Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938–1989)

Vedoucí projektu: Dita Homolová
Doba realizace: 2011–2017
Cílem projektu je výzkum postupné degradace postavení šlechty v české společnosti, směřující až k likvidaci šlechty jakožto sociální skupiny komunistickým režimem.
V rámci projektu se zaměřuji na:

  1. výzkum dějin šlechty ve 20. století: ve všech aspektech postojů, strategií a vzorců chování jejích příslušníků ve vztahu k nacistické a komunistické moci. Je rozdělen do čtyř oblastí, zachycujících jak odpor příslušníků šlechty vůči totalitě, příp. zapojení do odboje, tak i perzekuci na straně jedné a kooperaci či jakoukoliv formu participace na nacistickém, resp. komunistickém režimu na straně druhé;
  2. dokumentaci šlechtických archivů: šlechtické rodinné archivy nebyly pro období 20. století v naprosté většině případů dosud historiky vůbec vytěženy. Vedle publikování monografie se tedy konečným výstupem stane i zdokumentovaný soupis šlechtických rodinných archivů s kritickým komentářem o využitelnosti těchto fondů pro výzkum;
  3. transkripci šlechtických deníků a dalších ego-dokumentů: pro pochopení vnitřního života a motivaci šlechticů jsou nesmírně důležité osobní dokumenty z jejich pera, ať už jde o korespondenci či deníky, uložené v českých archivech. Těmto pramenům nebyla dosud badateli věnována téměř žádná pozornost. V rámci projektu se proto intenzivně pracuje na transkripci německojazyčných ego-dokumentů, které mají značnou výpovědní hodnotu a jsou nesporným přínosem pro výzkum.
    Hlavním výstupem projektu bude monografie, v níž na příkladu řady vybraných šlechtických osobností, reprezentujících různé formy adaptace a rozdílné postoje a strategie, budou sledovány obecné procesy sociální, ekonomické a politické transformace československé společnosti prizmatem této sociální skupiny. Cílem je dospět k obecnějším závěrům o postojích, strategiích a vzorcích chování šlechty v období 1938–1945, 1945–1948 a 1948–1989.