicí této webové čítanky je pomoci učitelům zkvalitnit výuku soudobých dějin na základních a středních školách. Není však určena pouze učitelům dějepisu, literatury a studentům, ale také všem, kteří se o problematiku transformace české a moravské vesnice v minulém století zajímají. Čtenář zde nalezne rozličné ukázky textů z archivní provenience, beletrie, odborné a memoárové literatury.

Dějepis v 21. století

Dějepis v 21. století

Projekt chce reagovat na současné trendy ve vzdělávání a přispět ke zkvalitnění výuky dějepisu na českých školách. Ve svých aktivitách se proto zaměřujeme například na tvorbu volně dostupných vzdělávacích DVD, tvorbu metodik pro učitele nebo na rozvoj projektového vyučování. Podporujeme modernizaci výukových materiálů prostřednictvím jejich převodu na on-line verze. V rámci projektu nabízíme jak semináře pro učitele (včetně e-learningových), tak přednášky na školách. Na realizaci projektu se bezprostředně podílelo 25 pilotních škol z celé České republiky.

Muzeum dělnického hnutí v 21. století

Vedoucí projektu za ÚSTR: Čeněk Pýcha Další členové projektového týmu: Tereza Arndt, Bohumil Melichar, Kamil Činátl, Michal Kurz, Jakub Ferenc, Jan Mervart Doba realizace: 2018-2022 Popis projektu: Cílem projektu je zpřístupnění a prezentace vybraných materiálů Sbírky Muzea dělnického hnutí (dále…

Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989

Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989

Jak lze zprostředkovat československou zkušenost s komunismem zahraničnímu publiku? Jak zasadit výuku o době komunistické diktatury do širšího evropského kontextu? Jak komunikovat s publikem, jenž tyto události nezná? To jsou otázky, které jsme si kladli v projektu Socialism realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989. Projekt má za cíl pomoci zahraničním studentům a učitelům lépe porozumět životu v komunistickém Československu. Pomocí Československého příkladu lze ukázat specifika života ve východním bloku. Místo dlouhých textů využívá portál primární prameny a další média (filmové ukázky, fotografie), které srozumitelně a přímo hovoří o zkušenostech, pocitech a problémech lidí v minulosti. Každá ukázka je doplněna otázkami a komentářem.

Velké a malé příběhy moderních dějin

Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické pouto. Studenti získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí.

Archiv projektů