Machalka a spol.

velký politický proces proti představitelům řádů Proces proti představitelům řádů, který dostal název „Machalka a spol.“, bezprostředně souvisel s tzv. číhošťským zázrakem a s připravovanou Akcí K. Když nemohl být uskutečněn ukázkový proces s čihošťským farářem Josefem Toufarem, který zemřel 25. února 1950 ve vězeňské nemocnici na následky brutálního vyšetřování, stanovilo komunistické vedení nový směr represivní politiky vůči římskokatolické církvi. Církevní komise ÚV KSČ vydala pokyn, aby byli zatčeni vybraní představitelé mužských řádů a aby se začalo pracovat na přípravě procesu s nimi. V souvislosti s „číhošťským zázrakem“ byli zatčeni opati Bohumil Vít Tajovský a Augustin Machalka, v březnu 1950 následovalo zatčení dalších sedmi představitelů řádů podle výběru předsedy SÚC a ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky. Celý proces byl předem naplánován a stal se předehrou pro následné procesy „Zela a spol.“ a „Vojtaššák a spol.“, při kterých byly již naplno uplatněny mechanismy na „výrobu“ proticírkevních politických procesů. Samotná příprava a termín procesu rovněž úzce souvisely s chystanou Akcí K, která byla zahájena pouhý týden po vynesení rozsudků. Soudní přelíčení se konalo ve dnech 31. března až 5. dubna 1950. Senátu Státního soudu Praha předsedal JUDr. Jaroslav Novák. Žalobci byli tři: JUDr. Karel Čížek, JUDr. Josef Urválek a JUDr. Ludmila Brožová. K nejvyššímu trestu na doživotí byl z deseti obžalovaných představitelů řádů odsouzen za zločiny velezrady a vyzvědačství Ján Ivan Mastiliak, člen řeckokatolické větve redemptoristů v Michalovcích. Zbylých devět aktérů soudního představení bylo odsouzeno k úhrnnému trestu ve výši 132 roků těžkého žaláře. Jezuita a poválečný šéfredaktor týdeníku Katolík Adolf Kajpr se propuštění z komunistického vězení nedožil, zemřel 17. září 1959 v leopoldovské vězeňské nemocnici na infarkt. Plné rehabilitace se všichni odsouzení dočkali až v roce 1993.

Prameny:

 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2844 MV.
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Augustina Machalky, Jána Ivana Mastiliaka, Františka Šilhana a Bohumila Víta Tajovského.
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 31/50.

Literatura:

 • BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel (eds.): Církevní komise ÚV KSČ 1949 –1951. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1994.
 • Církevní procesy padesátých let. (Kolektiv autorů, vědecká redakce Jan Stříbrný). Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002.
 • KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1993.
 • KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Barrister & Principal, Brno 2001.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz: Agent a špión Vatikánu. Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monstrprocesu proti Augustinu Antonínu Machalkovi a spol. ÚPN, Bratislava 2008.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz (ed.): Dokumenty k procesu s Augustinem A. Machalkou a spol. ÚPN, Bratislava 2009.
 • TAJOVSKÝ, Bohumil Vít: Člověk musí hořeti. Torst, Praha 2001.
 • TAJOVSKÝ, Bohumil Vít – KOUBEK, Karel: Želivské elegie. Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 1999.
 • VAŠKO, Václav: Dům na skále 2, Církev bojující 1950–květen 1960. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007.
 • VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. ZVON, Praha 1990.
 • VESELÝ, Jiří Maria: Zázrak v Želivě. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1994.
 • Vít Tajovský – opat želivského kláštera. Miroslav Zavřel, Havlíčkův Brod 1990.
 • VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.

-jin-