BACHTÍK, Vladimír (17. 10. 1920 Vrchlabí)

Úředník, člen odbojové organizace Stanislava Maděry

Syn Rudolfa Bachtíka a Rudolfy, rozené Martinové. Otec vlastnil obchod se smíšeným zbožím ve Vrchlabí. Po dokončení obecné a měšťanské školy vystudoval obchodní akademii v Hradci Králové. Následně byl zaměstnán jako úředník. V roce 1945 vstoupil do ČSNS. Byl členem průmyslové komise strany. Od dubna 1948 byl členem KSČ, kde zastával funkci kulturního referenta.

Vladimír Bachtík poskytl na žádost trafikantky Zdeny Čílové nocleh Stanislavu Maděrovi a Ladislavu Leitermerovi, o kterých věděl, že jsou hledáni SNB. Druhý den je jeho švagr Jiří Mlejnek odvezl na chatu, odkud muži pokračovali za hranice. V červnu 1949 V. Bachtíka opět navštívil S. Maděra a sdělil mu, že v zahraničí navázal kontakt s CIC. Žádal ho o informace o politické, hospodářské a vojenské situaci v kraji. Bachtík mu přislíbil spolupráci a doporučil mu, aby vyhledal Stanislava Hanuše, který mu poskytl úkryt. V červnu 1949 se Bachtík pokusil na žádost Čílové varovat Maděru před hrozícím zatčením, bohužel Maděra byl již zadržen.

Vladimír Bachtík byl zatčen 26. srpna 1949 v rámci akce Malíř. K odhalení odbojové organizace přispělo to, že na skupinu kolem Stanislava Maděry byl napojen spolupracovník StB Jan Šmída. V. Bachtík byl obviněn z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Souzen byl v procesu „Maděra Stanislav a spol.“, který se konal 26. června až 7. července 1950 v Hradci Králové. Jednalo se o jeden z navazujících procesů na kauzu „dr. Horáková Milada a spol.“. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 20 let, finančnímu trestu, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Během výkonu trestu byl vězněn na Jáchymovsku a ve věznicích Hradec Králové, Mírov, Ilava a Leopoldov. Na svobodu byl podmínečně propuštěn v rámci amnestie prezidenta republiky v květnu 1960. Plně rehabilitován v roce 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 396.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-315 Hradec Králové.
  • NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, nezpracováno, Klosův archiv.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Vladimíra Bachtíka.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1810/49.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/III 1512/49.

Literatura:

  • HOLANOVÁ, Lucie: Politické procesy 50. let. Kauza Vratislava Číly a spol. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007.
  • HOLANOVÁ, Lucie: Politické procesy 50. let. Osud Vratislava Číly a jeho rodiny. In: Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference Historie 2006, Ostrava 2006, s. 170–179.
  • KUŘÍKOVÁ, Veronika: III. odboj na Novopacku. ASCO, Praha 2008.

-kj-