Akce Ř

Násilná akce proti ženským řeholím

Počátek akce Ř, tedy vyklizení ženských klášterů, spadá do období ukončení první etapy akce K, kterou vedení KSČ hodnotilo jako úspěšnou. Dne 17. dubna 1950 dostala církevní šestka zadání, aby navrhla plán pozvolného a pokud možno dobrovolného soustředění jeptišek a jejich pracovního využití. Na urychlené řešení naléhal také ministr národní obrany Alexej Čepička, který hodlal řeholní budovy využít pro potřeby armády. SÚC podal 14. července 1950 předsednictvu ÚV KSČ návrh na postupné soustřeďování řeholnic. Podrobný plán byl předsednictvem přijat 28. srpna 1950, tedy v době, kdy již celá akce v českých zemích probíhala.

Ve dvou vlnách bylo od července do září 1950 přes čtyři tisíce řádových sester převezeno do soustřeďovacích středisek. V další etapě byly dva tisíce řeholnic z těchto středisek „převedeny“ do průmyslu. Další část plánu spočívala v zásazích do struktury jednotlivých řádů, čímž se měl limitovat počet řádových sester. Počátkem roku 1951 bylo naplánováno snížení počtu nemocnic a ústavů, ve kterých ještě během roku 1950 dle údajů SÚC pracovalo 9748 řeholnic. Celá akce byla doprovázena dalšími opatřeními. Administrativně bylo ztěžováno přijímání nových členek, v létě 1952 byly internovány představené jednotlivých ženských řeholí a vše mělo v rámci tzv. akce B vyvrcholit zrušením všech ženských řádů a kongregací. Akce však byla nakonec odvolána a režim přistoupil na způsob postupného vytlačování řeholnic ze společnosti.

Prameny:

  • NA, f. SÚC 1949–1956, inv. č. 78, karton 10; inv. č. 108, karton 82; inv. č. 110, karton 87.

Literatura:

  • BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. CDK, Brno 2007.
  • BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel (eds.): Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1994.
  • KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1993.
  • VAŠKO, Václav: Dům na skále 2, Církev bojující 1950–květen 1960. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007.
  • VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. ZVON, Praha 1990.
  • VLČEK, Vojtěch: Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2005.

-jin-