MALÝ, František (1. 8. 1919 Levínské Olešnici, okres Nová Paka – 8. 2. 1989)

úředník, člen odbojové organizace Jánošík Syn Františka Malého a Marie, rozené Kloučkové. Otec byl zaměstnán jako dělník Československých státních drah. Matka pomáhala svým rodičům v domácí tkalcovské dílně. Po dokončení obecné a měšťanské školy vystudoval obchodní akademii ve Dvoře Králové. Následně byl zaměstnán jako praktikant. V roce 1938 byl spolu s rodiči nucen vystěhovat se z pohraničí do Nové Paky. V roce 1941 byl pracovně nasazen. Po druhé světové válce pracoval jako vedoucí okresní úřadovny ochrany práce v Nové Pace. V letech 1946–1947 byl členem ČSNS. V roce 1948 se stal kandidátem na členství v KSČ. František Malý byl ženatý s Věrou Pilcovou, se kterou měl dvě děti. František Malý byl členem odbojové organizace Jánošík, která působila v roce 1949 v okolí Hradce Králové. Do odbojové činnosti se zapojil v dubnu 1949 na popud Jana Crhy. Jako úředník ONV v Nové Pace měl přístup k informacím o politické, hospodářské a vojenské situaci v okrese. Tyto zprávy poskytoval Rudolfu Bártovi, který je za pomoci vysílačky předával do zahraničí. Malý se podílel na vydávání a rozšiřování ilegálního časopisu Boj za svobodu a demokracii. Byl také autorem některých článků. František Malý byl zatčen 2. září 1949 v rámci akce Malíř. K odhalení odbojové organizace Jánošík přispělo to, že na činnost skupiny kolem Stanislava Maděry byl napojen spolupracovník StB Jan Šmída. F. Malý byl obviněn z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Souzen byl v procesu „Maděra Stanislav a spol.“, který se konal 26. června–7. července 1950 v Hradci Králové. Jednalo se o jeden z procesů navazujících na kauzu „dr. Horáková Milada a spol.“. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 22 let, finančnímu trestu, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Během výkonu trestu prošel věznicemi Hradec Králové, Ostrava a uranovými pracovními tábory na Jáchymovsku a Příbramsku. Podmínečně propuštěn na amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. Plně rehabilitován byl 13. listopadu 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 396.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-315 Hradec Králové.
  • NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, nezpracováno, Klosův archiv.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Františka Malého.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1810/49.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/III 1512/49.

Literatura:

  • HOLANOVÁ, Lucie: Politické procesy 50. let. Kauza Vratislava Číly a spol. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007.
  • HOLANOVÁ, Lucie: Politické procesy 50. let. Osud Vratislava Číly a jeho rodiny. In: Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference Historie 2006, Ostrava 2006, s. 170–179.
 
  • KUŘÍKOVÁ, Veronika: III. odboj na Novopacku. ASCO, Praha 2008.

-kj-