Projekty

Plakát a karikatura

Plakát a karikatura

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha, Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Seminář na konkrétních případech ilustruje obecné metodické zásady práce s tímto druhem pramenů.

Proměny obrazu kolektivizace v popkultuře

Proměny obrazu kolektivizace v popkultuře

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Seminář se na příkladu atraktivních filmových materiálů zaměří na proměnu historického vyprávění a významu společenského kontextu pro konstruování příběhu.

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Klára Pinerová Další členové projektového týmu: Michal Louč, Kristýna Bušková Popis projektu: Výzkumným tématem projektu je československé vězeňství v letech 1965–1992 nahlížené z perspektivy adaptačních mechanismů, a to jak systémových, tak individuálních. Zvolený interdisciplinární přístup (kombinace…

Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953

Realizace: 2014–2018 Vedoucí projektu: Petr Mallota Další člen projektového týmu: Martin Jindra Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu dokumentuje existenci „protistátních“ letáků a obdobných ilegálních tiskovin, jež vznikly v Československu jako výraz odporu proti totalitní moci v letech 1948–1953.…

Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–1968): Practical and Methodological Challenges in the Historicization of Complex Relationship [Vládnoucí a ovládaní v Polsku a Československu (1945–1968): Praktické a metodologické výzvy při historizaci komplexu vztahů]

Realizace: 2016–2018 Vedoucí projektu: Muriel Blaive Další člen projektového týmu: Nicolas Masłowski Popis projektu: Projekt analyzuje, jak byly vztahy mezi společnostmi a komunistickými režimy ve střední Evropě prezentovány v minulosti a jak jsou prezentovány dnes. Snaží se zjistit, jak a…

Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989

Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989

Jak lze zprostředkovat československou zkušenost s komunismem zahraničnímu publiku? Jak zasadit výuku o době komunistické diktatury do širšího evropského kontextu? Jak komunikovat s publikem, jenž tyto události nezná? To jsou otázky, které jsme si kladli v projektu Socialism realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989. Projekt má za cíl pomoci zahraničním studentům a učitelům lépe porozumět životu v komunistickém Československu. Pomocí Československého příkladu lze ukázat specifika života ve východním bloku. Místo dlouhých textů využívá portál primární prameny a další média (filmové ukázky, fotografie), které srozumitelně a přímo hovoří o zkušenostech, pocitech a problémech lidí v minulosti. Každá ukázka je doplněna otázkami a komentářem.

Soudobé dějiny: Jak se dnes učí?

Soudobé dějiny: Jak se dnes učí?

Lektor: Vojtěch Ripka, Ph.D.
Zacházení s historií ve škole je společenským tématem, které trvale vzbuzuje emoce. Podle mnohých zpráv z médií je výuka v krizi: mladí nejsou vůbec schopni se v historii orientovat, učitelé jsou pod tlakem naučit všechno a nestíhají a každému je „jasné“, že dobrý dějepis nás zachrání před dezinformační pohromou.

Společnost za veselejší současnost

Realizace: 2018–2019 Vedoucí projektu: Petr Blažek Popis projektu: Projekt se věnuje historickému výzkumu dějin Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci 80. let jako jedna z opozičních iniciativ v Československu. Zaměří se na rekonstrukci jejího veřejného působení, zvolenou strategii…

Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Jiří Urban Popis projektu: Projekt zkoumá roli Státních traktorových stanic (STS), Československých státních statků (ČSSS) a hospodářských družstev při prosazování kolektivizace venkova. Výzkum se zaměří na konkrétní státní zemědělské podniky: STS Kukleny, ČSSS Gigant Smiřice a…

StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969–1989

Realizace: 2014–2018 Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek Další člen projektového týmu: Petr Dvořáček Popis projektu: Projekt přiblíží vzájemnou spolupráci československé a východoněmecké politické policie v letech 1969–1989. Výstupem bude syntéza pojednávající o rozsahu, zaměření a vlastních výsledcích této spolupráce. Německé prameny…

Třetí odboj v didaktické perspektivě

Třetí odboj v didaktické perspektivě

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Seminář nabídne nejen konkrétní metodické postupy založené na analýze různorodých pramenů, ale i širší teoretické rámce, které mohou téma ve školním prostředí ukotvit.

