Projekty

Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953

Vedoucí projektu: Petr Mallota Další člen projektového týmu: Martin Jindra Doba realizace: 2014–2018 Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu dokumentuje existenci „protistátních“ letáků a obdobných ilegálních tiskovin, jež vznikly v Československu jako výraz odporu proti totalitní moci v letech…

Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–1968): Practical and Methodological Challenges in the Historicization of Complex Relationship [Vládnoucí a ovládaní v Polsku a Československu (1945–1968): Praktické a metodologické výzvy při historizaci komplexu vztahů]

Realizace: 2016–2018 Vedoucí projektu: Muriel Blaive Další člen projektového týmu: Nicolas Masłowski Popis projektu: Projekt analyzuje, jak byly vztahy mezi společnostmi a komunistickými režimy ve střední Evropě prezentovány v minulosti a jak jsou prezentovány dnes. Snaží se zjistit, jak a…

Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938-1989)

Vedoucí projektu: Dita Homolová Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Cílem projektu je výzkum postupné degradace postavení šlechty v české společnosti v rámci širšího procesu proměny elit. Sledovány jsou obecné procesy sociální, ekonomické a politické transformace československé společnosti prizmatem této sociální…

Sochař František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století

Vedoucí projektu: Martin Jindra Doba realizace: 2019–2021 Popis projektu: Cílem projektu je zpracovat podrobnou biografii sochaře Františka Bílka a jeho dětí Františka Jaromíra Bílka a Berty Mildové-Bílkové od druhé poloviny 30. let 20. století. V biografii se pokusíme nastínit interakce…

Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989

Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989

Jak lze zprostředkovat československou zkušenost s komunismem zahraničnímu publiku? Jak zasadit výuku o době komunistické diktatury do širšího evropského kontextu? Jak komunikovat s publikem, jenž tyto události nezná? To jsou otázky, které jsme si kladli v projektu Socialism realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989. Projekt má za cíl pomoci zahraničním studentům a učitelům lépe porozumět životu v komunistickém Československu. Pomocí Československého příkladu lze ukázat specifika života ve východním bloku. Místo dlouhých textů využívá portál primární prameny a další média (filmové ukázky, fotografie), které srozumitelně a přímo hovoří o zkušenostech, pocitech a problémech lidí v minulosti. Každá ukázka je doplněna otázkami a komentářem.

Společnost za veselejší současnost

Vedoucí projektu: Petr Blažek Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Projekt se věnuje historickému výzkumu dějin Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci 80. let jako jedna z opozičních iniciativ v Československu. Zaměří se na rekonstrukci jejího veřejného působení, zvolenou…

Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova

Vedoucí projektu: Jiří Urban Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt zkoumá roli Státních traktorových stanic (STS), Československých státních statků (ČSSS) a hospodářských družstev při prosazování kolektivizace venkova. Výzkum se zaměří na konkrétní státní zemědělské podniky: STS Kukleny, ČSSS Gigant Smiřice…

Svět věznic a lágrů

Svět věznic a lágrů

Hned po únoru 1948 začali komunisté zatýkat nepohodlné osoby, odbojáře i osoby, které by režim mohly ohrozit. V soukolí uvízli i náhodní občané, na zatčené čekaly kruté výslechy. Ve věznicích a lágrech panovalo peklo: závaly v šachtách, zima, hlad, samotky, šikana, bití, otrocká práce. Vězně pronásledovaly také obavy o osud rodin. Samostatnou kapitolou byly útěky.

Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve

Vedoucí projektu: Eva Vybíralová Doba realizace: 2018–2021 Popis projektu: Tajné, tzv. mexické fakulty (tj. zmocnění, speciální pravomoci), představují fenomén, se kterým se setká každý, kdo se věnuje tématu podzemní či skryté církve. Projekt se zabývá jednak analýzou těchto fakult pro…

Události 1968-1969

Události 1968-1969

Projekt, na němž se spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů podílí Archiv bezpečnostních složek, Český rozhlas, Česká televize a Vojenský historický ústav zpřístupňuje veřejnosti dokumenty a dobová svědectví. Významnou součástí je také aktualizovaný seznam obětí okupace. Cílem je, aby se tato stránka stala místem, kde budou zájemci o historii hledat informace o roce 1968, 1969.

