Dokumentace událostí moderních českých dějin (1939–1989) z perspektivy jednotlivých aktérů

Vedoucí projektu: Jan Dvořák
Další členové projektového týmu: Adam Hradilek, Jan Horník, Jakub Daníček
Doba realizace: 2015–2017
Projekt je zaměřen na sběr a zpracování výpovědí přímých svědků důležitých událostí moderních československých dějin, dokumentů, fotografií a rukopisných vzpomínek z domácích archivů, souvisejících s úkoly Ústavu. Navazuje na dosavadní projekt Ústavu „Paměť a dějiny totalitních režimů“ (2008–2014), v jehož rámci se podařilo zachytit stovky unikátních výpovědí pamětníků a šířeji zpracovat dosud opomíjená témata. Jedním z nich je téma perzekuce čs. občanů v SSSR, ze kterého se stal samostatný výzkumný projekt. Z tohoto důvodu i vzhledem k restrukturalizaci Odboru výzkumu a vzdělávání vznikla potřeba redefinovat dosavadní činnost na poli dokumentace osobních výpovědí pamětníků a domácích archivů. Předkládaný projekt je dokumentační a má tři základní roviny:

  1. Připomínka – zachycení biografických interview s pamětníky totalitních režimů. Vedení rozhovorů s pamětníky důležitých událostí moderních československých dějin, primárně s účastníky protikomunistického odboje, ale i s dalšími svědky a aktéry. Nahrávky v HD kvalitě, sebrané dokumenty a fotografie se stanou součástí digitálního archivu otevřeného historikům, studentům, dokumentaristům i široké veřejnosti. V rámci Ústavu budou sloužit jako zdroj při přípravě odborných textů, výstav, seminářů, didaktických pomůcek, publikací apod. Součástí připomínkového segmentu projektu budou veřejné besedy a semináře s pamětníky (ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla atd.).
  2. Výzkum. V rámci projektu budou dále kriticky zkoumána a zpracována předem definovaná témata: Účastníci odboje a odporu proti komunismu, Nežidovští svědkové holocaustu a Skrytá církev. Mezi další předpokládané tematické skupiny (z důvodu výzvy ke spolupráci a řešení grantu) patří čs. emigrace do Austrálie (The University of Western Australia) a Izraele (Post Bellum, o.p.s., České centrum).
  3. Audio/video servis Ústavu, správa digitálního archivu. Vzhledem ke zkušenostem a technickému zabezpečení týmu budou řešitelé projektu poskytovat kolegům servis a poradenství ve věci zaznamenávání, archivace a zpracování nahrávek pořízených v rámci dalších projektů Ústavu. V součinnosti s oddělením IT a Odd. vzdělávání bude vybudována digitální databáze objektů – interní archiv nahrávek, klipů a sebraných dokumentů z domácích archivů s možností přístupu pro externí uživatele. Součástí databáze budou i nahrávky věnované Ústavu jednotlivci a institucemi (např. ČT – desítky rozhovorů s pamětníky undergroundu, které by ČT jinak smazala).