ONDOK, Josef Petr (2. 9. 1926 Mydlovary na Českobudějovicku – 19. 8. 2003 České Budějovice)

římskokatolický kněz, filozof, spisovatel, přírodovědec a člen Kongregace bratří Nejsvětější svátosti souzený v jednom z největších proticírkevních politických procesů Pocházel z rodiny zedníka a malozemědělce. Obecnou školu vychodil v Zahájí. V roce 1946 maturoval na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích. Ve stejném roce začal studovat teologii v brněnském kněžském semináři a filozofii na Filozofické fakultě brněnské MU. Již po ukončení středoškolských studií vstoupil do Kongregace bratří Nejsvětější svátosti. Během brněnských studií začal aktivně působit v univerzitních kroužcích katolické mládeže, inspirovaných kroužky francouzské křesťanské vysokoškolské mládeže JAC. Dne 21. června 1951 byl tajně vysvěcen na kněze pražským světícím biskupem Kajetánem Matouškem. Když došlo k zatčení a následnému propuštění jeho blízké spolupracovnice Josefy Zemanové, byl Ondok varován, že bezpečnostní úřady vědí o jeho tajném svěcení, a rozhodl se pro ilegální odchod do zahraničí. K zatčení Petra Josefa Ondoka došlo dle vyšetřovacího spisu během jeho pokusu o ilegální přechod hranic do Rakouska 9. ledna 1952. Vyšetřovací vazbu prodělal v Brně. Hlavní líčení Státního soudu Praha se konalo ve dnech 28. října až 1. listopadu 1952. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. P. J. Ondok byl v rámci skupiny „Bárta Josef a spol.“ odsouzen pro trestný čin velezrady k sedmnácti letům těžkého žaláře, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv po dobu deseti let. Po svém odsouzení prošel těmito věznicemi a pracovními tábory: Mírov, tábor L na Jáchymovsku, Leopoldov a Valdice. Během věznění se společně s dalšími kněžími a teology tajně podílel na pastorační a přednáškové činnosti. V lednu 1960 byl pro podíl na přípravách tajných mší odsouzen Lidovým soudem v Hlohovci pro údajný trestný čin násilí na veřejném činiteli k dalším dvěma letům nepodmíněného žaláře. Podmínečně propuštěn byl 31. května 1963. Po návratu z vězení pracoval v JZD v rodných Mydlovarech, které převzalo i „společenskou odpovědnost za jeho převýchovu“. V roce 1966 absolvoval pětiměsíční vojenskou službu u technických jednotek, poté získal za pomoci bývalého spoluvězně místo technika v Botanickém ústavu ČSAV v Třeboni. Koncem šedesátých let mohl dokončit svá vysokoškolská studia a na Filozofické fakultě brněnské MU promoval v oboru logiky. Na tři roky mohl rovněž znovu vykonávat kněžskou službu jako pomocný duchovní českobudějovického vikariátu. Po odebrání státního souhlasu již jako vědecký pracovník působil v Botanickém ústavu ČSAV a věnoval se publikační činnosti. Tajně spolupracoval i s některými osobnostmi katolického disentu. V prosinci 1990 byl Krajským soudem v Brně plně rehabilitován. Od roku 1991 přednášel na Přírodovědecké a Teologické fakultě nově vzniklé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Habilitaci v oboru ekologie získal v roce 1998.

Prameny:

 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-691 MV.
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Josefa Petra Ondoka.
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. 6 Ts I 84/52.

Literatura:

 • Církevní procesy padesátých let. (Kolektiv autorů, vědecká redakce Jan Stříbrný). Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002.
 • HANUŠ, Jiří: Mezi tradicí a reformou. Rozhovory o moravském katolicismu 20. století. CDK, Brno 2002, s. 147–176.
 • HANUŠ, Jiří: Tradice českého katolicismu ve 20. století. CDK, Brno 2005, s. 165–172.
 • ONDOK, Josef Petr: Bereme smích vážně? Trinitas, Svitavy 2000.
 • ONDOK, Josef Petr: Biotika. Trinitas, Svitavy 1999.
 • ONDOK, Josef Petr: Muklovský Vatikán. CDK, Brno 2005.
 • ONDOK, Josef Petr: Přírodní vědy a teologie. CDK, Brno 2001.
 • VAŠKO, Václav: Dům na skále 3, Církev vězněná 1950–1960. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008.
 • VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.
 
 • KVĚT, Jan a kol.: Medailon vzpomínek na Josefa Petra Ondoka. In: Teologie&Společnost, č. 6, roč. I. (IX.), 2003, s. 22–32.

-jin-