MAJER, František (29. 1. 1902 Vysoké Mýto – ?)

zámečník, člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1 Syn železničního zřízence Josefa Majera a Kateřiny, rozené Marešové. Po absolvování obecné a měšťanské školy ve Vysokém Mýtě se učil zámečníkem. Poté pracoval u svého strýce, který vlastnil mlýn. Po strýcově smrti se stal společníkem firmy s osobní autodopravou ve Vysokém Mýtě. V roce 1939 nastoupil zaměstnání u Slovanské pojišťovny ve Vysokém Mýtě a následně v Pardubicích. V roce 1945 vstoupil do Svazu české mládeže a až do ledna 1948 zastával funkci tajemníka místní organizace. V únoru 1948 krátce působil jako tajemník místní organizace ČSNS v Pardubicích. Po 25. únoru 1948 nastoupil jako správce budov u organizace Okresní péče o mládež ve Vysokém Mýtě. Prostřednictvím Otakara Kobylky se František Majer zapojil do činnosti ilegální skupiny v Pardubicích a ve Vysokém Mýtě. Od členů skupiny obdržel ilegální tiskoviny a zúčastnil se několika ilegálních schůzek. Když v červenci 1949 Majerovi hrozilo zatčení, pokusil se o útěk do zahraničí. Dne 2. října 1949 však byl zatčen a vzat do vyšetřovací vazby. Hlavní líčení s druhou skupinou souzenou v rámci akce Malíř č. 1 se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 10.–12. července 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Za zločiny velezrady a vyzvědačství byl F. Majer odsouzen k 25 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv po dobu deseti let. Rozsudek 22. února 1951 potvrdil v odvolacím řízení i Nejvyšší soud. Během výkonu trestu prošel věznicemi v Leopoldově a ve Valdicích. Po více než desetiletém věznění byl v květnu 1960 podmínečně propuštěn na amnestii prezidenta republiky. Dne 6. září 1990 byl Krajským soudem v Hradci Králové plně rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1210 Hradec Králové.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Františka Majera.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 35/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 85/50.

-hm-