České slovo

měsíčník vydávaný exulanty v Německu

Národněsocialisticky orientovaný tištěný časopis vydávaný v Mnichově v letech 1955–1990. Jeho zakladatelem a do roku 1961 vydavatelem a redaktorem byl novinář Josef Pejskar, dalšími redaktory byli František Meloun, Anna Benešová, Jan Zlatník, Josef Růžička, Anna Pejskarová. Časopis navazoval na stejnojmenný deník národněsocialistické strany a na londýnský Věstník čs. národně-socialistické strany v exilu a cyklostylované České slovo vydávané v Londýně a stal se jedním z nejvýznamnějších levicových periodik v průběhu celého exilového období. Obsahově se intenzivně zabýval politickou situací ve vlasti (rubriky Zprávy z měst a krajů, Československo očima našich a zahraničních korespondentů, Zrcadlo domova) – informace byly získávány ze zahraničních zdrojů, od dopisovatelů z Československa a ze spolupráce s RFE. Dalším tématem byly informace o životě Čechů a Slováků v zahraničí (rubriky Ze života krajanů a exulantů, Galerie úspěšných exulantů), objevovaly se i cestopisné reportáže a sportovní zprávy. Koncem 70. let dvacátého století byly zrušeny rubriky a převážily mezinárodní a domácí politické zprávy a komentáře, příležitostně začaly být přetiskovány texty autorů žijících v Československu, v 80. letech byly publikovány výsledky literární ankety Rádia Svobodná Evropa. Do poloviny 60. let vycházela jednou ročně humoristická příloha Kvítko, od roku 1979 do roku 1987 bylo vydáno 7 Kalendářů Českého slova. Časopis vycházel v nákladu čtyř až šesti tisíc výtisků. Mezi desítky přispěvatelů patřili vedle výše uvedených redaktorů např. Karol Belák, Vilém Bernard, Vratislav Bušek, Jaroslav Drábek, Julius Firt, Vilém Hejl, Ota Hora, Antonín Hřebík, Josef Josten, František Klátil, Vladimír Krajina, Otakar Machotka, Jaromír Netík, Ferdinand Peroutka, Mojmír Povolný, Hubert Ripka, František Schwarzenberg, Jaroslav Stránský, Zdeněk Šedivý, Olga Valeská, Petr Zenkl. V červenci 1958 se objevilo falešné číslo připravené a distribuované StB.

Literatura:

  • České slovo. Noviny československého exilu. Josef Pejskar (Jiří Parma; A. Beneš; Jan Zlatník; Josef Růžička; Anna Pejskarová; Anna Benešová), Mnichov 1955–1990.
 
  • BITTMAN, Ladislav: Špionážní oprátky. Sixty Eight Publishers, Toronto 1981.
  • DRAHOLOVÁ, Ivana: Rozbor exilového Českého slova. Diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1992.
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 130–132.

-jach-