Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)

Vedoucí projektu: Petr Anev

Další členové projektového týmu: Milan Bárta, Jan Kalous, Pavel Kreisinger, Jaroslav Rokoský, Jiří Urban, Rudolf Vévoda, Roman Vondra, Matěj Bílý

Doba realizace: 2008–2017

Komunistická strana Československa sehrála v moderních dějinách naší země mimořádně významnou úlohu. Hlubší poznání dějin KSČ není možné bez dostatku informací o jejích vedoucích představitelích. Za tímto účelem vzniká v Ústavu publikace, která umožní rychle získat přehled o životě a politické kariéře vybraných komunistických politiků. Naším cílem je vytvořit biografický slovník, který se zařadí mezi základní příručky využitelné ke studiu dějin KSČ a českých a slovenských moderních dějin. „Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)“ zachytí podle jednotných kritérií osudy významných činitelů komunistické strany. Díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu může publikace posloužit také jako základní východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. Kromě životopisných medailonů bude kniha obsahovat také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS a zejména jejich volených orgánů v širším kontextu dějin Československa. V heslové části publikace budou zpracovány osudy funkcionářů KSČ a KSS, kteří byli v letech 1921–1989 členy vybraných řídících stranických orgánů nebo jinak zásadním způsobem ovlivňovali činnost KSČ. Biografická hesla budou vycházet nejen z relevantní odborné literatury, nýbrž také z původního výzkumu archivních pramenů. Na přípravě jednotlivých hesel pracují kromě vybraných badatelů ÚSTR také externí spolupracovníci z českých a slovenských historiografických institucí.