Vzdělávací projekty

Antologie ideologických textů

Antologie ideologických textů

Tato antologie vznikla jako webová interaktivní učebnice, která by měla usnadnit výuku moderních dějin na středních školách. Není však určena pouze učitelům a studentům, ale všem, které problematika ideologické persvaze zajímá. Čtenář zde nalezne ukázky textů, jež sehrály významnou roli v kontextu komunistické kulturní politiky a utvářely charakter lidově demokratického režimu.

Cesta k listopadu 1989

Cesta k listopadu 1989

Cílem této webové prezentace je poskytnout učitelům dějepisu a společenských věd metodickou podporu při výuce problematiky přechodu od komunismu k demokracii. Téma pádu komunismu bývá ve školní praxi často redukováno na pouhou sumarizaci faktů bez pokusu o jejich zhodnocení. Ambicí těchto stránek je poskytnout učitelům takový materiál, který by umožnil téma prezentovat v širších souvislostech a nabídnout metodiku zaměřenou na interpretaci popisovaných událostí.

Čítanka kolektivizace

Čítanka kolektivizace

Ambicí této webové čítanky je pomoci učitelům zkvalitnit výuku soudobých dějin na základních a středních školách. Není však určena pouze učitelům dějepisu, literatury a studentům, ale také všem, kteří se o problematiku transformace české a moravské vesnice v minulém století zajímají. Čtenář zde nalezne rozličné ukázky textů z archivní provenience, beletrie, odborné a memoárové literatury.

Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989

Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989

Jak lze zprostředkovat československou zkušenost s komunismem zahraničnímu publiku? Jak zasadit výuku o době komunistické diktatury do širšího evropského kontextu? Jak komunikovat s publikem, jenž tyto události nezná? To jsou otázky, které jsme si kladli v projektu Socialism realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989. Projekt má za cíl pomoci zahraničním studentům a učitelům lépe porozumět životu v komunistickém Československu. Pomocí Československého příkladu lze ukázat specifika života ve východním bloku. Místo dlouhých textů využívá portál primární prameny a další média (filmové ukázky, fotografie), které srozumitelně a přímo hovoří o zkušenostech, pocitech a problémech lidí v minulosti. Každá ukázka je doplněna otázkami a komentářem.

Velké a malé příběhy moderních dějin

Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické pouto. Studenti získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí.

Archiv projektů