Lampa Václav a spol.

politický proces se členy odbojové skupiny napojené na kurýra Josefa Zemana Dvanáctičlenná skupina vznikla z popudu kurýra Josefa Zemana, který v říjnu 1948 uprchl do exilu, odkud se opakovaně vracel do ČSR. Členové skupiny shromažďovali zpravodajsky významné informace, které následně předávali prostřednictvím mrtvých schránek. Někteří z nich poskytovali Zemanovi při jeho pobytech v ČSR úkryt a zprostředkovávali jeho styk s rodinou. K hlavní vlně zatýkání členů odbojové skupiny došlo během ledna a února 1952. Hlavní líčení Státního soudu v Praze se konalo ve dnech 8.–10. července 1952 v Liberci. Soudní senát zasedal ve složení Karel Bautz (předseda), JUDr. Josef Kočí, Zdeněk Čihák, Adolf Šír a Josef Řezníček, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Pavel Barbaš. Za trestné činy velezrady a vyzvědačství byli k nejvyššímu trestu doživotního žaláře odsouzeni Josef Plecháč a Bohuslav Šír. Zbylých deset členů skupiny (Václav Lampa, Marie Zemanová, Oldřich Vodseďálek, Jaroslav Dlabola, Jan Novák, Ladislav Řehořek, Jiří Cerman, Josef Göbl, Ing. Josef Šádek a Miroslav Exner) bylo odsouzeno k trestům v rozpětí od deseti do pětadvaceti let těžkého žaláře. Dne 28. září 1990 byli členové skupiny Krajským soudem v Hradci Králové plně rehabilitováni.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-512 Liberec.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jaroslava Dlaboly, Jana Nováka, Josefa Plecháče, Ing. Josefa Šádka, Bohuslava Šíra a Oldřicha Vodseďálka.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. 3 Ts I 48/52.

-jin-