Akce K

Násilná akce namířená proti mužským řeholím

Počátek akce K (jako kláštery) lze datovat již do dubna 1949, kdy na schůzi církevních pracovníků akčních výborů Národní fronty zazněly požadavky na zrušení klášterů. Na samotném předsednictvu ÚV KSČ byla akce připravována od 22. srpna 1949, kdy předsednictvo ÚV KSČ schválilo na návrh církevní šestky plán na soustředění řeholníků. Dalším postupem vůči řeholím byl pověřen SÚC, který pečlivě shromažďoval informace o jednotlivých klášterech v republice. Dne 20. ledna 1950 přijalo předsednictvo ÚV KSČ již konkrétnější plán likvidace mužských klášterů, který se měl uskutečnit ve dvou etapách. Zahájení celé akce bylo naplánováno pouhých osm dní po skončení monstrprocesu s představiteli řádů „Machalka a spol.“. První etapa akce byla namířena proti nejpočetnějším řádům. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 uskutečnila Bezpečnost první plánovanou etapu akce, při které bylo příslušníky SNB, StB a oddíly Lidových milicí v českých zemích obsazeno 75 klášterů. Druhá etapa akce, týkající se zbylých řeholí, proběhla ve dnech 27.–28. dubna 1950. Bezpečnost při ní obsadila dalších 69 klášterů. Na Slovensku se první etapa akce dotkla 62 klášterů. Druhá etapa, která na Slovensku proběhla o týden později než v českých zemích – o půlnoci ze 3. na 4. května 1950 –, se týkala zbylých třinácti řeholních domů. V obou etapách bylo v celém Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno nebo centralizováno 2376 řeholníků. Akce K měla i nedozírné hospodářské důsledky. Došlo k devastaci řeholních budov i k znehodnocení značného množství inventáře jednotlivých řeholních domů (např. knih a uměleckých předmětů). Na akci K bezprostředně po první etapě navázala akce Ř, která byla zaměřena proti ženským řádům.

Prameny:

 • ABS, f. Historický fond H-718; H-153; H-184.
 • NA, f. SÚC 1949–1956, inv. č. 108, karton 82; inv. č. 109, karton 83–86; inv. č. 110, karton 87.

Literatura:

 • PETERA, Rostislav: Význam a poslání Katolické akce. Ústřední výbor Katolické akce, Praha 1949.
 • Akce K – likvidace klášterů v roce 1950: Dokumenty a přehledy. 1. a 2. část, ÚSD, Praha 1993.
 • BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. CDK, Brno 2007.
 • BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel (eds.): Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1994.
 • KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1993.
 • MAIXNEROVÁ HORÁKOVÁ, Šárka: Hoří déšť aneb Zpráva o „Akci K“, noci ze 13. na 14. dubna 1950, kdy měl být internován Bůh. Vyšehrad, Praha 2010.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz: Agent a špión Vatikánu. Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monstrprocesu proti Augustinu Antonínu Machalkovi a spol. ÚPN, Bratislava 2008.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz (ed.): Dokumenty k procesu s Augustinem A. Machalkou a spol. ÚPN, Bratislava 2009.
 • VAŠKO, Václav: Dům na skále 2, Církev bojující 1950–květen 1960. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007.
 • VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. ZVON, Praha 1990.
 • VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.

Filmové, televizní a rozhlasové dokumenty. Video a audiozáznamy:

 • Akce Kláštery (režie: Ján Novák, dokumentární film z cyklu Tajné akce StB, 2009).
 • Bartolomějská noc (režie: Petr Kotek, dokumentární film z cyklu Třicet návratů, 1999).
 • Stát proti víře (režie: Angelika Hanauerová, dokumentární film, 1991).

-jin-