BRAITO, Josef Silvestr Maria (14. 6. 1898 Ruščuk, Bulharsko – 25. 9. 1962 Praha)

římskokatolický kněz, člen dominikánského řádu, teolog, básník, esejista a literární kritik Narodil se v bulharském Ruščuku Ing. Maxmiliánu Mayrovi a Klementině Braito. Rodiče se záhy rozešli a malý Josef odjel roku 1903 se služebnou Annou Merhautovou do Prahy. Zde vychodil pět tříd obecné školy a vystudoval akademické gymnázium. V roce 1915 vstoupil do dominikánského řádu v Olomouci a přijal řádové jméno Silvestr Maria. Po studiích filozofie v Olomouci pokračoval ve studiích v Římě na Papežské univerzitě – Angelicu. Po krátkém návratu do vlasti odjel studovat teologii do belgického Saulchoiru. V září 1922 byl vysvěcen na kněze. Po návratu z Belgie začal vyučovat filozofii. V roce 1926 založil a dále řídil filozofickou revue Na hlubinu. Koncem dvacátých let odjel do Říma, kde zakončil teologická studia doktorátem. Po návratu domů hojně překládal, publikoval teologické texty a vyvíjel editorskou činnost v olomoucké edici Krystal. Byl jmenován profesorem na řádovém učilišti dominikánů v Olomouci. Podílel se na českém překladu Summy theologické Tomáše Akvinského (6 sv., 1937–1940). Během okupace působil jako ředitel olomouckého kněžského semináře. K zatčení Silvestra Marii Braita došlo přímo v arcibiskupském paláci v Olomouci 16. března 1950. Podle vyšetřovacího protokolu Braito mluvil o potřebě bojovat proti marxismu-leninismu, o který se opíral poúnorový režim v ČSR. Toto konstatování se skutečně částečně odráželo v Braitových textech, kázáních i při setkávání s věřícími či přáteli. Během tvrdé vyšetřovací vazby v Praze-Ruzyni rovněž přiznal kontakty s katolickou informační službou v Paříži, které měl doručovat zprávy o situaci v ČSR. Silvestr Maria Braito byl zařazen do procesu s představiteli řádů „Machalka a spol.“. Předem připravené soudní přelíčení s touto skupinou se konalo ve dnech 31. března až 5. dubna 1950. Senátu Státního soudu Praha předsedal JUDr. Jaroslav Novák. Žalobci byli tři: JUDr. Karel Čížek, JUDr. Josef Urválek a JUDr. Ludmila Brožová. S. M. Braito byl za zločiny velezrady a vyzvědačství odsouzen k patnácti letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 30 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv po dobu deseti let. Prošel věznicemi Praha-Pankrác, Mírov, Valdice a Leopoldov. Podmínečně propuštěn byl s podlomeným zdravím na rozsáhlou amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. Zbývaly mu pouhé dva roky života. V roce 1993 byl z rozhodnutí Krajského soudu v Praze plně rehabilitován.

Prameny:

 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2844 MV.
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Silvestra Marii Braita.
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 31/50.

Literatura:

 • BRAITO, Silvestr Maria: Podstata křesťanství. Živé synovství Boží. Olomouc 1947.
 • BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel (eds.): Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1994.
 • Církevní procesy padesátých let. (Kolektiv autorů, vědecká redakce Jan Stříbrný). Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002.
 • KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha-Brno 1993.
 • KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Barrister & Principal, Brno 2001.
 • KAŠIČKA, Zdeněk: Otec Braito. Životopis olomouckého dominikána P. S. Braita. Krystal OP, Praha 1993.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz: Agent a špión Vatikánu. Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monstrprocesu proti Augustinu Antonínu Machalkovi a spol. ÚPN, Bratislava 2008.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz (ed.): Dokumenty k procesu s Augustinem A. Machalkou a spol. ÚPN, Bratislava 2009.
 • OPASEK, Anastáz: Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera. Torst, Praha 1997.
 • TAJOVSKÝ, Bohumil Vít: Člověk musí hořeti. Torst, Praha 2001.
 • VAŠKO, Václav: Dům na skále 2, Církev bojující 1950–květen 1960. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007.
 • VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. ZVON, Praha 1990.
 • VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.

-jin-