VLASÁK, Karel (11. 4. 1926 Horoměřice, okres Praha-západ)

úředník, člen ilegální skupiny „Švihlík Jan a spol.“

Narodil se v rodině skladníka v Horoměřicích, otec mu však záhy zemřel, a tak žil pouze s matkou Boženou. Rodina žila u matčiných rodičů v Záboří u Skutče a od roku 1928 v Chrudimi, kde Karel Vlasák navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Po absolvování dvouleté obchodní školy pracoval v různých zaměstnáních v Pardubicích. Od roku 1942 až do konce války byl nuceně nasazen na práci v Chotěboři, Trutnově a v Brně. V roce 1945 se oženil. V několika firmách byl zaměstnán jako úředník. V roce 1946 vstoupil do ČSNS a zastával funkci jednatele jednoty mládeže v Pardubicích. Kvůli své stranické příslušnosti byl v červnu 1949 propuštěn ze zaměstnání a až do zatčení pracoval jako dělník u stavebního závodu Konstruktiva na stavbě Transporty v Chrudimi. Po únoru 1948 navázal K. Vlasák na svou činnost v mládeži ČSNS a nadále se scházel s několika bývalými členy národněsocialistické mládeže na Chrudimsku a Pardubicku. Pro potřeby rodící se ilegální organizace získal dílčí informace o průmyslových podnicích. Rovněž do činnosti skupiny zapojil několik dalších osob. Jak vyplývá z vyšetřovacího spisu, v blízkosti K. Vlasáka se ke konci roku 1949 objevil důvěrník StB, který o činnosti ilegální skupiny pravidelně informoval příslušné orgány. Dne 2. prosince 1949 byl K. Vlasák zatčen a odvezen do vyšetřovací vazby v Pardubicích. Hlavní líčení se skupinou Švihlík Jan a spol., do které byl K. Vlasák zařazen, se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 12. a 13. října 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Vojtěch Rudý. Za zločiny velezrady a vyzvědačství byl K. Vlasák odsouzen k 25 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. Po svém odsouzení prošel věznicemi Praha-Pankrác, Plzeň-Bory a uranovým pracovním táborem Vojna na Příbramsku. Podmínečně propuštěn byl na amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. V roce 1968 se zapojil do činnosti K 231 na Chrudimsku. Z rozhodnutí Městského soudu v Praze byl v roce 1990 rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky (zn. f. 302), 302-409-32.
  • ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (zn. f. 304), 304-205-4.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1205 Hradec Králové.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Karla Vlasáka.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1096/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Ts I/I 90/50.

Literatura:

  • PTÁČEK, Josef: Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech 1948–1989. Političtí vězni-hrdinové III. odboje. KPV – okresní pobočka 19, Chrudim 2006.

-jin-