Zajíček František a spol.

jeden z nejvýznamnějších politických procesů v severních Čechách

Politický proces „Zajíček František a spol.“ byl nejvýznamnějším politickým procesem konaným před Krajským soudem v Ústí nad Labem. V rámci jedenáctičlenné skupiny byli souzeni zaměstnanci Československých státních drah, převážně členové ČSNS. Ústřední postavou procesu byl národní socialista František Zajíček. Plánoval destrukce železničních tratí, které měly mít demonstrační účinek. Postupně zapojil do své organizace přes dvacet zaměstnanců ČSD. Zpočátku jejich činnost spočívala v rozšiřování letáků. Na schůzce konané v květnu 1949 se dohodli na destrukčních akcích na železnici v době konání IX. sjezdu KSČ. Jedinou realizovanou akcí skupiny bylo zničení železničních kolejí v květnu 1949. Plánovali vyhodit do povětří sekretariát KV KSČ a také zaútočit na tehdejšího předsedu vlády Antonína Zápotockého. Shromažďovali informace o situaci v kraji, zejména o početním stavu Lidových milic a o dopravě v Ústí nad Labem. Zprávy posílali prostřednictvím Josefa Malého do rádia Svobodná Evropa. J. Malý ukrýval uprchlého vězně Josefa Chalupu, kterému skupina pomáhala v organizaci útěku do zahraničí. František Klepal ukrýval spolupracovníka Waltra Hitzkeho, který vystupoval pod falešným jménem Jaroslav Novotný. Na základě jeho příkazů vybudovali členové organizace mrtvé schránky, pomocí nichž měly být zprávy předávány do zahraničí. Hitzke byl dopaden při přechodu hranic. Poprvé se o F. Zajíčka začala StB zajímat v roce 1950. Krátce po návštěvě jeho manželky v rodné vesnici bylo na základě upozornění předsedy místní organizace KSČ zahájeno sledování. V roce 1952 spustila StB akci Likvidace. V rámci této akce StB zjistila, že F. Zajíček shromažďuje větší množství zbraní. Byl opět sledován a 17. března 1953 zatčen. Zatýkání pokračovalo až do listopadu 1953. Soudní proces „Zajíček František a spol.“ se konal 30.–31. dubna 1954 v Ústí nad Labem. V čele soudního senátu stanul JUDr. Oldřich Kubáněk. Státní prokuraturu zastupoval krajský prokurátor Stanislav Dunaj. Souzeno bylo jedenáct osob, které byly obviněny z trestných činů velezrady a vyzvědačství. F. Zajíček byl odsouzen k trestu smrti, který byl vykonán 7. července 1954 v Praze na Pankráci. František Klepal a Václav Prejza byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na doživotí. Zbytek skupiny byl odsouzen k trestům odnětí svobody na jedenáct až 25 let. Tresty odnětí svobody byly doprovázeny vysokými finančními tresty, konfiskací majetku a ztrátou občanských práv. Odsouzení v procesu „Zajíček František a spol.“ byli rehabilitováni v roce 1990. Dne 15. dubna 1993 získal Zajíček čestné občanství města Ústí nad Labem in memoriam a 24. února 2006 mu byla odhalena pamětní deska na nádraží v Ústí nad Labem-Západ.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 504.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-890 Ústí nad Labem.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Václava Lukavského.
  • SOA Litoměřice, f. Krajský soud Ústí nad Labem 1953–1960, kart. 110, T16/54.

Literatura:

  • HONZÍKOVÁ, Miluše: Politické procesy 50. let – Krajský soud v Liberci 1953–1954. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2006.
  • HONZÍKOVÁ, Miluše – KAISER, Vladimír: In memoriam František Zajíček (1896–1954). K příležitosti odhalení pamětní desky na nádraží Ústí nad Labem-západ 24. února 2006. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006.
  • LIŠKA, Otakar a kol.: Vykonané tresty smrti v Československu 1918–1989. ÚDV, Praha 2001.

-kj-