Švihlík Jan a spol.

politický proces se členy ilegální organizace působící na Pardubicku a Chrudimsku

Počátek činnosti této ilegální skupiny spadá do poloviny roku 1948, kdy z podnětu bývalého zaměstnance finanční stráže Jana Švihlíka došlo k setkání s úředníkem Václavem Vrbou. Na schůzce byl Vrba Švihlíkem požádán o získávání zpráv politického a hospodářského charakteru pro potřeby čsl. exilu. Zejména se jednalo o zprávy z průmyslových podniků na Pardubicku a Chrudimsku. Okruh spolupracovníků ilegální skupiny se rekrutoval především z bývalých členů ČSNS a ze zaměstnanců několika průmyslových podniků. K odhalení ilegální skupiny došlo za přispění důvěrníka StB, který se pravděpodobně ke konci roku 1949 dostal do blízkosti jednoho z předních představitelů této skupiny Karla Vlasáka. Zatýkání jednotlivých členů ilegální skupiny začalo v prosinci 1949. Do září 1950 bylo zatčeno patnáct členů této skupiny z celkem později šestnácti souzených. Zatčení unikl pouze J. Švihlík, kterému se v květnu 1949 podařilo ilegálně překročit hranice Československa. Hlavní líčení u Státního soudu v Praze se skupinou „Švihlík Jan a spol.“ se konalo ve dnech 12. a 13. října 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Vojtěch Rudý. Tři osoby – J. Švihlík (v nepřítomnosti), V. Vrba a Ing. Bohuslav Růžička – byly za velezradu a vyzvědačství odsouzeny k doživotnímu těžkému žaláři, ostatním odsouzeným byly vyměřeny tresty v rozpětí od jednoho roku do pětadvaceti let těžkého žaláře.

Prameny:

  • ABS, f. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (zn. f. 302), 302-409-32.
  • ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (zn. f. 304), 304-205-4.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1205 Hradec Králové.
  • ABS, r. č. 953452 krycí jméno „Lékárník“.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Ing. Bohuslava Růžičky, Vladimíra Vagenknechta, Karla Vlasáka a Václava Vrby.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1096/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Ts I/I 90/50.

Literatura:

  • PTÁČEK, Josef: Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech 1948–1989. Političtí vězni-hrdinové III. odboje. KPV – okresní pobočka 19, Chrudim 2006.

-jin-