Seznam zkratek

ABS Archiv bezpečnostních složek
AFCR American Fund for Czechoslovak Refugees (Americký fond pro československé uprchlíky)
AKPR Archiv kanceláře prezidenta republiky
APS PČR (AFS) Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Archiv Federálního shromáždění)
AV ČR Akademie věd České republiky
BBC British Broadcasting Corporation (Britská rozhlasová společnost)
CČS Církev československá
CČS(H) Církev československá (husitská)
CIC Counter Intelligence Corps
ČNV Český národní výbor
ČSA Československá armáda
ČSAV Československá akademie věd
ČSD České státní dráhy (Československé státní dráhy)
ČSSD Československá sociální demokracie
ČSDSD Československá sociálně demokratická strana dělnická
ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika
ČSL Československá strana lidová
ČSM Československý svaz mládeže
ČSNS Československá strana národně socialistická
ČSR Československá republika
ČSS Československá strana socialistická
ČTK Česká tisková kancelář
ČVUT České vysoké učení technické
FCI Free Czechoslovak Press
HŠ MNO Hlavní štáb Ministerstva národní obrany
IRO International Refugee Organization
JAC Jeunesse academique chrétienne (Křesťanská vysokoškolská mládež)
JEC Jeunesse étudiante chrétienne (Studentská křesťanská mládež)
JOC Jeunesse ouvriere chrétienne (Křesťanská dělnická mládež)
JZD Jednotné zemědělské družstvo
K 231 Sdružení bývalých politických vězňů K 231
KPV Konfederace politických vězňů
KSČ Komunistická strana Československa
KSS Komunistická strana Slovenska
KSSS Komunistická strana Sovětského svazu
KV krajský výbor
MNB Ministerstvo národní bezpečnosti
MNO Ministerstvo národní obrany
MNV místní národní výbor
MU Masarykova univerzita
MV Ministerstvo vnitra
MZV Ministerstvo zahraničních věcí
NA Národní archiv
NF Národní fronta
NOÚZ Národní odborová ústředna zaměstnanecká
NPT nápravně pracovní tábor
NS Národní shromáždění
OBZ Vojenské obranné zpravodajství
ON Obrana národa
ONV okresní národní výbor
OSN Organizace spojených národů
PF UK Právnická fakulta Univerzity Karlovy
PNS Prozatímní Národní shromáždění
PTP Pomocné technické prapory
PVVZ Petiční výbor Věrni zůstaneme
RAF Royal Air Force (Královské letectvo)
RFE Radio Free Europe (Radio Svobodná Evropa)
ROH Revoluční odborové hnutí
RSČ Rada svobodného Československa
SNB Sbor národní bezpečnosti
SRN Spolková republika Německo
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
StB Státní bezpečnost
SÚC Státní úřad pro věci církevní
SVS Sbor vězeňské stráže
TNP tábor nucených prací
UK Univerzita Karlova
USA Spojené státy americké
ÚAV NF Ústřední akční výbor Národní fronty
ÚDV Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
ÚDV SKPV PČR Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
ÚPN Ústav paměti národa (Slovensko)
ÚRO Ústřední rada odborů
ÚSD AV ČR Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
ÚSTR Ústav pro studium totalitních režimů
ÚV ústřední výbor
ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa
ÚVOD Ústřední výbor odboje domácího
VHÚ Vojenský historický ústav Praha
YMCA Young Men´s Christian Association (Křesťanské sdružení mládeže)
YWCA Young Women’s Christian Association (Křesťanské sdružení mladých žen)
ZNV Zemský národní výbor
ZOB Zemský odbor bezpečnosti
ZVV Zemské vojenské velitelství