MIKULÁŠEK, František (24. 4. 1913 Šošůvka, okres Blansko – 12. 11. 1993 Hradiště, okres Znojmo)

římskokatolický kněz, člen jezuitského řádu a publicista Syn malorolníka Josefa Mikuláška a Františky, rozené Jarůškové. Po absolvování obecné školy a církevního gymnázia na Velehradě vstoupil v sedmnácti letech do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátu dokončil středoškolská studia v Praze-Bubenči. V roce 1933 odjel do Pullachu u Mnichova studovat na řádové filozofické škole. Po absolvování působil jeden rok jako prefekt na gymnáziu v Praze-Bubenči a opět odjel na studijní pobyt, tentokrát do rakouského Insbrucku. Od července 1938 pokračoval ve studiích v Nizozemsku a poté v belgické Lovani. Po obsazení Belgie byl v květnu 1940 Němci internován v táboře v Perpignanu ve Francii. Po několika měsících se mohl vrátit do Belgie a dokončit teologická studia. Na kněze byl vysvěcen 22. září 1940. Po ukončení studií se vrátil do okupované vlasti a sloužil jako kaplan na Velehradě. Po dvou letech odešel do Prahy, kde u sv. Ignáce vypomáhal v kněžské službě. Po osvobození vedl Sdružení katolické mládeže, převzal péči o studenty, redigoval a od roku 1947 byl odpovědným redaktorem časopisu Dorost. Postoje Františka Mikuláška po únoru 1948 se odvíjely od vztahu státu a římskokatolické církve. Zatčen byl 14. března 1950. Následovala vyšetřovací vazba a zařazení do procesu s představiteli řádů „Machalka a spol.“. Předem připravené soudní přelíčení s touto skupinou se konalo ve dnech 31. března až 5. dubna 1950. Senátu Státního soudu Praha předsedal JUDr. Jaroslav Novák. Žalobci byli tři: JUDr. Karel Čížek, JUDr. Josef Urválek a JUDr. Ludmila Brožová. Při hlavním líčení popřel F. Mikulášek jakékoliv štvaní proti poúnorovému režimu, neztotožnil se ani s výrokem obžaloby o rozvracení ČSM. Přiznal pouze, že četl pastýřské listy a že se vždy snažil sloužit Bohu a českému národu. Přesto byl za zločiny velezrady a vyzvědačství odsouzen k devíti letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 10 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv po dobu deseti let. Po svém odsouzení prošel věznicemi Praha-Pankrác, Valdice, Mírov a pracovními tábory Mladá Boleslav a Rtyně v Podkrkonoší. Propuštěn byl až po odpykání celého trestu v březnu 1959. Po návratu z vězení pracoval jako dělník v kamenolomu v rodné obci Šošůvka. Vzhledem k zdravotním obtížím odešel pracovat do Metry Blansko. Postupem času mohl začít vypomáhat ve farnostech, rovněž vypracovával tehdy chybějící katecheze. V roce 1968 se nakrátko vrátil do kněžské služby v Jihlavě, brzy však byl povolán do redakce Katolických novin, kde se setkal s dr. Josefem Zvěřinou. Po srpnu 1969 byl nucen noviny opustit a dvacet roků působil jako farář v Praze-Podolí. V květnu 1990 přešel k jezuitské komunitě u sv. Ignáce v Praze. Krátce před svou smrtí vypomáhal ve farnosti v Hradišti u Znojma. Je pochován v řádovém hrobě jezuitů na Vyšehradě.

Prameny:

 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2844 MV.
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Františka Mikuláška.
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 31/50.

Literatura:

 • BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel (eds.): Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1994.
 • Církevní procesy padesátých let. (Kolektiv autorů, vědecká redakce Jan Stříbrný). Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002.
 • KAJPR, Adolf: Svědectví doby. ČKA, Praha 1993.
 • KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1993.
 • KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Barrister & Principal, Brno 2001.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz: Agent a špión Vatikánu. Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monstrprocesu proti Augustinu Antonínu Machalkovi a spol. ÚPN, Bratislava 2008.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz (ed.): Dokumenty k procesu s Augustinem A. Machalkou a spol. ÚPN, Bratislava 2009.
 • MIKULÁŠEK, František: Za zdí a bez zdí. Řád, Praha 1999.
 • VAŠKO, Václav: Dům na skále 2, Církev bojující 1950–květen 1960. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007.
 • VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. ZVON, Praha 1990.
 • VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.

-jin-