Události roku 1989

Události roku 1989

Rok 1989 se stal klíčovým momentem našich moderních dějin. Zejména v průběhu jeho druhé poloviny se ve střední a východní Evropě postupně zhroutily komunistické totalitní režimy. V listopadu 1989 došlo i na tzv. normalizační režim v Československu, který předal moc během několika týdnů pod silným tlakem opozice a veřejnosti. Narušení prstence satelitních států o dva roky později vedlo až k pádu komunistické moci v samotném Sovětském svazu. I přes poměrně značný časový odstup ještě nebyla prezentována a intepretována veškerá fakta, jež jsou k tomuto období k dispozici. Tato webová stránka je určena k veřejné prezentaci některých vybraných dokumentů, zejména těch z provenience komunistických bezpečnostních složek uložených v Archivu bezpečnostních složek.

Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953

Vedoucí projektu: Jaromír Mrňka Doba realizace: 2017–2021 Popis projektu: Projekt  rekonstruuje fenomén udavačství v moderní české společnosti v období nacistické a stalinistické diktatury. Zaměřuje se na analýzu mechanismů, v nichž udavačství představovalo specifický druh sociální komunikace mezi státem a společností. Důraz…

Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa

Vedoucí projektu: David Svoboda Další členové projektového týmu: Jaromír Kalus, Tomáš Řepa Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Projekt se zabývá ukrajinským protisovětským odbojem za druhé světové války a za války studené. Zaměří se na radikální akce stoupenců ukrajinského integrálního nacionalismu…

Underground 1960-1989

Vedoucí projektu: Ladislav Kudrna Další členové projektového týmu: František Stárek Doba realizace: 2020–2023 Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zmapování historie českého undergroundu během dlouhého třicetiletého období, kdy docházelo jak k částečné liberalizaci, tak následnému utužení komunistického režimu. Projekt je…

Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)

Vedoucí projektu: Matěj Bílý Doba realizace: 2017–2020 Popis projektu: Analýza posledních let existence organizace Varšavské smlouvy v éře vlády generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova bude vycházet z výzkumu primárních dokumentů v českých i zahraničních archivech (Polsko, Německo, USA). Zaměří…

Velké a malé příběhy moderních dějin

Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické pouto. Studenti získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí.

Vojenská intervence v ČSSR 1968 a její mezinárodní aspekty

Vojenská intervence v ČSSR 1968 a její mezinárodní aspekty

Sovětská intervence v Československu v srpnu 1968 je jednou z formativních a nejvíce studovaných událostí soudobých českých a československých dějin. Přednáška se zamýšlí nad vybranými mezinárodními, vojensko-politickými a geopolitickými aspekty intervence, a tím stávající obraz prohlubuje i koriguje.

Vojenský výcvikový prostor Böhmen 1942–1945

Vedoucí projektu: Tomáš Zouzal Doba realizace: 2018–2020 Popis projektu: Cílem projektu je zmapovat historii výcvikového prostoru Böhmen v druhé polovině jeho existence, tj. po vysídlení obyvatel a zřízení vojenských škol. Výzkum se soustředí na vojenské i hospodářské využití prostoru a…

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu

Vedoucí projektu: Ondřej Matějka Další členové projektového týmu: Jiří Fialka, Irena Fialková, Jan Hron, Václav Tollar, Lukáš Cvrček, Milan Bárta, Adam Havlík, Luboš Kokeš, Jan Geier, Tomáš Richter, Matěj Trepeš, Jana Bábíčková, Jan Makovička, Veronika Časárová, Adéla Rádková, Jan Chadima Doba…

Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Vedoucí projektu: Petr Anev Doba realizace: 2013–2020 Popis projektu: Projekt v širších politických souvislostech popíše okolnosti zániku agrární strany, který je jedním z klíčů k pochopení pádu československé demokracie. Zaměří se zejména na události roku 1945, kdy Národní fronta znemožnila obnovení…

Archiv projektů