JUDr. Čupera a spol.

politický proces s členy národněsocialistické „politické šestky“ Jeden z následných procesů navazující na monstrproces s „dr. Horákovou Miladou a spol.“ V rámci tohoto procesu bylo souzeno celkem třináct osob. Čtyři z nich byly členy národněsocialistické „politické šestky“. Jednalo se o Josefa Čuperu, Karla Šobra, Františka Račanského a Františka Dlouhého. Členové „politické šestky“ na schůzkách od září 1948 analyzovali mezinárodní i vnitropolitickou situaci, předkládali návrhy hospodářské, politické či církevní povahy, ve kterých reagovali na politickou situaci vzniklou po únoru 1948. Mezi jejich další aktivity patřilo organizování pomoci postiženým rodinám politických vězňů a zřizování krajských důvěrníků ČSNS v ilegalitě. V tomto procesu byli rovněž souzeni osobní tajemník prezidenta E. Beneše Václav Sýkora a bývalý národněsocialistický poslanec Vladimír Tichota. Státní soud v Praze zasedal ve dnech 20.–21. července 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Vojtěch Rudý. K nejvyššímu trestu na doživotí byl pro zločiny velezrady a vyzvědačství odsouzen J. Čupera. Zbylých dvanáct obžalovaných bylo odsouzeno k úhrnnému trestu ve výši 203 let. V prosinci 1990 byli všichni členové skupiny „JUDr. Čupera a spol.“ plně rehabilitováni.

Prameny:

 • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 651 a inv. č. 661.
 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-6301/110 MV.
 • APS PČR (AFS), f. Archiv poslanců a senátorů 1918–1992, inv. č. 2755.
 • NA, f. Generální prokuratura, nezpracováno, sp. zn. II/3 Vg 1 (Horáková).
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Josefa Borovičky, Aloise Částka, Josefa Čupery, Františka Dlouhého, Viléma Krejčího, Františka Račanského, Václava Sýkory, Karla Šobra, Vladimíra Tichoty, Josefa Ulricha, Karla Vágnera, Mojmíra Vaňka a Václava Žateckého.
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/I 72/50.

Literatura:

 • Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Ministerstvo spravedlnosti nákladem Orbisu, Praha 1950.
 
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Klub Milady Horákové v nakladatelství Eva – Milan Nevole, Praha 2001, s. 122–123.
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. ÚSTR, Praha 2008.
 • IVANOV, Miroslav: Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové. Betty, Praha 1991.
 • JINDRA, Martin: Strážci lidskosti (Dvanáct příběhů příslušníků CČS(H) vězněných po únoru 1948). NO CČSH Praha na Starém Městě, Praha 2007, s. 34–41.
 • KAPLAN, Karel: Největší politický proces „M. Horáková a spol.“ ÚSD AV ČR ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy, Praha 1995.
 
 • JINDRA, Martin: Nikdy jsem se nechtěl postavit proti státu a národu. Nástin životního příběhu jednoho z členů národněsocialistické „politické šestky“ JUDr. Františka Račanského. In: Paměť a dějiny, roč. III., č. 1, 2009, s. 30–39.
 • KOURA, Petr: „Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 4, 2006, s. 149–196.

-jin-