SÝKORA, Václav (19. 9. 1909, Dobřany – 1983)

právník, osobní tajemník prezidenta E. Beneše

Jediný syn soudního úředníka Václava Sýkory a Boženy, rozené Benešové. Gymnázium vystudoval v Praze, maturitní zkoušku složil v roce 1928. Ve studiích pokračoval na Právnické fakultě UK v Praze, v roce 1932 byl promován na doktora práv. Od roku 1933 byl zaměstnán jako soudní praktikant, zároveň tak absolvoval přípravnou soudcovskou službu. V roce 1936 přijal zaměstnání právního referenta u Pražské městské spořitelny. V témže roce se oženil se Zdenkou Schumandlovou. Ve spořitelně pracoval až do roku 1945. V květnu 1946 se stal osobním tajemníkem prezidenta Edvarda Beneše. V prezidentské kanceláři setrval až do 15. března 1948, kdy byl převeden na ministerstvo pro sjednocení zákonů. V roce 1945 vstoupil do ČSNS. Václav Sýkora se z doby svého působení u prezidenta Beneše znal s Miladou Horákovou. Ta ho také pozvala na jednu ze schůzek národněsocialistické „politické šestky“, která se uskutečnila v září 1948 v bytě Františka Račanského. Sýkora se schůzky zúčastnil a společně se členy tohoto neformálního orgánu ČSNS se snažil reagovat na politickou situaci po únoru 1948. Sýkora byl rovněž informován o obsahu některých ilegálních tiskovin, členům „politické šestky“ předal dvě ilegální zprávy: o církevních poměrech v ČSR a o politických přednáškách na internátních školách pro státní zaměstnance. Obě zprávy obdržel od svého kolegy z ministerstva Mojmíra Vaňka. Zatčen StB byl V. Sýkora 29. září 1949. Během pobytu ve vyšetřovací vazbě byl nelidsky týrán, dokonce na něho byla použita i „injekce pravdy“ (skopolamin). StB se od něho zejména snažila získat místo úkrytu Benešova archivu. Brutální metody vyšetřování doznali při novém prošetřování případu v roce 1957 i někteří vyšetřovatelé. Po skončení vyšetřovací vazby byl V. Sýkora zařazen do jednoho z menších procesů JUDr. Čupera a spol., které navazovaly na monstrproces s Dr. Horákovou Miladou a spol.. Státní soud v Praze, jehož senátu předsedal JUDr. Vojtěch Rudý, ve dnech 20.–21. června 1950 odsoudil V. Sýkoru pro zločiny velezrady a vyzvědačství k 25 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. Po svém odsouzení prošel věznicemi Mírov a Praha-věznice č. 2. Od roku 1953 byl ve výkonu trestu zařazen jako finanční odborník do Projektového střediska MV. Podmínečně propuštěn byl v rámci rozsáhlé amnestie prezidenta republiky v květnu 1960. V prosinci 1990 byl spolu s celou skupinou „JUDr. Čupera a spol.“ plně rehabilitován.

Prameny:

 • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 651 a inv. č. 661.
 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-6301/110 MV.
 • NA, f. Generální prokuratura, nezpracováno, sp. zn. II/3 Vg 1 (Horáková).
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis JUDr. Václava Sýkory.
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/I 72/50.

Literatura:

 • Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Ministerstvo spravedlnosti nákladem Orbisu, Praha 1950.
 
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Klub Milady Horákové v nakladatelství Eva – Milan Nevole, Praha 2001, s. 122–123.
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. ÚSTR, Praha 2008.
 • IVANOV, Miroslav: Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové. Betty, Praha 1991.
 • KAPLAN, Karel: Největší politický proces „M. Horáková a spol.“ ÚSD AV ČR ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy, Praha 1995.
 
 • JINDRA, Martin: Nikdy jsem se nechtěl postavit proti státu a národu. Nástin životního příběhu jednoho z členů národněsocialistické „politické šestky“ JUDr. Františka Račanského. In: Paměť a dějiny, roč. III., č. 1, 2009, s. 30–39.
 • KOURA, Petr: „Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 4, 2006, s. 149–196.

Filmové, televizní a rozhlasové dokumenty. Video a audiozáznamy:

 • Filmový projekt Proces H (režie: Martin Vadas, desetidílná dokumentární série, 2009).

-jin