Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938-1989)

Vedoucí projektu: Dita Homolová

Doba realizace: 2018–2020

Popis projektu: Cílem projektu je výzkum postupné degradace postavení šlechty v české společnosti v rámci širšího procesu proměny elit. Sledovány jsou obecné procesy sociální, ekonomické a politické transformace československé společnosti prizmatem této sociální skupiny.