Události 1968-1969

Události 1968-1969

Projekt, na němž se spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů podílí Archiv bezpečnostních složek, Český rozhlas, Česká televize a Vojenský historický ústav zpřístupňuje veřejnosti dokumenty a dobová svědectví. Významnou součástí je také aktualizovaný seznam obětí okupace. Cílem je, aby se tato stránka stala místem, kde budou zájemci o historii hledat informace o roce 1968, 1969.

Události roku 1989

Události roku 1989

Rok 1989 se stal klíčovým momentem našich moderních dějin. Zejména v průběhu jeho druhé poloviny se ve střední a východní Evropě postupně zhroutily komunistické totalitní režimy. V listopadu 1989 došlo i na tzv. normalizační režim v Československu, který předal moc během několika týdnů pod silným tlakem opozice a veřejnosti. Narušení prstence satelitních států o dva roky později vedlo až k pádu komunistické moci v samotném Sovětském svazu. I přes poměrně značný časový odstup ještě nebyla prezentována a intepretována veškerá fakta, jež jsou k tomuto období k dispozici. Tato webová stránka je určena k veřejné prezentaci některých vybraných dokumentů, zejména těch z provenience komunistických bezpečnostních složek uložených v Archivu bezpečnostních složek.

Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Jaromír Mrňka Popis projektu: Projekt  rekonstruuje fenomén udavačství v moderní české společnosti v období nacistické a stalinistické diktatury. Zaměřuje se na analýzu mechanismů, v nichž udavačství představovalo specifický druh sociální komunikace mezi státem a společností. Důraz je…

Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: David Svoboda Další členové projektového týmu: Jaromír Kalus, Tomáš Řepa Popis projektu: Projekt se zabývá ukrajinským protisovětským odbojem za druhé světové války a za války studené. Zaměří se na radikální akce stoupenců ukrajinského integrálního nacionalismu v…

Underground v regionech

Realizace: 2012–2018 Vedoucí projektu: Ladislav Kudrna Další členové projektového týmu: František Stárek, Martin Valenta Popis projektu: Projekt se zaměřuje na základní výzkum regionálních undergroundových aktivit v normalizačním Československu. Hlavním výstupem bude monografie Underground v regionech 1975–1989, dále publikace „Kapela“. Pozadí…

Útěk z Leopoldova

Realizace: 2015–2018 Vedoucí projektu: Jaroslav Rokoský Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu mapuje útěk odbojářů z nejobávanější věznice v ČSR, k němuž došlo 2. ledna 1952. Zaměří se na hlavní aktéry a  jejich konkrétní odbojovou činnost. Pozornost bude věnována jak…

Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)

Realizace: 2017–2019 Vedoucí projektu: Matěj Bílý Popis projektu: Analýza posledních let existence organizace Varšavské smlouvy v éře vlády generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova bude vycházet z výzkumu primárních dokumentů v českých i zahraničních archivech (Polsko, Německo, USA). Zaměří se…

Velké a malé příběhy moderních dějin

Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické pouto. Studenti získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí.

Vyrovnávání se s minulostí

Vyrovnávání se s minulostí

Lektor: PhDr. Jaroslav Najbert
Seminář přibližuje základní problémy symbolického vyrovnávání se s dědictvím komunistické diktatury a věnuje se aktuální situaci na poli politiky paměti a dějin.

Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Realizace: 2013–2018 Vedoucí projektu: Petr Anev Popis projektu: Projekt v širších politických souvislostech popíše okolnosti zániku agrární strany, který je jedním z klíčů k pochopení pádu československé demokracie. Zaměří se zejména na události roku 1945, kdy Národní fronta znemožnila obnovení agrární…

Železná opona v Československu

Železná opona v Československu

Lektor: Vojtěch Ripka, Ph.D.
Takzvaná železná opona spoluurčovala život v Československu po celé období 1948–1989. Seminář se zaměřuje na život a smrt v 50. letech na železné oponě a na to, jakým způsobem se vytvářela představa o této neprostupné hranici mezi obyvateli.

Archiv projektů